Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Investigatii geofizice in gaura tubata


Anunt de participare (utilitati) numarul 139816/20.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201946, In atentia: Alina Boaru, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Investigatii geofizice in gaura tubata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Locatile precizate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 12, 850, 435RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente se vor atribui anual, valoarea estimata pentru anul I corespunzator contractului subsecvent este de 6425217lei, fara TVA, iar valoarea estimata pentru anul II corespunzator contractului subsecvent este de 6425217lei, fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de date geofizice in gaura de sonda tubata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76530000-7 - Servicii privind fundul gaurii de foraj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul minim de lucrari estimat al acordului cadru (pentru 2 ani) este de 132 de operatiuni (sonde), iar volumul maxim estimat este de 265 de operatiuni (sonde).
Volumul minim de lucrari estimat al fiecarui contract subsecvent este de 66 de de operatiuni (sonde), iar volumul maxim estimat este de 132 operatiuni (sonde).
Valoarea estimata fara TVA: 12, 850, 435RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare: 120.000 lei;
-Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile, de la data limita de primire a ofertelor, perioada egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Gar. de part. se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatiei si si se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006 prin: ? virament bancar? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.2. Garantia trebuie sa fie irevocabila.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei??.d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in cuantum de 8202, 52 lei, in conformitate cu art.278^1 din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010. a)Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, b)Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.2.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din urmatoarele situatiile prevazute de art. sus mentionat.
Se va completa Formularul nr.3
Cerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006.Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
dl. Corin Emil Cindrea ? director general SNGN Romgaz SA
dl. Gheorghe Dimbean ? director departament economic
dl. Lucian Birsan ? director Departament Tehnic Achizitii
dl Horea Bodogae ? director Directie Achizitii
Se va completa Formularul nr.4
Cerinta nr.4
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie de tip ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010.
Se va completa Formularul nr.5 Cerinta nr. 1
Pt. persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, sau:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractuluiOfertantul trebuie sa prezinte Certificatul Constatator sau Autorizatia de functionare.
Cerinta nr. 2
Pt. persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate la Cerinta 2.
Cerinta nr. 3
Daca este cazul -Declara?ie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Prezentare declaratie pe propria raspundere completata conform Formularului nr. 13 (daca este cazul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatiigenerale
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente.
Cerinta nr. 3
Operatorul economic trebuie sa aiba o cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani de minim: 12.000.000 lei echivalent a:
-2.836.879 euro, 1 euro = 4, 23 lei curs mediu anual pentru anul 2009 comunicat de B.N.R.-2.912.621 euro, 1 euro = 4, 12 lei curs mediu anual pentru anul 2010 comunicat de B.N.R.-2.836.879 euro, 1 euro = 4, 23lei curs mediu anual pentru anul 2011 comunicat de B.N.R.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, valoarea pragului minim impus referitor la cifra medie anuala(C.A.)de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumul C.A. al asociatilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul trebuie sa prezinte permise de manipularare, copii legalizate dupa autorizatiile de detinere si transport pentru sursele radioactive, emise de institutiile abilitate in acest sens CNCAN ( Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare), conform Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatii nucleare.
Cerinta nr. 2
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces verbal de receptiecare sa confirme prestarea de servicii de investigatii geofizice in gaura tubata in valoare de 6.000.000 lei, (1 euro = 4, 23 lei curs mediu anual pentru anul 2009 comunicat de B.N.R., 1 euro = 4, 12 lei curs mediu anual pentru anul 2010 comunicat de B.N.R., 1 euro = 4, 23lei curs mediu anual pentru anul 2011 comunicat de B.N.R.)
Cerinta nr 3
Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
-Ofertantul va prezenta personalul de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului, conform caietului de sarcini.
Cerinta nr. 4
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Ofertantul trebuie sa detina cel putin o baza tehnica in Romania.Acesta baza presupune o locatie, in care sa fie disponibile trei echipamente de investigari geofizice simultan si sa detina un laborator dotat pentru interpretarea datelor rezultate din serviciile de investigare efectuate la sonda.
Cerinta nr.5
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze;c) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii:
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008, sau echivalent
Cerinta nr. 2
Certificat pentru Sistemul de Management de mediu conform ISO 14001, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice ? www.e-licitatie.ro) ca sa poata participa la etapa finala de licitatie electronica.Invitatiile de participare la faza finala de licitatie electronica vor fi trimise operatorilor economici care au avut oferte admisibile, prin intermediul SEAP, ulterior sedintei de deschidere a ofertelor si inainte cu doua zile lucratoare de data cand va avea loc licitatia electronica. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Imbunatatirea ofertelor la licitatie electronica se desfasoara intr-o singura runda. Durata unei runde este 1 (una) zi.Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul autoritatii contractele in cel mult doua zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul , ,Formular de oferta, , insotit de Formularul 10 si anexele, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2012 12:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA, Piata Ctin. Motas nr.4, Sala Licitatii P14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor vor participa membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertatrea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA-Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata C.I.Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2012 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer