Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinerea si repararea echipamentelor electrice de iluminat public pe raza municipiului Suceava


Anunt de participare numarul 142907/05.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL SUCEAVA
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Ignat, Tel. +40 0230212696/167, In atentia: Eugen Ignat, Email: [email protected], Fax: +40 0230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinerea si repararea echipamentelor electrice de iluminat public pe raza municipiului Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul implica prestarea de servicii de intretinere si reparare a echipamentelor electrice de iluminat public pe raza municipiului Suceava.
Valoarea minima a intervalului inscris la sect.II.2.1)Cantitatea totala sau domeniul- reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pana la 31.12.2013(in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce includesi valoarea eventualelor suplimentari .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
31500000-1-Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune prestarea serviciilor de intretinere si reparatii a echipamentelor electrice de iluminat public de pe raza municipiului Suceava conform Caietului de sarcini.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari in temeiul art.6din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 922, 600 si 1, 449, 800RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul se poate prelungiin baza prev.art.6 alin (3)din HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare garantie participare: 18.000 lei. Garantia de participare va fi constituita in conditiile art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 - Cont depunere garantie: RO05TREZ5915006XXX000186, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244792; Termenul de valabilitate: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea sumei la caseria autoritatii. - Instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod obligatoriu ca ofertantul va pierde suma de 4702, 59 lei din garantia de participare, in cazul in care se incadreaza in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006; In cazul in care ofertantul va constitui garantia de participare ca fiind IMM, aceasta va fi insotita de declaratie pe proprie raspundere(Anexa 1 sau Anexa 2) - prezentata in original; - In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prevederile art. 16, alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM . Se va prezenta in original Anexa 1 sau Anexa 2 completata de fiecare asociat, dupa caz. Dovada platii garantiei de participare se vaprezenta, cel mai tarziu, la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor (art.86, alin(6)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului sau va fi introdusa in oferta, alaturi de cele trei plicuri: 1 original si 2 copii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art.90 alin 1 din HG 925/2006 si anume : prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere( in original) - Anexa 5 din sectiunea Formulare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind neincadrarea in art. 180, 181, 69^1 din OUG 34/2006- completare Formular 12A, 12 B, Formular 69^1 astfel: -Completare Formular 12 A, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular; In cazul unui tert sustinator, acesta trebuie sa prezinte Formularul 12 A in original.- Completare Formular 12B, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular;In cazul unui tert sustinator, acesta trebuie sa prezinte Formularul 12 B ?TERT, in original.- Completare Formular 69^1, prezentat - in original. Fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant / tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.NOTA: In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
- Lungu Ion ? primar- Doroftei Ovidiu ? viceprimar- Varvara Gavril ? viceprimar;
- Ciutac Ioan ? secretar municipiu- Vaideanu Elisabeta ? Director Executiv, Directia Buget, Contabilitate si Fiscalitate- Cordus Carmen Mihaela, sef Serviciu Contabilitate- Siriteanu Mihaela Angelica, viza control financiar preventiv propriu- Sofian-Nicoara Mirela-Rodica, viza control financiar preventiv propriula care se adauga membrii comisiei de evaluare, respectiv: - Florin Cerlinca, Director DGTI -presedinte- Camelia Damian, sef Serviciu Patrimoniu- membru- Mihaela Olariu, consilier Serv. contencios adm.- juridic -membru- Ion Maciuc, sef Birou Energetic -membru- Valentin Marchitan, consilier Birou Energetic- membru- Eugen Ignat , consilier Compartimentul achizitii publice -secretarMembri de rezerva- Mihail Jitariuc, director Directia Patrimoniu- presedinte- Zenovia Murariu, consilier Unitatea de Monitorizare -membru-Ana Vasiliu, consilier Serv. contencios adm.- juridic- membru-Gheorghe Burca, consilier Compartimentul achizitii publice.- membru2) Se vor prezenta (in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere.3)Certificat de participare cu oferta independenta-Completare Formular 314, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular.4)Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Completare Formular 12C, prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular.
NOTA: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, candidatul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original/copie legalizata.Cerinta 1: A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare, valabile la data limita de depunere a ofertelor, din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.C).Persoane juridice /fizice straine1). Documente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit. Documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducereautorizata a acestora in limba romana.Cerinta 2 : Atestat A.N.R.E. tip C2A ? executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV conform Ordin A.N.R.E. 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Cerinta 3 : Licenta clasa 2- pentru Serviciul de iluminat public conform prevederilor Hotararii de Guvern nr 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare;Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE si ANRSC atestate corespunzatoare conform legislatiei in vigoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv. 2010, 2011 si 2012. Aceasta trebuie sa fie in cuantum de minim 1840000 lei. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Persoanele juridice infiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii, insa vor lua in considerare toate celelalte cerinte privitoare la acesti indicatori, respectiv cifra de afaceri medie globala sa fie de minim 1840000lei
Capacitatea ec. si fin. a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza sit. ec. si fin. invocand sustinerea acordata din partea unui tert, in conf. cu prev. art.186?alin.1 din OUG 34/2006, de catre o alta persoana - prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele fin. invocate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 2 in original. Cifra medie de afaceri globala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru calculul echivalentei leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Sustinerea va fi dovedita prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele fin. invocate (Formularul nr. 6 ? Angajament tert sustinator financiar). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev.art.69 indice 1, art. 180 din OUG 34/2006 siart. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1)-Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2 - Experienta similara. Se va prezenta - cel putin un contract similar ca si complexitate tehnica cu obiectul contractultui( reparatii si intretinere echip.electrice de iluminat public) in cadrul careia au fost livrate echipamente si executate servicii de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminat public - si maxim 2 contracte similare (conform descrierii de mai sus) a caror valoare cumulata sa fie 920.000 LEI, fara TVA.
Cerinta nr. 3 Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, pentru: - cel putin un contract similar ca si complexitate tehnica( reparatii si intretinere echip.electrice de iluminat public) in cadrul careia au fost livrate echipamente si executate servicii de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminat public .
Cerinta nr. 4 Declararea partii din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul;
Cerinta nr. 5 Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea serviciilor de intretinere si reparatii echipamente electrice de iluminat public. Dotarea minima trebuie sa includa: a) - minim 2(doua) platforme ridicatoare autospeciale tip telescop PRB ( o platforma de minim 12 metri si o platforma de minim 19 metri), b)- minim 2 (doua) autoutilitare pentru interventii rapide. c) - minim 1 autolaborator PRAM, autorizat pentru incercari si probe cabluri subterane, masurarea rezistentei izolatiei, masurarea prizelor de pamant, etc.conform Ordin ANRE nr.24/2007- Anexa5
Cerinta nr. 6 Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Ofertantul va trebui sa dispuna de urmatorul minim personal autorizat : - un electrician autorizat gradul IIIB, avand diploma in profil electric si calificarea de maistru, subinginer sau inginer; - 5 lucratori cu calificare de electrician; - un lucrator cu calificare de lacatus-mecanic; conform art.21 din Ordin A.N.R.E. 24/2007,
7)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. - Se va prezenta un angajament ferm in forma autentica
Standarde de asigurare a calitatii / de protectie a mediului. Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008, ( sau echivalent) si al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005(sau echivalent)in domeniul instalatiilor electrice de iluminat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularul 12 E? se va prezenta in original.Se va prezenta Formularul B4. Contractul/contractele de servicii mentionate se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalula) Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar . Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? b).Pentru contractele similare care mai includ si alte prestari de servicii decat cele solicitate, se vor lua in considerare doar acele parti din contract, cu care operatorul economic dovedeste indeplinirea cerintei privind experienta similara si vor fi confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, conform prevederilor art 188 alin(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezentacopii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care nu a actionat ca si contractant unic, ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite de acesta in cadrul asocierii.Se va prezenta Formularul F12G.Se vor prezenta Acordurile de subcontractare pentru fiecare subcontractant, dupa caz-Anexa 6-se va prezenta in original.Se va prezenta Formularul F12 H. -pentru utilajele aflate in proprietate, ofertantii vor prezenta acte doveditoare ca dotarile respective se regasesc in patrimonial societatii la data deschiderii ofertelor, sau alte documente legale doveditoare (facturi de achizitie, leasing etc.). -pentru utilajele inchiriate, ofertantii vor prezenta un angajament de punere la dispozitie(original).Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate (Formular F13) de la totpersonalul tehnic de specialiate , pentru tot parcursul de derulare a contractuluiinsotita de Curriculum Vitae pentru fiecare specialist in parte. CV -urile trebuie completate integral si vor cuprinde inclusiv toate informatiile relevante care pot recomanda persoana pentru atributiile pe care le va avea in derularea contractului. CV-urile vor fi stampilate pe fiecare pagina si vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in contract.Se va completa Formularul 12 J ?prezentat in original.Se va prezenta un angajament ferm, in forma autentica, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va completa: Formularul 17 si dupa caz Formularul 19. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf.prev. art.69 indice 1, art. 180 din OUG 34/2006 sila art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006. Forma de depunere a acestor documente: conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.Se va prezenata o copie a certificarii sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent) si al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005(sau echivalent) in domeniul instalatiilor electrice de iluminat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Suceava, b-ul 1 Mai nr.5A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1)Contractul se poate prelungi prin act aditional cu max. 4 luni .Prelung. contract. este conditionata de existenta resurselor finananciare alocate cu aceasta destinatie, in conditiile legii. 2)Modul de departajare al ofertelor cu preturi egale: se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3) Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea tarifelor medii ponderate, ale fiecarei oferte admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. 4).Informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia muncii si conditiile de munca, precum si la protectia mediului se pot gasi la: www.mfinante.ro www.mmuncii.ro www.mmediu.ro. 5).In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului - Anexa 5.6.Conditii obligatorii de derulare a serviciilor de intretinere si reparatii: a. Serviciilede intretinere si reparare a echipamentelor electrice de iluminat public se fac numai la comanda achizitorului.b. Pentru solicitarile privind interventia urgenta la repunerea in functiune sau remedierea unor defecte a echipamentelor electrice de iluminat public, prestatorul este obligat sa raspunda la comandaachizitorului in termenul de maxim 2 ore de la primirea comenzii.c.Pentru alte servicii decat cele prevazute la pct.b, prestatorul este obligat sa inceapa prestarea serviciilor in termenul de maxim 24 ore de la primirea comenzii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava-Serviciul Contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-ul 1 Mai nr.5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel. +40 230520593, Fax: +40 230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer