Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lemn de mina rasinos


Anunt de participare (utilitati) numarul 148478/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Anda Pistol, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4, cu respectarea prevederilor HG 1660/2006
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. d) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lemn de mina rasinos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Suceava - sectorul de productie Botusana, 10 Km de comuna Ostra pe drumul forestier Botusana si la sectorul de productie Crucea - 6 km de comuna Crucea, pe drumul forestier Paraul Crucii
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Lemn de mina rasinos marimea I - diametrul la capatul subtire 12-17 cm si marimea II - diametrul la capatul subtire 17-22 cm
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03419200-2 - Lemn de mina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr. 1 - Lemn de mina rasinos 500 mc pt perioada 15.01-28.02.2014
Lot nr. 2 - Lemn de mina rasinos 600 mc pt perioada 01.03-30.04.2014Lot nr. 3 - Lemn de mina rasinos 500 mc pt perioada 01.05-30.06.2014
Lot nr. 4 - Lemn de mina rasinos 500 mc pt perioada 01.07-31.08.2014
Lot nr. 5 - Lemn de mina rasinos 600 mc pt perioada 01.09-31.10.2014
Lot nr. 6 - Lemn de mina rasinos 500 mc pt perioada 01.11-20.12.2014
Valoarea estimata fara TVA: 697, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 6.976 lei oferta completa sau 1090 lei lot 1;1308 lei lot 2;1090 lei lot 3;1090 lei lot 4;1308 lei lot 5;1090 lei lot 6. Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelorForma de constituire: a) prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari cf. art. 86 al.2, 3 din HG 925/2006, depus in original, la registratura CNU S.A., Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 68 pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare luni- joi, orele 08.00รท 16:30 si vineri orele 08.00-14.00, fiind totodata transmisa si in SEAP sub forma de document scanat, alaturi de celelate documente aferente criteriilor de calificare si propunerii tehnice.b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA (J40/1271/1998, CUI: RO 10254529) cont IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. ? G.S.G. Ag. Hurmuzachi? depus in copie "conform cu originalul" in SEAP, sub forma de document scanat, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Daca ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de CNSC, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006, conform valorii fiecarui lot oferatat (daca valoarea lotului este sub 30000 euro, garantia nu se retine)In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel comunicat de BNR pentru data in care este publicat anuntul de participare in SEAP. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, va fi constitutita de catre furnizor in conformitate cu art. 90 (1) sau 90 (3) din HG 925/2006, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitate ? in original
2.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original
Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica operatori economici aflati in situatiile precizate la art. 181 din OUG 34/2006
3. Certificatul de participare cu oferta independenta conform ordinului 314/2010 - Ofertantul va completa Formularul C 3 din Sectiunea Formulare ? in original
4. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Ofertantul va completa Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006.Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt: - Director General Ioan Moraru
- Director Tehnic ? Aurelian Voicu
- Director Economic ? Stefi Clarisa Musat
- Consilier Economic - Daniela Motataianu
- Sef Serviciu Legislativ Contencios Juridic ? Consilier juridic Alina Gabriela Gajer
- Sef Serviciu Achizitii Publice ? Bianca Patrascu
- Control Financiar Preventiv ? Nicoleta Cristina Mihalache
- Responsabili monitorizare achizitie ? Anda Roxana Pistol- Consilier Juridic - Gheorghe Socu
- Consilier Juridic Ada Cecilia Ionescu
- Director Sucursala Suceava- Constantin Proboteanu- Director Tehnic Sucursala Suceava - Nicolae Sofian- Director Economic Sucursala Suceava - Petronela Sandu- Sef Serviciu Achizitii Sucursala Suceava - Georgeta Georgescu- Sef Serviciu IPP-PM-R Sucursala Suceava -Adrian Posa- Responsabil cu executia contractului Sucursala Suceava - Cezar IlisanuFormularul C 4 va fi completat si de eventualii subcontractanti, daca exista5. Alte documente care insotesc oferta:
5.1.Date de identificare si contact despre ofertant - Formularul C5 din Sectiunea Formulare ? in original, din care pot fi culese date referitoare la denumire, cod fiscal, adresa, telefon, persoana de contact, cod IBAN, cod postal, necesare solicitarii de clarificari ulterioare deschiderii ofertelor, intocmirii comunicarilor privind rezultatul procedurii, elaborarii anunturilor de atribuire si a intocmirii contractelor de furnizare cu ofertantul/ofertantii castigator/castigatori.
5.2. Pentru cazul in care semnatarul ofertei nu este conducatorul legal al ofertantului - imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul si/sau sa il reprezinte in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? in original 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana, va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate in prezenta documentatie de atribuie ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, documentele din cadrul acestui punct in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in cadrul unuia sau mai multor loturi, contin in cadrul propunerii financiare criptate in SEAP pentru lotul respectiv, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret pentru lotul respectiv2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 36 al. (1) ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.4) Pentru situatiile in care: ofertantul depune oferta individuala si sustinere; atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna; in situatia in care exista subcontractanti, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 a Ordinului 509/28.09.2011 - publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.20115) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (insotita de o anexa in care sa mentioneze, succint dar precis, modul concret de indeplinire al respectivelor cerinte), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirmaindeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/ 2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer