Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Laptopuri, calculatoare, imprimante, multifunctionale, hard disk extern, monitoare, ecran proiectie, teslametru pentru facultatile IEEI, MEC, AH si AC


Anunt de participare numarul 145234/27.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: STR.PROF.DR.DOCENT DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata, Tel. +40 232278680/ 1121, In atentia: NISTOR CAMELIA, Email: [email protected], Fax: +40 232237627, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea Tehnica ?Gheorghe Asachi? din Iasi - Registratura
Adresa postala: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T, parter, O.P. 10 - C.P. 2000, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: : Registratura, Tel. +40 232278683-2548, In atentia: Potinga Mihaela
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutii de invatamant superior de stat aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Laptopuri, calculatoare, imprimante, multifunctionale, hard disk extern, monitoare, ecran proiectie, teslametru pentru facultatile IEEI, MEC, AH si AC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Tehnica ?Gheorghe Asachi? din Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 23, imobil ETH
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot1 ? Calculator portabil (3 buc), Calculator desktop (2 buc.), Imprimanta multifunctionala cu jet cerneala (1 buc); Lot2 ? Teslametru cu probe active (1 buc); Lot3 ? Ultrabook Asus sau ?echivalent? (2 buc), Laptop (1 buc.), Calculator (1 buc.), Ecran proiectii (1 buc.); Lot4 ? Laptop Asus sau ?echivalent? (1 buc.); Lot5 ? Laptop (2 buc.), Imprimanta laser-multifunctional (1 buc), Hard disk extern (2 buc.); Lot6 ? Monitor LCD (5 buc.); Lot7 ? Multifunctional (5 buc.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232150-0-Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)
32323100-4-Monitoare video color (Rev.2)
38341300-0-Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1 ? Calculator portabil (3 buc), Calculator desktop (2 buc.), Imprimanta multifunctionala cu jet cerneala (1 buc); Lot2 ? Teslametru cu probe active (1 buc); Lot3 ? Ultrabook Asus sau ?echivalent? (2 buc), Laptop (1 buc.), Calculator (1 buc.), Ecran proiectii (1 buc.); Lot4 ? Laptop Asus sau ?echivalent? (1 buc.); Lot5 ? Laptop (2 buc.), Imprimanta laser-multifunctional (1 buc), Hard disk extern (2 buc.); Lot6 ? Monitor LCD (5 buc.); Lot7 ? Multifunctional (5 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 74, 961RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot in parte, in lei, este: Lot1 ? 400.42; Lot2 ? 179.96; Lot3 ? 559.78; Lot4 ? 34.18; Lot5 ? 116.07; Lot6 ? 44.98; Lot7 ? 163.76. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 6 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, resp. 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forme de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: virament in contul bancar: Universitatea Tehnica ?Gheorghe Asachi? din Iasi; CF: 4701606; Cont: RO93TREZ4065005XXX000422-Trezoreria Mun. Iasi sau depunerea de numerar la casieria Universitatii Tehnice ?Gheorghe Asachi?, str.Dimitrie Mangeron nr.67. imobilT, parter sau un instrument de garantare constituit irevocabil in favoarea Universitatii Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Iasi, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari pentru procedura de achizitie aferenta, care se prezinta in original (art. 86 din HG 925/2006). Este de preferat ca aceasta sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania. Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a face dovada ca reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie. I se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNCS, din cuantumul garantiei de participare, suma calculata conform prevederilor art. 278^1 din OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din valoarea contractului fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului. Garantia de buna executie se constituie conform art.90 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat; Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 3 din sectiunea Formulare;b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. 34/2006.2.Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 4 din sectiunea Formulare;b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/20063.Certificate constatatoare privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. c) din O.U.G. 34/2006., cu modificarile si completarile ulterioareCerinte: a) prezentarea urmatoarelor documente, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal: 1. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice (A.N.A.F.);2. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice.Observatie: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.b) certificatele fiscale sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele (aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata)c) continutul documentelor sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 lit. c) din ordonanta.Operatorul economic clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta la solicitarea autoritatii contractante, pentru confirmare, certificatele fiscale in original sau copie legalizata notarial.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaCerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 5 din sectiunea Formulare si cu Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010;b) continutul documentului sa dovedeasca faptul ca ofertantul respecta prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010.5.Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 6 din sectiunea Formulare;b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.Nota: Pentru completarea corecta a acestei declaratii mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul Universitatii Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Iasi: Rector: Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, Prorector-prof.univ.dr.ing.Seghedin Neculai, Prorector- prof.univ.Grigoras Stefan, Prorector-prof.univ.dr.ing.Teodosiu Carmen, Prorector-prof.univ.dr.ing.Cioara Ioan, Director gen.ad-tiv. Dr.ec.jr. Petru Condrea, Director economic Ec. Mariana Crivoi, Jurist Mirela Troia, Comisia de intocmire si verificare a documentatiei / Comisia de evaluare a ofertelor: Conf.dr.ing. Zet Cristian (membru de rezerva: prof.univ.dr.ing.Fosalau Cristian), Prof.dr.ing. Munteanu Florin (membru rezerva: sef lucrari dr.ing.Nemes Ciprian), ing. Nica Ionut, ing. Nistor Camelia (membru rezerva: ing. Timofte Adrian), ing. Vasilachi Corneliu, dr.ing. Olaru Mariana, ing. Bujoreanu Nicoleta.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180, 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul. 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiCerinte: a) prezentarea documentului mentionat, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal;b) din continutul documentului mentionat sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.Nota: Operatorul economic clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta la solicitarea autoritatii contractante, pentru confirmare, Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in original sau copie legalizata notarial.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie - Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei) ani.Cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei) ani trebuie sa fie egala cel putin cu valoarea estimata a lotului pentru care operatorul economic depune oferta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 7 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul a realizat activitate economica; In cazul in care ofertantul este infiintat de mai putin de trei ani, se calculeaza cifra medie de afaceri pe numarul de ani in care a desfasurat activitate (inclusiv anul infiintarii). c) se va preciza adresa de corespondenta in situatia in care nu coincide cu adresa sediului social. Nota: Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata unei runde este de 1 zi lucratoare. Pentru a putea participa la licitatia electronica, ofertantii vor trebui sa fie inregistrati in S.E.A.P. In cadrul procesului de licitatie electronica, procesul repetitiv se va referi numai la pret deoarece criteriul de atribuire stabilit este pretul cel mai scazut. In cadrul licitatiei electronice, optiunile sunt setate astfel incat toate informatiile necesare sa fie vizibile in S.E.A.P.dupa cum urmeaza: Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Da; Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Da; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da; Valoarea procentuala a pasului de licitatie este de 0, 25% din valoarea estimata; Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Da. Autoritatea contractanta introduce ofertele admisibile declansand (startand) etapa de licitatie electronica. In baza acestei startari SEAP transmite automat invitatie tuturor ofertantilor admisibili, invitatia cuprinzand data si momentul de start a licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 10:00
Locul: U.T."Gheorghe Asachi" Iasi, Fac. I.E.E.I., Sala Consiliu, etaj 2, str.prof.dr.doc. D.Mangeron 23
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa prezinte un document de identitate si imputernicire scrisa prin care acestia sunt autorizati sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma desfasurarii rundei de licitatie electronica, exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Modelul contractului este prezentat in sectiunea Model Contract. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica ?Gheorghe Asachi? din Iasi - Oficiul Juridic - Jur. Mirela TROIA
Adresa postala: Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T, etaj.I, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel. +40 232278680-2534, Fax: +40 232216853, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer