Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LEGUME SI FRUCTE PROASPETE


Anunt de participare numarul 68523/10.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Adresa postala: str. Bistritei, nr.41, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Punct(e) de contact: Amelia Albulescu, Tel.0238724662, Email: [email protected], Fax: 0238721143
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LEGUME SI FRUCTE PROASPETE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Structuri functionale ale D.G.A.S.P.C. Buzau din: Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Stilpu, Beceni si Smeeni.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de: cartofi, ceapa uscata, fasole boabe, morcovi, mere, banane, grapefruit, mandarine, portocale, lamai
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03212100-1 - Cartofi (Rev.2)
03221110-0-Radacinoase (Rev.2)
03221211-8-Boabe (Rev.2)
03222200-5-Citrice (Rev.2)
03222321-9-Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cartofi-25000kg, ceapa uscata-6000kg, fasole boabe-2000kg, morcovi-1500kg, mere-5000kg, banane-1000kg, grapefruit-100kg, mandarine-100kg, portocale-1000kg, lamai-500kg
Valoarea estimata fara TVA: 91, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.12.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.particip.: 460 Ron pt IMM, 920 Ron pt alti op.econ.Gar.buna exec.: 2, 5% din pretul contr., fara TVA, pt.IMM, 5% pt.alti op.econ.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul D.G.A.S.P.C. Buzau. Plata cu O.P. prin Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea grupului de operatori economici. Se solicita legalizarea asocierii daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4. - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor , eliberat de D.G.F.P. Administratia Finantelor Publice(original sau copie legalizata);
- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, valabil la data deschiderii ofertelor , eliberat de primarie(original sau copie legalizata);
5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (in original);6. Certificat de inregistrare (cu anexa/anexe) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (copie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Declaratie privind cifra de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti prezentarea a cel putin unei recomandari ( inregistrata, datata, semnata si stampilata ) cu privire la calitatea produselor similare livrate si a modului de indeplinire a obligatiilor contractuale ;2. Autorizare de livrare din partea producatorului (in cazul operatorilor economici care nu sunt producatori);3. Documente emise de organisme acreditate: - inregistrare sanitara - veterinara conform Ordinului nr. 301/2006 emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pentru unitatile de depozitare si comercializare produse alimentare de origine non-animala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani; 2. Declaratie referitoare la echipamentele tehnice; 3. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;4.Prezentarea de mostre.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.12.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casieria D.G.A.S.P.C.Buzau sau cu O.P.in contul RO90TREZ16624680220XXXXX deschis la Trezoreria Buzau.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2008 12:00
Locul: Sediul D.G.A.S.P.C. Buzau, Str. Bistritei nr. 41.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii si/sau persoanele imputernicite din partea operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
CONTRACTUL DE FURNIZARE POATE FI PRELUNGIT CU ACORDUL PARTILOR PE O DURATA DE 4 LUNI DE LA DATA EXPIRARII DURATEI INITIALE ( 31.12.2008 ) DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emile Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si Contencios al D.G.A.S.P.C. Buzau
Adresa postala: Str. Bistritei, nr. 41, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Tel.0238711051, Fax: 0238721143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2008 16:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer