Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Izolare termica a conductelor de intrare in statiile cu saruri delicvescente si montare separator in amonte de statia de uscare Sapunari


Anunt de participare (utilitati) numarul 141234/20.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Simona Catana, Tel. +40 0265402800, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Izolare termica a conductelor de intrare in statiile cu saruri delicvescente si montare separator in amonte de statia de uscare Sapunari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SNGN ROMGAZ SA SUC.TG MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Izolare termica a conductelor de intrare in statiile cu saruri delicvescente si montare separator in amonte de statia de uscare Sapunari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Izolare termica a conductelor de intrare in statiile cu saruri delicvescente si montare separator in amonte de statia de uscare Sapunari
Valoarea estimata fara TVA: 67, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :1.340 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. 1 si 6 din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare este RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Targu Mures, RO 14056826. Conform art. 86 alin 6 din HG 925/2006, in orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In masura in care CNSC respinge o contestatie ca fiind nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu prevederile art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/2010 si L279/2011 ? cuantumul acestei retineri este de 670 lei. Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR in data "a cinsprezecea zi inaite de data depunerii ofertei". Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului de furnizare se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza : garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator si alin. (3) din H.G. 925/2006- actualizata. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se face in max. 30 zile de la primirea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 1A), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formularul 1B), Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006 (Formularul 1C - persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: dl. Corin Emil Cindrea ? director general SNGN ROMGAZ SA MEDIAS, dl. Dimbean Gheorghe ? director Departament economic, dl. Pantelimon Avram ? directorSNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu Mures, d-na Caraivan Viorica ? director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg. Mures, dl. Gheorghe Matei - presedinte comisie evaluare, dl. Claudiu Ilinca ? consilier juridic, dl. Ovidiu Ciurca - membru, d-na.Camelia Pop - membru, d-na Rodica Saseanu - membru, dl. Cornel Cotoara - membru, dl. Calin Baraian - membru, d-na.Simona Catana - membru), Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 (Formularul 1D). Persoane juridice/fizice romane: Certificat emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala ?copie stampilata ?conform cu originalul ?, care trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa obiectul de activitate. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Autorizatii1. Autorizatie ANRE tip EP conform prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.89/2009.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Bilantul contabil - ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organismul competent.
Cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 aniOfertantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri pecel mult ultimii 3 ani de minim: 134.000 lei.
Pentru calculul cifrei medii de afaceri in euro se va folosi cursul mediu publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie MECMA ? Responsabil tehnic cu executia grupa 062 sau CA11-Extractia gazelor naturale sau grupa 352, clasa 3521 sau EA 402-Productia gazelor naturale, in baza Legii 440/2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale si Ordinul MECMA nr.364/2010 privind aprobarea regulamentului privind procedura de atestare tehnica-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
Fisa/fise de informatii privind experienta similara.Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara, in ultimii 5 ani depunerea a minim un contract de executie lucrari similare in izolare termica care are o valoare egala sau mai mare decat 10.000lei.
AC solicita ofertantilor prezentarea de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari care indica beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau cleinti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Se va prezenta o lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, continand beneficiarii, indiferent daca acestia din urmasunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, acordurile de contractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.01.2013 13:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUC. TG. MURES Serviciul Contracte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, pentru ofertele situate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Pentru prezenta achizitia publica a fost selectata procedura de licitatie deschisa, deoarece valorile totale pe cod CPV pentru intreg Romgaz SA din Planul de Achizitii 2012 - Lucrari depaseste pragul valoric de cerere de oferta. In Planul de Achizitii 2012 al S.N.G.N. Romgaz S.A. este prevazuta, pentru codul CPV de mai sus, aplicarea procedurii de licitatie deschisa.Intrucat caietul de sarcini nu poate fi incarcat pe SEAP, din motive tehnice (are dimensiune de 470 Mb), operatorii economici interesati pot intra in posesia acestuia in temeiul art. 40 alin 2 si 3 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mures Serviciul Contracte
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402176, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2012 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer