Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LEA 400kV de interconexiune Resita (Romania) ? Pancevo (Serbia)


Anunt de participare (utilitati) numarul 147613/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, cod postal 030786Bucuresti, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LEA 400kV de interconexiune Resita (Romania) ? Pancevo (Serbia)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tronsonul de 63 km al LEA 400kV dintre statia Resita si granita cu Serbia.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrarile de constructie pentru realizarea liniei electrice aeriene (LEA) de 400kV dublu circuit intre statia Resita si borna de granita 100/1 dintre Romania si Serbia.
LEA va avea o lungime de 63 km si va contine 206 stalpi.
Valoarea estimata totala a contractului este de 135.741.523, 00 lei (la care se adauga TVA), din care cheltuielile cu diverse si neprevazute sunt in valoare de 6.855.398, 00 lei (la care se adauga TVA), reprezentand 5, 05%din valoarea estimata.
Ofertele vor cuprinde in mod obligatoriu si procentul aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute de 5, 05% (la care se adauga TVA) din Totalul Intermediar al Tabelului 4 ? Centralizator al Listelor de Preturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de constructie pentru realizarea liniei electrice aeriene (LEA) de 400kV dublu circuit intre statia Resita si borna de granita 100/1 dintre Romania si Serbia.
Valoarea estimata fara TVA: 135, 741, 523RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP, sau a caror GP nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata vor fi respinse. Modul de prezentare al GP este orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original (Formularul 3), sau prin orice mod conform art.86 din HG 925/2006. In cazul in care GP se constituie prin virament bancar transferul / depunerea se va face in contul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. deschis la BCR sector 1, Bucuresti: RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001. In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie cel mai tarziu la data si ora stabilitata pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care op. ec. se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii GP doc. inregistrare ca IMM. In cazul in care ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, coroborat cu legislatia in achizitii, GP poate fi constituita la jumatate din valoarea solicitata. Cuantumul GP este 1.600.000, 00 LEI.In cazul in care GP se constituie in alta moneda, pentru o ev. unitara se va face echiv. leu / alta moneda cf. cursului leu / alta moneda publicat de BNR cu 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valabilitatea GP la licitatie este de 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la CNSC, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, AC va retine contestatorului din GP, in raport cu valoarea estimata, conform art. 278^1 din OUG 34/2006 suma de 12.628, 86 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1 (una) luna data lacare se estimeaza ca seva semnara Procesului verbal de Receptie Finala a lucrarilor executate pentru ?LEA 400kV de interconexiune Resita (Romania) ? Pancevo (Serbia)?.Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera astfel: - 70 % din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data Procesului verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor, daca nus-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala a Lucrari de C+M aferente proiectului ?LEA 400kV de interconexiune Resita (Romania) ? Pancevo (Serbia)?, daca nus-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, plata prin transfer bancar.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.1.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia in stricta conformitate cu modelul Formular B1.2.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizataIn cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator, Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii /tert sustinator desemnati.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Directoratul format din: Stefan Bucataru, Constantin Vaduva, Diaconu Ioan, Rusu Adrian Constantin, Ionescu Maria ? dir.economic, Raducanu Florentina ? dir. Investitii, Radescu Cerasela ? Manager Achizitii, Popa Nimigean Dan - Sef SAICIMSC, Murasan Ovidiu ? ing. pr. Specialist, Vladu Dorinel ? director proiect, Hateganu Ioan ? manager, Macaveiu Doru ? sef serviciu, Dragan Nesin ? sef serviciu, Marian Mihai ? responsabil LEA, Vornic Ianas ? responsabil proiect, Ghitulescu Bogdan ? expert retele electrice, Popescu Ion ? sef centru, Balint Codrean Corneliu - diriginte santier, Chirea Laurentiu ? expert evaluare active.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?- modelul Formular B1.3. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Persoane fizice/juridice romane.Certificat constatator emis de Oficiul Nationala al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL, semnata si stampilata de catre persoana autorizata, care sa contina informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de comunicarea rezultatului procedurii certificatul constatator in original / copie legalizata.
Persoanele fizice / juridice straine.Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? siinsotite de traducerea autorizata in limba romana a documentelor.
Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 23/2013 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Copie Atestat ANRE pentru lucrarile/serviciile pe care urmeaza a le executa/presta, conform Ordin ANRE nr. 23/2013 valabile la data limita a depunerii ofertelor, dupa cum urmeaza:
Atestat A.N.R.E. tip D2 ? executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV.
Operatorul economic, persoana juridica straina, inregistrata intr-o taramembra UE/ SEE/ Elvetia, poate presta servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/ temporar, pentru realizarea de lucrari la instalatii electrice din cadrul SEN sau al celor izolate, daca detine un document echivalent (corespunzator tipurilor de atestate mentionate in prezentul Regulament) emis de un organism similar din tara de origine, caz in care va transmite la ANRE, o traducere informala a documentului respectiv si un memoriu care sa faca referire la capabilitatea tehnica si profesionala a prestatorului pentru desfasurarea de lucrari in instalatiile electrice din cadrul SEN sau al celor izolate. [cf.art.5 (2) din Anexa la Ordinul 23/2013]
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) nu trebuie sa fie mai mica de 60.000.000, 00 LEI. In cazul in care cifra de afaceri este este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an (exemplu pentru Euro: 4, 2099 Lei / Euro in 2010 - 4, 2379 Lei / Euro in 2011 - 4, 4560 Lei / Euro in 2012)
Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se iau in considerare resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Pentru respectarea art.69^2 alin. (2) din OUG 34, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va preciza denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator (adresa, nr. inregistrare la Registrul Comertului si Codul de identificare fiscala).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in cadrul Formularului B3 - Informatii generale, cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 (trei) ani.
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil pe anul 2012 inregistrat la Administratia Financiara.
In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Copia Bilantului contabil pe anul 2012, inregistrat la Administratia Financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.Nota:
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se iau in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor pentru partea lor de implicare.
- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract, daca este cazul. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B2, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Experienta similara: consta in executia in ultimii 5 ani a unor lucrari pentru realizarea unor LEA de 220/400kV.
Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de cel putin un contract / proces verbal de receptie sau de maxim 5 contracte / procese verbale de receptie prin care sa se confirme executarea lucrarilor similare in valoare cumulata de cel putin 15.000.000 lei. Aceasta lista va fi insotita si de certificari de buna executie care vor indica beneficiarii indiferent daca acestia sunt Autoritati Contractante sau clienti privati si vor preciza daca lucrarile au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B4 si certificarile de buna executie.
Cerinta nr. 3
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B5 - Lista cu subcontractantii, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea Contractului in bune conditii.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularului B6 ? Declaratie privind dotarile specifice.
Cerinta nr. 5
Efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul B7 si CV ? urile cadrelor de conducere si al persoanelor direct responsabile de indeplinirea contractului.
Standard de asigurare al sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Standard de asigurare al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Intrucat procedura se va finaliza printr-o etapa electronica, pentru a putea participa la licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, in caz contrar, conform prevederilor art. 38 alin. 4) si art. 87 alin 1) litera a) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, oferta depusa in cadrul acestei proceduri va fi considerata retrasa in perioada de valabilitate si se va aplica retinerea garantiei de participare.Autoritatea contractanta va invita la etapa de licitatie electronica, ca sa-si imbunatateasca oferta de pret, numai ofertantii care au depus oferte declarate admisibile.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Data inceperii licitatiei va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile.Clasamentul final se stabileste pe baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii unei singure rundede ofertare (avand durata de 1 zi) cu privire la pretul din cadrul etapei de licitatie electronica.In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica, pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea. Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut, nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art. 209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul clasat pe primul loc in urma rundei de licitare are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.Propunerea financiara va fi insotita de Listele de Preturi intocmite in conformitate cu art. IV.4.2.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2341
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, bucuresti, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Clauze obligatorii: Clauzele 3, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 39.1, 42, 43, 44 si 45 din contract, clauze care sunt obligatorii. Orice modificare a acestor clauze obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma potrivit art. 36 alin. (2) litera b) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In perioada de clarificari, sunt permise solicitari de amendamente la celelalta clauze, clauzele contractuale specifice.Propunerea financiara va include si un procent aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute reprezentand 5, 05 % din Totalul Intermediar al Tabelului 4 ? Centralizator al Listelor de Preturi.In acest moment, Autoritatea Contractanta a depus diligentele necesare prin care se solicita finantarea acestui proiect din fonduri europene nerambursabile (Programul Operational sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, operatiunea 4.3).Pana la data transmiterii spre publicare in SEAP a documentatiei de atribuire, nu a fost primit raspunsul de aprobare / respingere a cererii de finantare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1))
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA - Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 213035610, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer