Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inzidiri refractare bloc energetic nr. 4 ? LN4


Anunt de participare (utilitati) numarul 142915/04.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 253205438, In atentia: Anca Petreus, Email: [email protected], Fax: +40 253227284, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 253205415, Fax: +40 253227281
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inzidiri refractare bloc energetic nr. 4 ? LN4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reparatii au scopul de a asigura izolarea cu zidarie refractara termorezistenta unor parti metalice auxiliare cazanului care tehnologic necesita protectie termica de temperatura existenta in interiorul cazanului.Valoarea aferenta procentului pentru "diverse si neprevazute" este 0.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262520-2 - Lucrari de zidire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreagalucrare cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 4, 102, 848.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 61.543 lei, cu valabilitate minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. GP se constituie in lei sau euro. Echivalentul pentru euro se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de ... (5 zile inainte de data limita a depunerii ofertei transmisa in anuntul de participare).Modul de constituire a garantiei pentru participare este conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare bancara emis de societate bancara/asigurari, in original ( Formular 11.b.);2) ordin de plata sau fila CEC, cont RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu;3) depunere la casierieAchizitor a sumei in numerar, maximum 5000 RON/ziOfertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. Daca CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata, autoritatea contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG 34/2006.IMM-urile constituie GP in cuantum de 50% din valoare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011, prin: 1) instrument garantare emis de o societate bancara/asigurari ? Formular 11.b.;2) retineri succesive a sumelor datorate din facturi partiale. Prestatorul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct pus la dispozitia Achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% din pretul contractului. Achizitorul alimenteaza contul din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitorul instiinteaza prestatorul de varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu avizul scris al Achizitorului, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a Achizitorului.IMM constituie GP incuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 1. in original (inclusiv pentru tertul sustinator). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 2. in original(inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d)). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 3. in original se va completadecatre ofertant subcontractant/ asociat/ tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Pitaroiu Daniel ? Director Divizia Financiara- Scurtu Maria ? Director Financiar Contabilitate- Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii- Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii- Manea Laura Elena? Sef Departament Juridic- Petreus Anca - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 4. (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Pentru persoane juridice romane: 1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
2.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in originalsau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Ofertantul trebuie sa aiba in domeniul de activitate ? executie lucrari de constructii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind situatia economico-financiara; Fisa informatii generale
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie minim: 8.200.000lei. Conversia leu/euro se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte (2010, 2011, 2012)
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca a fost dusa la bun sfarsit minim una - maxim 3 lucrari similare, in valoare cumulata de minim 4.100.000 lei exclusiv TVA, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus?.Prin urmare, prin sintagma ?certificari de buna executie? autoritatea contractanta nu limiteaza tipul de document prin care ofertantii demonstreaza indeplinirea cerintelor legate de indicarea beneficiarilor, a valorilor, perioadei, locul executiei si ducerea la bun sfarsit a lucrarilor, lasandu-se la latitudinea acestora modalitatea de confirmare a informatiilor (prin unul sau mai multe documente cu rol de certificare).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6.a, Formular 6.b. si Formular 6.c.
Cerinta nr.2.Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, insotita de documente care atesta detinerea acestora. Se va prezenta lista cu echipamentele tehnice, din care sa reiesa ca ofertantul detine in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie minim: mijloace de transport personal si materiale necesare lucrarii, utilaje(grupuri electrogene, triodine, trolii, macara fereastra) si unelte specifice.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 7.
Cerinta nr.3.Declaratie referitoare la personalul tehnic si de asigurarea calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut in vederea executiei lucrarii, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie (curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovada calificarii /atestarii/ autorizarii pentru specializarea respectiva). Prezentarea unei declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Se va prezenta lista cupersonalul tehnic de specialitate, calificat, repartizat pe lucrare care sacuprinda minim: - 3 ingineri/ subingineri constructori;
- 1 responsabil tehnic cu sudura (personal autorizat ISCIR-RTS);
- 2 sudori autorizati ISCIR;
- 1 responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
Cerinta nr. 4.Informatiiprivind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 9.a. si Formular 9.b.
Nota:
(1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
'
Cerinta nr. 5.Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Acordul de asociere, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Imputernicire pentru reprezentare la procedura, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006.Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10.a si Formular 10.b
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicirescrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale.
Modalitatea de indeplinire
'
Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
'
Cerinta nr.1.
CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei.
Cerinta nr.2.CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001 editia 2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetitiv de ofertare: pretul. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatorii economici inregistrati in SEAP, conf. art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor ofertantilor selectati. Licitatia electronicava incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoarede la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Nr. de runde = 1, durata rundei = 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2013 13:00
Locul: Societatea CE Oltenia SA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg-Jiu, Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal ( Formular 15. si Anexa ).2. Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, dupa licitatia electronica, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare.4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica / controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii si respectarea cerintelor de mediu. Executantul va asigura conditiile efectuarii de catre achizitor a inspectiilor, receptiilor si auditurilor. Beneficiarul comunica in scris, inainte cu 5 zile, perioada de efectuare a auditului.5. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c¹ si d din OUG nr.34/2006 actualizata6. Nota: Eventualele clarificari se vor solicita la faxul :0253/227281
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256²din OUG nr.34/2006- 5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic - S.C. C.E. OLTENIA S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 253205428, Fax: +40 253227281
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer