Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinerea si repararea echipamentelor electrice de iluminat public de pe raza Municipiului Suceava


Anunt de participare numarul 134078/21.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Ignat, Tel. +40 230212696, In atentia: Eugen Ignat, Email: [email protected], Fax: +40 230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinerea si repararea echipamentelor electrice de iluminat public de pe raza Municipiului Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de achizitie publica implica prestarea de servicii de intretinere si reparare a echipamentelor de iluminat public pe raza municipiului Suceava.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
31500000-1-Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune prestarea serviciilor de intretinere si reparatii a echipamentelor electrice de iluminat public de pe raza municipiului Suceava conform Caietului de sarcini.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari in temeiul art.6 din HG925/2006.
Valoarea estimata fara TVA: intre 967, 741.93 si 1, 370, 967.74RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul se poate prelungi prin act adit. cu max. 4 luni .
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare la licitatie este 19.000 lei ( pentru firme din Romania) sau 4.483 Euro( pentru firme din afara Romaniei). Cursul de schimb este cursul de schimb mediu anual Euro/Lei stabilit de BNR pentru anul 2011 ( publicat pe site www.bnr.ro), 1 euro = 4, 2379 lei..Garantia de participare se va constitui in conformitate cu HG nr.925/2006, art.86, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original .Cont depunere garantie: RO05TREZ5915006XXX000186, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244792; Termenul de valabilitate a garantiei de participare este de120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare trebuie sa prevada in mod obligatoriu ca ofertantul va pierde 4.747, 74 lei din garantia de participare in cazul in care se incadreaza in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG 34/2006.Garantia departicipare se va restitui in conformitate cu HG/925/2006 , art.88.In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prevederile art. 16, alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM . Se va prezenta in original Anexa 2 sau Anexa 3 completata de fiecare asociat, dupa caz. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art.90 alin 1 din HG 925/2006 si anume : fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari fieretineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In cazul in care opteaza ptr. retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul va specifica in oferta , modul in care se va constitui garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere - Anexa 5.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind neincadrarea in art. 180, 181, 69^1 din OUG 34/2006- completare Formular 12A, 12 B, Formular 69^1 astfel: -
Completare Formular 12 A, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular; In cazul unui tert sustinator, acesta trebuie sa prezinte Formularul 12 A in original.
- Completare Formular 12B, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular;
In cazul unui tert sustinator, acesta trebuie sa prezinte Formularul 12 B ?TERT, in original.
- Completare Formular 69^1, prezentat - in original. Fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant / tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
NOTA: In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
- Ion Lungu ? primar
- Viorel Seredeciuc ? viceprimar
- Lucian Harsovschi ? viceprimar;
- Ioan Ciutac ? secretar municipiu;
- Mihail Jitariuc-Director Directia Patrimoniu;
Membrii comisiei de evaluare:
- Florin Cerlinca, Director DGTIpresedinte
- Camelia Damian, sef Serviciu Patrimoniumembru
- Mihaela Olariu, consilier Serv. contencios adm.- juridicmembru
- Ion Maciuc, sef Birou Energeticmembru
- Valentin Marchitan, consilier Birou Energeticmembru
- Eugen Ignat , consilier Compartimentul achizitii publicesecretar
Membri de rezerva- Mihail Jitariuc, director Directia Patrimoniupresedinte- Zenovia Murariu, consilier Unitatea de Monitorizaremembru-Ana Vasiliu, consilier Serv. contencios adm.- juridicmembru-Gheorghe Burca, consilier Compartimentul achizitii publice.membru
2) Se vor prezenta (in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere.
3)Certificat de participare cu oferta independenta-Completare Formular 314, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular.
4)Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Completare Formular 12C, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original/copie legalizata.Cerinta 1: A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare, eliberate cu maxim 30 de zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor, din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.C).Persoane juridice /fizice straine1). Documente, in termen de valabilitate, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit. Documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere
autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2 : Atestat A.N.R.E. tip C2A ? executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV conform Ordin A.N.R.E. 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Cerinta 3 : Licenta clasa 2-pentru Serviciul de iluminat public conform prevederilor Hotararii de Guvern nr 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare;Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE si ANRSC atestate corespunzatoare conform legislatiei in vigoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii
3 ani trebuie sa fie de minim 1.900.000 lei.
Cerinta nr. 2Ultimul bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara, respectiv pentru
anul 2010 sau anul 2011.In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti
membrii asociati. Nota: Pentru asocierea deoperatori economici cu oferta comuna, situatia economicasi financiara prin
cumulare resurse membrii asociere, fara capacitateatehnica . si resurse subcontr.Capacitatea economico - financiara a operatorilor economici poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si
(3) din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o
alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2Experienta similara. Se va prezenta- cel putin un contract similar ca si complexitate tehnica cu obiectul contractultui( reparatii si intretinere echip.electrice de iluminat public) in cadrul careia au fost livrate echipamente si executate servicii de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminatpublic- si maxim 2 contracte similare (conform descrierii de mai sus) a caror
valoare cumulata sa fie 960.000 LEI, fara TVA.
Cerinta nr. 3a)Recomandari din partea unor beneficiari / clienti pentru: - cel putin un
contract similar ca si complexitate tehnica( reparatii si intretinere echip.electrice de iluminat public)in cadrul careia au fost livrate echipamente si executate servicii de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminatpublic .b)Proces verbal de receptie partiala/finala
aferent contractului/contractelor mentionate la cerinta 2.
Cerinta nr. 4Declararea partii din contract pe care ofertantul are intentia sa o
subcontracteze. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au
intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este
cazul;
Cerinta nr. 5Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport,
etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea serviciilor de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminat public.
Dotareaminima trebuie sa includa:
a) - minim 2(doua)platforme ridicatoare autospeciale tip telescop PRB de minim 19 metri ,
b)-minim 2 (doua) autoutilitare pentru interventii rapide.
c) -minim 1 autolaborator PRAM, autorizat pentru incercari si probe cabluri subterane, masurarea rezistentei izolatiei, masurarea prizelor de pamant, etc.
Cerinta nr. 6Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre
ofertant.Ofertantul va trebui sadispuna de urmatorulminim personal autorizat : - un electrician autorizat gradul IIIB, avand diploma in profil electric si calificarea de maistru, subinginer sau inginer;
- 5 lucratori cu calificare de electrician;
- un lucrator cu calificare de lacatus-mecanic; conform art.21 din Ordin A.N.R.E. 24/2007,
Standarde de asigurare a calitatii / de protectie a mediului.Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al
calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent) si al sistemului de
management de mediu (SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.05.2012 12:00
Locul: sediul Primariei Municipiului Suceava, B-ul 1Mai nr. 5A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1)Contractul se poate prelungi prin act aditional cu max. 4 luni .Prelung. contract. este conditionata de existenta resurselorfinananciare alocate cu aceasta destinatie, in conditiile legii. 2)Modul de departajare al ofertelor cu preturi egale: se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3) Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea tarifelor medii ponderate, ale fiecarei oferte admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. 4).Informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia muncii si conditiile de munca, precum si la protectia mediului se pot gasi la: www.mfinante.ro www.mmuncii.ro www.mmediu.ro. 5).In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului - Anexa 5.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava-Serviciul Contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-ul 1 Mai nr.5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel. +40 230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2012 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer