Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lampi electrice (becuri), balasturi, startere


Anunt de participare (utilitati) numarul 142352/05.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: SIDONIA PASARIN, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Directia Economica-Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Secretariatul Directiei Achizitii Publice, etaj 3.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lampi electrice (becuri), balasturi, startere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza de Aprovizionare si Valorificare a Activelor, prin depozitele din orasele Motru si Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lampi electrice (becuri), balasturi, startere, necesare asigurarii unui iluminat corespunzator al locurilor de munca din cadrul exploatarilor la suprafata, minelor, atelierelor, sediilor administrative, precum si a mijloacelor auto si a locomotivelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31531000-7 - Becuri (Rev.2)
31510000-4-Lampi electrice cu incandescenta (Rev.2)
31514000-2-Lampi cu descarcare (Rev.2)
31532000-4-Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2)
31532910-6-Tuburi fluorescente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lotul 1 lampi electrice cu incandescenta= 1147.01 lei
lotul 2 tuburi fluorescente= 9593.16 lei
lotul 3 becuri si lampi fluorescente= 55874.50 lei
lotul 4 lampi cu vapori de mercur si cu vapori de sodiu=34300.09lei
lotul 5 lampi electrice auto si de locomotive= 2129.11 lei
lotul 6 piese pentru lampi si accesorii de iluminat= 12734.12 lei
Valoarea estimata fara TVA: 115, 777.99RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursuluide schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de osocietate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia deatribuire;b)virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007, deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractantaeste de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% dinpretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiilelegiide o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantareva fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art. 90, alin.2) din HG nr.925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati legale de plata, in termen de maxim 60 de zile de la inreg.fact.la sediile de livrare.In cazul unei asocieri, plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-Formular nr.4;
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director: Vasile Ogarlaci;
2. Director Stategie Dezvoltare: Davitoiu Gheorghe
3. Director Economic - Viasu Nicolae;
4. Director Tehnic ? Paraschivu Ion;
5. Director Adjunct Achizitii - Rebedea Ion;
6. Sef Departament Legislatie- Jianu Dorina
7. Inginer Sef Mentenanta Energetica ?Simerea Vasile;
8. Sef Birou Energetic- Baluta Victor;
9. Sef Birou Atribuire Contracte Produse ?Scurtu Ion;10. Biroul Atribuire Contracte Produse ?Sidonia Pasarin;
11. Biroul Legislatie Comerciala si Contecios ?Lazar Andrei Mihaela.
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5 Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator.
Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita
ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la
deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei este obligat sa
prezinte documentul solicitat.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de
garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare)efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati;
Cerinta minima pentru calificare:
-Se solicita prezentarea cel putin a unui document/contract/proces verbal de receptie/document (certificat) constatator in original sau copie lizibila, din
partea unor beneficiari/clienti, conform. art.97ยน din HG.925/2006 sau oricare alt document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse ofertate sau similare a caror valoare cumulata sa fie de minim:
-1147.01 lei pentru ofertantii lotului 1;
-9593.16 lei pentru ofertantii lotului 2;
-55874.50 lei pentru ofertantii lotului 3;
-34300 lei pentru ofertantii lotului 4;
-2129.11 lei pentru ofertantii lotului 5;
-12734.12 lei pentru ofertantii lotului 6;
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de
produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani, conform
formularului nr. 7.Toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei
solicitate (contract/proces verbal de receptie/document (certificat) constatator sau orice alt document
relevant) vor fi enumerate in anexa din cadrul fomularului
Certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent. Operatorul
economic trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea
sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN
ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare
acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera
produselor ofertate sau similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta
comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapadesfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006.Numarul de runde electronice: 1.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/lot, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fitransmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei/lot.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
24333
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2013 10:00
Locul: Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofert.care fac dovada ca sunt intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50%pt.garantia de part.si gar.de buna executie, cf.Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2. Ofert.este obligat sa depuna amendamente la proiectul de contr.pana la data limita de depunere a ofertei, sau in oferta depusa.In situatia in care operatorul economic nu face amendamente la proiectul de contract pana la data limita de depunere a ofertei sau in oferta depusa, autoritatea contractanta considera ca op.economic accepta proiectul de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a amendamentelor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. Pentru clarificari la doc.existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarific.nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.Dupa efect.clasam, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; Daca a fost constituita gar.de participare. Vor fi deschise ofert.financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.Lista doc.depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofert.sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de ev.in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
confortm prevederilor art. 256.2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2013 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer