Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Jgheaburi pentru colectare fluid de foraj


Anunt de participare (utilitati) numarul 146290/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului NR.5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Otgon, Tel. +40 269805135, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Jgheaburi pentru colectare fluid de foraj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: DDP Tg. Mures, .Str. Libertatii, nr. 110
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele suntfolosite pentru dirijarea noroiului de la prevenitorul de eruptie la haba pentru separare detritus in timpul operatiilor de frezare dopuri de ciment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43121400-1 - Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 28, 010RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 550 lei. Perioadade valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Pentru garantii de participare constituite in alta valuta, echivalenta lei/valuta se va face la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. In cazul asocierii, garantia de participare se constituie in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Forma de constituire a garantiei pentru participare: Documentul care atesta constituirea garantiei de participare la procedura se va prezenta, cel mai tarziu, la data stabilita pt.deschidrea ofertelor, in original.Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: Ordin de plata (in original) vizat de banca in contul autoritatii contr., cont IBAN RO14 RNCB0231019568860001 B.C.R. Medias, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor; Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Scrisoarea de garantie de participare trebuie sa fie intocmita in mod obligatoriu in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006 ? Formular 11.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse.De asemenea autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ofertantul desemnat castigator nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; in cazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 7 % din valoarea fara T.V.A. a contractului si se constituie conform art. 90 din H.G. 925 / 2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346 / 2004 ( facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor ) garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), prin care se demonstreaza faptul caoperatorul economic nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda sau spalare de bani.Se va completa formularul nr. 12A cuprins in Sectiunea III pentru a se demonstra eligibilitatea ofertantului. Se va prezenta in original.Precizari: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.b.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa formularul 12B cuprins in Sectiunea III referitor la excluderea din procedura a ofertantului. Se va prezenta in original.Document considerat edificator.Se va prezenta Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Declaratie pe propria raspundere, pentru persoane /juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatul mentionat anterior.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor , din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si aprobate de catre organele competente in domeniu.Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitie.Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma au obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006lit. a, c^1 si d.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III referitor la participarea la procedura cu oferta independenta, prin care se certifica faptul ca participarea la procedura in cauza este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Virgil Marius METEA, Director General SNGN ROMGAZ SA, Medias
Lucian BARSAN, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ SA, Medias
Ispasian Ioan DINCA, avand functia de Director SIRCOSS
Sorin GHEORGHIU, presedinte comisie de evaluare, avand functia de Director Tehnic SIRCOSS
MirceaOTGON , membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte
Angela MELINESCU, membru comisie de evaluare, Serviciul ContracteIoan JAMPA, membru comisie de evaluare, Serviciul Dezvoltare
Lucian BOSCA, membru comisie de evaluare, Sef Sectia SIRCOSS MuresAurica CATANA, Serviciul Protectia Mediului
Ioana FINTA, Consilier juridic, Birou Juridic
Valentin ZAMFIRACHE, membrucomisie de evaluare, Serviciul Controlul Costurilor, Preturilor si Tarifelor
Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma au obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei; Certificat constatator emis de ONRC (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine) informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator.Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de ONRC(de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social, principal sau secundar), informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora. Se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in original sau copie legalizata, in cazul in care la data limita de depunere a ofertelor a prezentat documentul in copie lizibila ? conform cu originalul ?.Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, in functie de partea din contract pe care o realizeaza.b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma nu pot prezenta certificatul constatator in favoarea ofertantului.
Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM - urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala care va contine toate informatiile despre ofertant in ultimii 3 ani.Ofertantii au obligatia sa prezinte fisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax, cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani, raportata la cursul mediu BNR pt. fiecare an etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.Precizari: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta fisa de informatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind Asocierea - DACA ESTE CAZUL. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma
raspunderea solidara pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare si selectie care trebuie
indeplinite de fiecare asociat in parte:
Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a candidatului/ ofertantului
Sectiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.In acest caz prezentarea documentelor este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii in parte.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai jos la informatii privind angajamentul ferm.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14C
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, lista care sa contina cel putin un contract care sa prezinta livrari de produse similare in valoare de cel putin 28.000 lei; lista mentioneaza valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se solicita certificate/documente sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in conformitate cu prev. art. 188, alin.1, lit.a, din OUG 34/2006.Precizari: a.In cazul depunerii unei oferte in asociere, unul din membrii asocierii, poate demonstra in totalitate indeplinirea cerintei, sau se poate demonstra prin cumul.
b.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu lista principalelor livrari de produse similare livrate in ultimii 3 ani .
-Formularul 12 D .
Informatii privind Angajamentul ferm - DACA ESTE CAZUL.In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane(indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate (in acest sens se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III).In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta:
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Modalitatea de indeplinire
In acest sens se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 valabil la data limita de depunere a ofertelor. In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibil, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, demonstrarea indeplinirii cerintei se face individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma nu pot prezenta dovada indeplinirii cerintei infavoarea ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE va avea loc numai dupa o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.LE se va organiza prin intermediul SEAP, intr ? o singura runda, in termen dedoua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile. Durata unei runde este de 1 (una) zi.Invitatia va fi transmisa simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va cuprinde data si momentul de start al LE. Invitatia de participare si notificarile de incepere a LE vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Pentru a putea participa la procesul repetitiv este obligatoriu ca operatorii economici sa fie inregistrati online in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOFinformatii relevante se pot obtine si de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro).Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de LE este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) din HG 925/2006.Elementul ofertei, care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare, se refera la pretul total al ofertei. In orice moment, in cursul desfasurarii LE, se va comunica instantaneu tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament, informatii privind preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti, precum si numarul participantilor la LE respectiva, fara a dezvalui insa identitatea ofertantilor.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de LE elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv (pretul), la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea contractanta.Dupa incheierea rundei de LE, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta nr. 10Asi centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. LE se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare.La momentul finalizarii LE, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 23.12.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 10:00
Locul: Medias, Soseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa Licitatia Electronica, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Birou Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805156, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer