Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinerea iluminatului public din parcuri, scuaruri si sere, aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti.


Anunt de participare numarul 136830/23.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Adresa postala: SOS.ELECTRONICII, NR.44, SECTOR2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +4 0212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0212527977, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinerea iluminatului public din parcuri, scuaruri si sere, aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Parcuri, scuaruri si sere, aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 256.6 si 2, 671, 245.42RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: estimat minim 5 contracte in limita bugetului alocat.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 673.097 , 87 lei fara TVA, respectiv 150.756, 55lei fara TVA (1 euro = 4, 4648 lei din01.06.2012, curs BNR).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentinerea sistemului de iluminat ( iluminatarhitectural , ornamental si festiv) din parcurile, scuarurile si serele care sunt in administrareaAdministratie Domeniului Public sector 2, la parametrii normali si intretinerea eficienta a acestuia.
Cantitatile maxime estimate se regasesc in Anexa nr. 14 la Formularul de oferta (Anexa nr. 13).
Conform art. 66 lit. e) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire, si ulterior in acordul-cadru, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale promitentului-achizitor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente pentru iluminat public din parcurile si scuarurile sectorului 2, 49 buc. stilpi 10 m.
1136 buc. stilpi 4 m.
452 buc. stilpi 1, 2 m.
570 buc. globuri gard.
2769 buc. aparate de iluminat.
199 buc. proiectoare
253 buc. iluminat pavele
171 buc. panouri solare
28500ml. cablu aerian
59120 ml. cablu subteran.
Parcurile si gradinile publice care se afla in administrarea A.D.P. sector -2 au o suprafata de 942030 mp. Spatiile verzi stradale ( scuaruri si platbande ) care se afla in administrarea A.D.P. sector -2 au o suprafata de 451500 mp. Serele aflate in administrarea A.D.P. sector 2- au o suprafata de96.000 mp.Activitatea de intretinere, mentinere si reparare se va realiza in mod continuu pe intreaga perioada a contractului, conform Caiet de Sarcini, in urmatoarele amplasamente:
1. Parc Obor(Str. Chiristigii 11-13);
2. Parc Plumbuita I (Sos. Colentina);
3. Parc Plumbuita II (Sos. Colentina);
4. Parc National (B-dul. Basarabia);
5. Parc National Aleea Belvedere (Str. Maior Coravu);
6. Parc Ion Voicu (Str. Polona);
7. Parc Gradina Icoanei (Str. Pictor Verona);
8. Parc Floreasca (Str. Glinka x Str. Garibadi);
9. Parc Florilor (Hatisului) (Sos. Pantelimon);
10. Parc Motodrom (Sos. Fundeni);
11. Parc Petricani (Sos. Petricani);
12. Parc Tolbuhin (B-dul Pache Protopopescu nr. 115);
13. Parc Morarilor(Pantelimon x Bodesti);
14. Parc Lunca Florilor (Str. Vasile Stolnicu);
15. Parc Titus Ozon (B-dul Garii Obor);
16. Parc Tei (B-dul Lacul Tei 143);
17. Parc Sfantul Stefan (Str. Sfantul Stefan);
18. Parc Ciurea (Str. Ciurea x Str. V. Luminoasa);
19. Parc Sf. Pantelimon (Str. Ciocarliei);
20. Parc Izvorul Rece (B-dul. Ferdinand x B-dul. Pache Protopopescu);
21. Parc Ronda (Str. Ronda x Str. Mecet);
22. Parc Costaforu (Str. Costaforu);
23. Parc Teleajan (Str.Ciresului x Str. Teleajan);
24. Parc Rodica (Str. Rodica);
25. Parc ecologic Dobroiesti (Str. Dobroiesti);
26. Parc Ion Creanga (Str. Melodiei);
27. Gradina Publica + teren sport Marian Cristescu (raul Colentina) (Str. Marian Cristescu);
28. Parc Sticlariei (Vergului) (Sos. Vergului);
29. Parc Cosmos (Sos. Pantelimon);
30. Parc Izvorul Rece (B-dul Ferdinand x B-dul. Pache Protopopescu);
31. Parc Pasarari (P-ta Obor ) (Str.Cimpul Mosilor);
32. Scuar Maior Coravu ?National Arena (Str. Maior Coravu);
33. Scuar Biruintei (Sos. Pantelimon);
34. Scuar Doamna Ghica (Sos. Colentina);
35. Scuar Colentina nr. 446-448 (Sos. Colentina);
36. Scuar Colentina bloc 34 (Sos. Colentina);
37. Scuar Maior Bacila x Aleea cu Alun (Str. Maior Bacila x Aleea cu Alun);
38. Scuar Basarabia (Diham) (Bd. Basarabia);
39. Scuar Eminescu (Statuia Tudor Vladimirescu) (Str. Mihai Eminescu);
40. Scuar Liceul Iulia Hasdeu (Bd. Ferdinand x Bd. Mihai Bravu);
41. Iluminat arhitectural gard Parc Plumbuita (Sos. Colentina);
42. Iluminat arhitectural gard Parc Sf. Pantelimon (Str. Ciocarliei);
43. Iluminat arhitectural gard Parc National (Str. Maior Coravu);
44. Iluminat arhitectural gard Parc Motodrom (Sos. Fundeni);
45. Iluminat arhitectural biserica Sf. Silvestru (Str. Sf. Silvestru);
46. Iluminat arhitectural biserica Sf. Dumitru (Sos. Colentina);
47. Iluminat arhitectural Foisorul de Foc (Str. Traian x Bd. Ferdinand);
48. Iluminat arhitectural Liceul Iulia Hasdeu (Bd. Ferdinand x Bd. Mihai Bravu);
49. Iluminat arhitectural statuia C.A. Rosetti (Piata C.A. Rosetti);
50. Iluminat arhitectural Fantana Armeneasca (Str. Armeneasca);
51. Sera Pantelimon (Sos. Biruintei, nr.23)
52. Sera Voluntari (Sos. Afumati, nr.7-9)
53. Oricare alt amplasament ce va fi amenajat de ADP2 pana la finalizarea acordului-cadru
Pentru cunoasterea situatiei in teren ofertantii au posibilitatea verificarii amplasamentelor in teren . Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentelor pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru elaborarea ofertei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 256.6 si 2, 671, 245.42RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare =10.000 lei; Valabilitatea garantiei - 90 de zile.Garantie de participare se poate constitui prin: OP, scrisoare de garantie bancara Anexa nr.28 ? Model instrument de garantare pentru participare, sau instrument de garantare emis in conditiile legii, cu valabilitate 90 zile calendaristice, egala cu perioada de valabilitatea a ofertei., de la data depunerii ofertelor.Contul in care se depune garantia de participare: in contul deschis la Trezoreria Sector 2, nr. RO53TREZ7025006XXX000200. Viramentul bancar trebuie confirmat de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Orice oferta care nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata, va fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere conform art. 33 alin 3 din HG 925/2006 actualizata.In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie, iar C.N.S.C. respinge contestatia, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se va prezenta separat intr-un plic separat, marcat cu numele ofertantului si cu mentiunea: ?Intretinerea iluminatului public din parcuri si scuaruri din Sectorul 2, aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2?. 5% sau 2, 5% (pt IMM) din valoarea contractului subsecvent fara tva, pentru perioada de 6 luni de la finalizarea serviciilor prestate si se va constitui prin: -scrisoare de garantie bancara;
-instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari;
-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale prin deschidere cont la Trezoreria Sector 2.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie a contractului in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Completare Anexa nr.19Nota:
1. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani (art. 180 din OUG nr. 34/2006).
-Cazier judiciar pentru administratorul/ administratorii asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator care semneaza documentele din cadrul ofertei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana imputernicita, se va prezenta cazierul judiciar pentru aceasta persoana precum si pentru administratorul/administratorii care a/au imputernicit aceasta persoana.
-Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil).
Nota :1.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Prezentarea in original, , in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila, sau copie legalizata pentru persoanele juridice romane si valabile la data deschiderii ofertelor.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.nr.34/2006 ? Completare Anexa nr.20;Nota:
1. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea acordului-cadru orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile mentionate la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
2. 1. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Prezentarea in original, in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila, sau copie legalizata pentru persoanele juridice romane, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele:
-Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat consolidat eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului financiar de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;
- Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de Primarii- Directia taxe si impozite locale.
In cazul existentei sediilor secundare si punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certificate eliberate de Autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru).
Se pot prezenta in original, in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila, sau copie legalizata pentru persoanele juridice romane, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314 / 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta - se va complete Anexa nr.22.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile la art. 69^1 din OUG 34/2006- Anexa nr.23.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante membrii ai comisiei de evaluare sunt:
Paraschiv Paraschiva ? presedinte fara drept de vot ;
Buturca Mihai - membru;
Cioaba Alexandru - membru;
Negru Daniela - membru;
Birsan Mihai- membru;
Panescu Malina- membru;
Membrii de rezerva: Lica Raducanu Elena ;
Ion Mirela ;
Prepelita Daniela. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila, valabil la data deschiderii ofertei, din care sa rezulte datele cele mai importante, dupa cum urmeaza:
- denumirea operatorului economic si datele de identificare;
- codul unic de inregistrare;
- sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
- structura actionariatului;
- numele persoanelor imputernicite sa reprezinte operatorul economic;
- domeniul de activitate principal;
- domeniile de activitate secundare;
- situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Nota:
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Atestat A.N.R.E. in perioada de valabilitate acordat societatii ce prezinta ofertapentru competenta de proiectare/ executie instalatii electrice, bransamente aeriene si subteran instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala de cel putin 1 Kv.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea cifrei medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani.
a)Se va completa: Anexa nr.4 ? Informatii generale.
b)Se vor prezenta in copie bilanturile contabile, insotite de dovada depunerii acestora la organele abilitate, sau orice alte documente contabile in copie.
Copiile vor fi certificate de ofertant ?Conform cu originalul?, cu
semnatura si stampila.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective, in care s-a facut inregistrarea, si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Nota: 1. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentelor similare in care sunt mentionate datele contabile ale operatorului economic, inclusiv cifra de afaceri, insotite de dovada depunerii acestora la organele abilitate.
2. Documentele vor fi atasate in copie certificata de ofertant?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Se va atasa: Anexa nr. 7 ? Declaratie privind principalele servicii similare prestatein ultimii 3 ani, b) Se va face dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unul sau mai multe contracte similare activitatilor specificeasigurarii, mentinerii si intretinerii sistemului de iluminat public in valoare de minim 600.000 lei fara TVA , echivalenta 134384euro (1 euro = 4, 4648 lei din 01.06.2012, curs B.N.R.)c) Se va atasa: Anexa nr.24 ? Fisa privind experienta similara
Ofertantul va atasa: 1. Contractele declarate pentru dovedirea cerintei obligatorii, in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila. 2. Recomandare, document constatator sau orice alt/alte documente din partea beneficiarului/ beneficiarilor contractelor respectiv, in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila.
Completare Anexa nr. 9 ? Model declaratie subcontractantiCompletareAnexa nr.26 ? Model Acord de SubcontractareAnexa nr.26 ? Model Acord de Subcontractare
Completare Anexa nr. 15 ? Model ACORD DE ASOCIERE, Anexa nr.15 a ? Declaratie privind legalizarea asocierii si Anexa nr.15 b ? Declaratie privind partile din contract indeplinite de asociati
Completare declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, in conformitate cu art.188, alin. (2), lit. b) din OUG 34/2006 (Anexa nr. 5 ? DECLARATIE Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice).
Ofertantul va face dovada ca poate dispune de echipamente specifice activitatii ofertate (autoscara, autotelescop, etc.) in caz de necesitate.Se va depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.
Completare declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Anexa nr. 6 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.Prestatorul trebuie sa dispuna de personal autorizat pt servicii/ lucrari de instalatii electrice specifice scopului contractului si va prezenta in acest sens minim: -asigurarea cu electricieni autorizati-personal cu atestat A.N.R.E. valabil ? minim 3-asigurarea cu personal tehnic cu certificate de calificare profesionala de electrician constructor ? minim 2;Totodata, ofertantul va depune o declaratieprin care va confirma si asigurarea permanent, minim 5 zile/ saptamana, obligatoriu pe timp de noapte, si la nevoie pe timp de zi in timpul programului uzual de lucru, de pers.si utilaj specializat. Prestatorul isi asuma responsab.atat pt. siguranta tuturor operatiunilor, cat si ametodelor de prestare utilizate, cat si pt. calificarea personalului folosit pe toata durata contractului
Completare Anexa nr. 11? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? dotari sau Anexa nr. 12? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personal, angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici.Completarea de catre sustinator : Anexa nr.19 ? Declaratie privind eligibilitatea , Anexa nr.20 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, Anexa nr.23 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
Prezentare Certificat - ISO 9001 sau echivalent, cu obligatia ca certificatele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Se va prezenta in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic.
Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul in care operatorul economic nu are implementat sistemul de management al calitatii solicitat autoritatea contractanta accepta un document, emis de o firma de certificare, in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Prezentare Certificat-ISO 14001 sau echivalent, cu obligatia ca certificatele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Se va prezenta in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic.
Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul in care operatorul economic nu are implementat sistemul de management al calitatii solicitat autoritatea contractanta accepta un document, emis de o firma de certificare, in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.08.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2012 10:00
Locul: ADP Sector 2 , Sos. Electronicii, nr.44, Sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai oferantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In caz de oferte egale clasate pe primul loc , pentru departajare, se va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Sector2
Adresa postala: Sos.Electronicii , nr.44, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2012 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer