Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LEA 110KV FALCIU (RO) ? GOTESTI (MD)


Anunt de participare (utilitati) numarul 141346/28.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Fax: +40 213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Fax: +40 213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Fax: +40 213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LEA 110KV FALCIU (RO) ? GOTESTI (MD)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Falciu, jud. Vaslui.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in extinderea liniei electrice aeriene (LEA) de 110kV pe teritoriul romanesc de la o lungime de 0, 5 km la o lungime de 2, 5 km. Din vechea LEAse va pastra numai stalpul nr. 1 terminal, iar stalpii nr. 2 si nr. 3 se vor reamplasa pe noul traseu. LEA va contine 11 stalpi, din care 5 de sustinere si restul de intindere sau colt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea liniei electrice aeriene (LEA) de 110kV pe teritoriul romanesc de la o lungime de 0, 5 km la o lungime de 2, 5 km.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 490, 086RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de participare este 40.000, 00 LEI (pentru firme din Romania) sau 9.440, 00 EURO (pentru firme din afara Romaniei). Cursul de schimb este cursul mediu anual Euro/Lei stabilit de BNR pentru anul 2011 (publicat pe site www.bnr.ro), 1 euro = 4, 2379 Lei.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 7.270, 00 lei. Trebuie sa fie irevocabila. Se va constitui printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, se prezinta in original. Cuantumul GBE = 10% din pretul contr., fara T.V.A . Valabilitatea GBE va depasi cu 1 (una) luna data estimata a semnarii P.V. de Receptie Finala a lucrarilor executate.GBE se va elibera: - 70 % din valoare in 14 zile de la data P.V. de Receptie la Terminarea lucrarilor, daca nus-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim; - 30 % la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, in termen de 14 zile de la data incheierii P.V. receptie finala a Lucrari de C+M, daca nus-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori la procedura de atribuire. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor depuse; b) sa depuna oferta individuala comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat ; Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si / sau spalare de bani. Pentru a demonstra neincadrarea in situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
1.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
i) a intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
ii) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
iii) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
iv) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
v) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii conditiilor de calificare si selectie.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.1. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere.
Se vor prezenta (in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.2. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri / subcontractari Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii desemnati.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Andrei Gabriel Benghea Malaies ? director general executiv, Octavian Lohan ? membru directorat, Constantin Vaduva ? membru directorat, Corneliu Ene ? director general adj. ? Conducere Economica si Comerciala, Cprian Diaconu ? director general adj. ? Conducere Tehnica, Florentina Raducanu - director investitii, Daniela Popa ? director financiar, Maria Ionescu ? director economic, Anisoara Cornila ? director juridic si resurse umane. Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul va prezenta declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3 (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (lucrari de constructii linii electrice), in copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de comunicarea rezultatului procedurii certificatul constatator in original / copie legalizata.
Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Copie Atestate ANRE pentru lucrarile/serviciile pe care urmeaza a le executa/presta, conform Ordin ANRE nr.24/2007 valabile la data limita a depunerii ofertelor, dupa cum urmeaza:
a. Atestat A.N.R.E. tip A ? incercari de echipamente si instalatii electrice
b. Atestat A.N.R.E. tip D1 ? proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
c. Atestat A.N.R.E. tip D2 ? executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011) nu trebuie sa fie mai mica de 3.400.000, 00 LEI. In cazul in care cifra de afaceri este este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an.
Cerinta nr. 2
Ultimul bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara, respectiv pentru anul 2011. In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati. Nota: Pt. asoc op. ec. cu of. com., sit. ec. si fin. prin cumulare resurse membrii asociere, fara cap. tehn. si resurse subcontr. Cap. ec. - fin. a op. ec. poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul. Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati.
Cerinta nr. 2
Experienta similara: consta in executia in ultimii 5 ani a unor lucrari de constructie pentruminim 2, 5kmLEA de minim 110kV .
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta:
- o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Cerinta nr. 3
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea Contractului in bune conditii.
Cerinta nr. 5
Efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul, pregatirea si CV-urile cadrelor de conducere precum si a persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului.
Standard de asigurare al sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Standard de asigurare al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 1982
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2013 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA S.A din strada Olteni nr. 2-4, sector 3, cod postal 030786, Bucuresti, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in carepe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea.Reofertele care au fost depuse dupa data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea vor fi respinse si se vor returna nedeschise. Deschiderea plicurilor care contin reofertarea va avea loc la data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea. Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere a plicurilor care contin reofertarea care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea reofertelor. Fiecare ofertant are dreptulde a primi o copie a procesului verbal de deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate, va fi declarata de catre comisia de evaluare, oferta castigatoare.Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), prin aplicarea criteriului de atribuire mentionat la pct. IV.2.1) al prezentei Fise de Date ? pretul cel mai scazut, nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art. 209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1)).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A., Directia Juridica
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2012 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer