Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LEGUME


Anunt de participare numarul 149002/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LEGUME
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare.Str, P.Halipa nr.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 178, 530RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, valoare a unui contract subseccvent. minima-14877.50lei si maxima-16000.00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare legume
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03221000-6 - Legume (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CPV 03221000-6 Legume
1 Ceapa uscata Kg 700 8400
2 Ceapa verde Kg 100 1200
3 Morcov Kg 800 9600
4 Mere Kg 500 6000
5 Conopida Kg 50 600
6 Ciuperci proaspete Kg 40 480
7 Usturoi Kg 15 180
8 Verdeata Kg 50 600
9 Varza alba Kg 1600 19200
10 Radacina patrunjel Kg 200 2400
11 Radacina telina Kg 150 1800
12 Salata verde Kg 100 1200
13 Cimbru Kg 5 60
14 Sfecla rosie Kg 300 3600
15 Dovlecei Kg 50 600
16 Ardei gras Kg 200 2400
17 Vinete Kg 100 1200
18 Castraveti Kg 200 2400
19 Rosii Kg 60 720
20 Ridichi Kg 15 180
21 Spanac proaspat Kg 30 360
22 Patlegele pentru murat Kg 100 1200
Cantitatea minima si maxima la incheierea unui contract subsecvent.
1 Ceapa uscata Kg 700 750
2 Ceapa verde Kg 100 120
3 Morcov Kg 800 960
4 Mere Kg 500 600
5 Conopida Kg 50 60
6 Ciuperci proaspete Kg 40 48
7 Usturoi Kg 15 18
8 Verdeata Kg 50 60
9 Varza alba Kg 1600 1920
10 Radacina patrunjel Kg 200 240
11 Radacina telina Kg 150 180
12 Salata verde Kg 100 120
13 Cimbru Kg 5 60
14 Sfecla rosie Kg 300 360
15 Dovlecei Kg 50 60
16 Ardei gras Kg 200 240
17 Vinete Kg 100 120
18 Castraveti Kg 200 240
19 Rosii Kg 60 72
20 Ridichi Kg 15 18
21 Spanac proaspat Kg 30 36
22 Patlegele pentru murat Kg 100 120
Valoarea estimata fara TVA: 178, 530RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participipare pentru .?3570.60 lei; -Formular nr 3, se constituie conf art.86 alin.1 din H.G.925/2006 cu modif si complet ulter.Perioada de valabilitate a garantiei de participare e de 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%.Dovada constituirii garantiei de participare va fiinsotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Cu obligativitatea mentionariipetru care este constituit. CONTUL AUTORIT CONTRACTANTE: RO04TREZ4065041XXX000709, Trezoreria Iasi, codfiscal: 4541092..Lipsa garantiei de participare conduce la eliminarea ofertantului, respective respingerea ofertei.In cazul respingerii unei contest depuse la CNSC, in conform cu art.278^1lit.a) din OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare, se va retine din garantia de participare suma de-1785.30 lei;Pentru cei care doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constitituirii garantiei de participare va cuprinde valoarea totala a garantiei de participare .Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 180 de zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, solicitatadin fisa de date.Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare formular B, Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita: completare formular A , Certificat de atestare fiscal din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.In masura incare procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarative pe proprie raspundere portivit ar.11 al.4 din HG925/2006, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Subsemnata CUMPAT CARMEN MARINELA,
in calitate de manager in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, BALTAG DORU in calitate de director medical
CANILA VIOLETTA in calitate de director financiar-contabil
HUTU DANIELA, in calitate de sef serviciu administrativ
ADRIANA MUNTEANU-VASILIU, in calitate de juristdin OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM -In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilormici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici simijlocii, cu modificarile si completarileulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in original, la vedere Formularul nr 4. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, in copie lizibila ?conforma cu originalul? / copielegalizata sau in original.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatulprocedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in oferta incopie cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea peultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu modificarileulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cumodificarile si completarile ulterioare.Bilantul contabil la 30.06. 2013 , sau dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documenteedificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea
economicafinanciara.Se va depune copie lizibila, conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR ESe va depune copie lizibila, conform cu originalul dupa Bilantulcontabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia dinurma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Conform art.188, alin.1 , lit. a) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarilesicompletarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR K +ANEXA FORMULAR K
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementeleprevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU, cu respectareaprevederilor art. 202 din OUG 34/2006 c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice simomentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertareinformatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatiaelectronica i. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmitereainvitatiei. iii. Durata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie invederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din parteaacesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului subacest aspect.Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitareascrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca sementine pretul initial.Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarulmaxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maxim 3 operatori . Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasatepe acelasi loc , in vederea departajarii lor se va solicita o noua oferta de pret depusa in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze loculsuperior.Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale , acesta nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorulclasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiu juridic
Adresa postala: Spitalul Clinic de RecuperareIasi, Str.P.Halipa nr.14, Localitatea: iasi, Cod postal: 700661, Romania, Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer