Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lemne de foc


Anunt de participare (utilitati) numarul 136461/12.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Iasi, Bdul. Nicolae Iorga, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700239, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Aprovizionare, Tel. +40 0232230291, Email: [email protected], Fax: +40 0232230291, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lemne de foc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Subunitati ale STFC Iasi conform anexa 2 la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare lemne de foc conform prevederi caiet sarcini si anexe la acesta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare 213 tone lemn de foc in subunitatile STFC Iasi prevazute in anexa 2 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 41, 535RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare=830, 00 lei, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor; in cazulunei asocieri va fi emisa in numele si pt.liderul asocierii; Garantia de participare poate fi constituita prin: - prin depunere de numerar la casieria autoritatii contractante; -OP in contul STFC Iasi, RO95BPOS24002822965ROL01 deschis la BancPost Iasi (CUI: RO11054545); pe OP trebuie mentionate nr. si denumirea procedurii pentru care se constituie; -scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante?formular E1, in orig; -orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va efectua conditionat (respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate) sau neconditionat (respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate). Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor conform art. 86, alin. (6) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei de participare se va face in baza formularul E2 transmis la fax 0232-230291. In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta nu va retine contestatorului din garantia de participare deoarece valoarea estimata a contractului este sub valorile prevazute la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 6% (3% pt.IMM) din valoarea de atribuire a contractului fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - scrisoare de garantie (formularul F6 in original); - prin depunerea sumei in numerar la casieria autoritatii contractante; - 5% (2, 5% pt.IMM) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a deschide, la Trezoreria Statului, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante pe care il va alimenta initial cu 1% (0, 5% pt.IMM) din valoarea contractului fara TVA (conf.art.90, alin.3 din HG 925/2006, suma nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului);
- orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea-formular F1a in original (se va depune de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz);2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006-formular F1b in original (se va depune de catre ofertant/ofertant asociat, dupa caz; persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prevederi art. 181, lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006);
3.Declaratie pe propria raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) pentru obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-formular F1c in original;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006-formular F1d in original (se va depune de catre ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz); in vederea completarii acestei declaratii precizam persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Constantin Axinia?Director STFC Iasi, Mihai Pavaluc?Contabil Sef STFC Iasi, Mihai Luchian?Sef Serviciu AAA, Eliza Savin?Sef Serv.Contabilitate Buget Venituri Cheltuieli, Mariana Ilie?Sef Serviciu Financiar, Bogdan Stoica?Sef Birou Juridic, Constantin Dabija?Serviciul AAA, Camelia Topala?Serviciul AAA, Costachi Bulei-responsabil contract;
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-formular F1e in original. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN din certificat-in original, copie conform cu originalul sau copie legalizata; (aceasta cerinta nu poate fi prezentata in favoarea ofertantului de catre subcontractant/tert sustinator, iar in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare asociat); certificatul constatator va fi depus conform conditiilor de valabilitate solicitate de ORC; inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, depunerea documentului in original/copie legalizata. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident - in copie legalizata, anexandu-se si traducerea legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani. Prezentarea minim unei recomandari aferente listei principalelor livrari de produse.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 etapa, durata 1 zi;obiect proces repetitiv de ofertare=pret;fara limite pt.imbunatatireval;ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si nrul.de particip;inf.relevante ref.la echip.folosit si cond.concrete de realizare a licit.electr: www.e-licitatie.ro.Pot participa doar oper.econ.care au depus oferte admisibile in prima etapa si care sunt inregistrati in SEAP.Daca op.econ.nu modif.pretul in cadrul licit.electr., la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare oferta financ.depusa anterior etap.electronice introdusa in SEAP de autorit.contractanta. Oferta castigatoare va fi cea care are pretul cel mai scazut dintre ofertele acceptate dupa et.finala de licit.electr.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin acelasi pret al ofertei, se va solicita respectivilor op.econ.o noua prop. financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit op.econ. a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC Iasi 18/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2012 10:00
Locul: STFC Iasi, Bdul. Nicolae Iorga, Nr. 2, jud. Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in scris.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Mai multi op.econ.au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna (asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare), caz in care, in cadrul ofertei se va depune un acord de asociere. At.cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, sit. econ.si financiara si/sau capacit.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor.Capacit.econ.si financiara si/sau cea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indif.de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si tert sustinator, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, in orig.al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la disp.ofertantului res.financiare si/sau tehnice si profesionale invocate (persoana care asig.sustinerea nu trebuie sa se afle in sit.care determina excluderea din procedura conf.prevederi art.69^1, art.180 si art.181, lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006).Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici o noua prop.financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit op.econ. a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederi art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al STFC Iasi
Adresa postala: Bdul. Nicolae Iorga, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700239, Romania, Tel. +40 0232221410
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2012 08:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer