Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - JV-CL-2 - Reabilitarea statiei de tratare a apei Valea de Pesti si a captarii Lazaru, Valea Jiului


Anunt de participare (utilitati) numarul 130544/20.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332034, Romania, Punct(e) de contact:  Claudiu Zbora, Tel. 0723507766, Email:  [email protected], Fax:  0254-546672, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional Unic in Valea Jiului pentru sistemul de alimentare cu apa/apa uzata
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
JV-CL-2 - Reabilitarea statiei de tratare a apei Valea de Pesti si a captarii Lazaru, Valea Jiului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Uricani, Judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie pentru reabilitare Statiei de tratare a apei Valea de Pesti si a captarii Lazaru, Valea Jiului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie pentru reabilitare Statiei de tratare a apei Valea de Pesti si a captarii Lazaru, Valea Jiului. Captare si tratare apa bruta de suprafata.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 968, 432RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 270000 lei; Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene 85%, Co-finantare nationala: Buget de stat 13%, bugete Consilii Locale Valea Jiului si Consiliul Judetean Hunedoara 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere semnat intre parti. Se va prezenta la semnarea conractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia privind calitatea de participant la procedura2.Informatii despre ofertant- date despre societatea mixta/consortiu- cazierul judiciar- certificat de participare la licitatie cu oferta independenta3.Declaratii privind eligibilitatea- declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006- Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numecomplet, sediul, persoanele autorizate/administratori si activitatileautorizate, valabil la data deschiderii Ofertelor;
- Certificatul de atestare fiscala ? eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat;
- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscalenu colecteaza si CAS), valabil la data deschiderii ofertelor, care saateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat;
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la datadeschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata debugetul local (pentru statele in care astfel de taxe se colecteaza separat la bugetul local)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind situatia economico financiara: - scrisoare de bonitate (privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, experienta cu clientul)- acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 2.400.000 lei pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus.- cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie 25000000 lei2.Bilant contabil: declaratie financiara recapitulativa (bilant. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, vor fi vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG 34/2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Sistemul de asigurare a calitatii: - Certificatul ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA8000 sau standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului.2.- Experienta in contracte similare- Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Indeplinirea cumulativa a cerintelor de mai jos:
- realizarea a cel putin un contract care sa fi implicat construirea , in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pt. depunerea ofertei, a unei Statii de tratare cu o capacitate de minimum 400 l/s, atestat prin copie dupa certificatul de receptie finala semnat de partile autorizate conform legii.- ofertantul trebuie sa fi proiectat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pt. depunerea ofertei, a cel putin o statie de tratare , atestat prin copie dupa certificatul de receptie la terminarea lucrarilor.3.Personalul contractorului implicat in proiect: -personalul cheie angajat in contract: - Manager de Proiect- Manager Adjunct de Proiect- Inginer de proces- Inginer lucrari civile- Inginer de structuri- Inginer mecanic- Inginer electric- Inginer automatizare SCADA- Manager de santier- Manager pentru asigurarea calitatii4.Lista componentelor majore ale echipamentului de constructii propus pentru executarea contractului-ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat la echipamentele si utilajele: macarale, excavatoare, incarcatorfrontal, camioane>5to, pompe de turnare beton montate pe sasiu, camioane de transport pentru beton.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari5.Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
46%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic 1
36%
Descriere: costuri de exploatare
3.
tehnic 2
18%
Descriere: termen de ralizare a proiectului tehnic
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2011 11:00
Locul: SC APA SERV VALEA JIULUI SA str Cuza Voda nr 23, Petrosani, jud Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV VALEA JIULUI SA - Biroul Juridic
Adresa postala:  str Cuza Voda nr. 23, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332034, Romania, Tel. 0254543291, Email:  [email protected], Fax:  0254546672
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2011 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer