Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta


Anunt de participare (utilitati) numarul 146910/30.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Iulia, Tel. +40 213192433, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locurile de livrare sunt depozitele regionale ale Sucursalelor CREIR CF mentionate in graficul de livrare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul I : Lampi electrice speciale de semnalizare cu un filament si soclu BA20d-12V/20W
Lotul II: Lampi electrice speciale de semnalizare cu doua filamente si soclu BA20d-12V/20W
Lotul III: Lampi electrice speciale de semnalizare cu halogen- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu K23d cu papuci-pentru indicatoare- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu KX23d -pentru indicatoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31519100-8 - Lampi cu incandescenta (Rev.2)
31512300-1-Becuri cu halogen, dicroice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I : Lampi electrice speciale de semnalizare cu un filament si soclu BA20d-12V/20W- 45.000bucati
Lotul II: Lampi electrice speciale de semnalizare cu doua filamente si soclu BA20d-12V/20W -3.450bucati
Lotul III: Lampi electrice speciale de semnalizare cu halogen respectiv :
- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu K23d cu papuci-pentru indicatoare - 1.020bucati
- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu KX23d -pentru indicatoare -630bucati
Valoarea estimata fara TVA: 1, 109, 295RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot I- garantie de participare 18450 leiLot II- garantia de participare 2794 leiLot III- garantia de participare 940 leiOfertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului, pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului in orice valuta, echivalenta leu ?valuta sa va facela cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei .Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci ) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat- Plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A .Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B1-Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Cerinta nr. 3
Neincadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George Micu ? Director General; Sorin Alexandru TrandafirescuDirector General Adjunct Proiecte Europene, Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu - Dir.Gen.Adj.Expl; Ovidiu Mihaiescu ? Director Instalatii; Florin Iuliu Tomescu - Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial; Cristea Daniela ? Diectorr Financiar; Jana Iacob ? Sef Serviciu Reprezentare, Claudiu Stroe ? Sef Serviciu Recuperari Creante; Florina Mirica- Sef SACPE Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane; Baicu Sorina - Sef STCD; Craciun Dorina Mihaela ? Sef Serv. APSPBS.; Daniela Manea ? Sef Birou AL; Staicu Iulia ? ing SAPSPBS; Raluca Munteanu SAPSPBS - ing; Tudor Gherghina ? ing ? SAPSPBS; Hropaciov Petruta Lorena- ec. SAPSPBS; Valentin Mitroi ? sef birou STCD, Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Constantinescu Simona - ec.STCD., Popescu Constantin Cornel- ec.STCD; Preda Georgiana - cons. Jur- SACPE ; Buholt Mariana - cons.jur. SACPE; Laudat Mirela Gabriela - cons.jur - SACPE; Melinte Ionut - Sef pr- SACPE; Violeta Elena Petrescu cons.jur, Papa Traian-cons. jur, Lambru Liviu - Sef Serviciu Tehnico Economic, Mandrea Eugen ? Sef Serviciu CT, Roita Bogdan Andrei? sef pr. Serviciul MDTN, Dumitru Stefan ? ing. Serviciul Tehnico Economic, Constantin Oana ? ing.Dir. Instalatii
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 ?in original. Formularul se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP..
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3?in original
Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant.Informatii privind calitatea de IMMDovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:
in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: -? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Intreprinderi legate?;
? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor .
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor .
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta 2
Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare criticepentru produsele licitate
Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) In cazul in care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va instiinta autoritatea contractanta.(2) In cazul in care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a ofertei, se va prezenta, dupa caz: a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor in maxim 5 zile de la data deschiderii ofertelor.
saub) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament scris de prezentare a autorizatiilor /agrementelor AFER in maxim 5 zile de la data deschiderii ofertelor.
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinire
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie anuala globala de afaceri - se solicita cu titlu informativ
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei furnizarilor de produse similare in ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati , din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare celor licitate (prin similar se intelege ?lampi electrice?).In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excludereaconform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Formular E - lista furnizarilor de produse similare? in original)- Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul?in original.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr. 2Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.(1) In cazul in care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat castigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va instiinta autoritatea contractanta.(2) In cazul in care un operator economic nu detine omologarile/ agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor, acesta va prezenta, dupa caz: a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu cu specificatiile tehnice avizate AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii ofertelor, saub) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii ofertelor.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinireCertificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate.Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.3
In cazul asocieriiofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere -in original
In cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj tehnic
10%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/3692/05.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2013 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante , B-dul Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantiiimputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire, copie CI/BI/pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, in vederea departajarii ofertelor.6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR? SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita.7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de ?Documentatii , clarificari si decizii? a anuntului de participare din SEAP.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este inconformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Adresa: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192526, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer