Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LICENTE Open Value Subscription


Anunt de participare numarul 131834/01.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Olimpia Cojocea, Tel. 0241616104, 0241616124, int110, 125, Email: [email protected], Fax: 0241616229, Adresa internet (URL): www.rna.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SIGURANTA NAVIGATIEI
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LICENTE Open Value Subscription
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: A.N.R. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei il constituie licentierea de volum cu inchirierea licentelor Microsoft necesare, pachetelor software aditionale si pachetul de servicii software asociate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48626000-2 - Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suita Office-285 buc, Sistem operare pentru statii de lucru-270 buc, Sistem operare pentru statii de lucru-15 statii cu Vista sau Win7, Sistem operare server-25buc, Sistem operare server-2 buc, Licente acces server-285 buc, Server mail-1 buc, Aplicatie dedicata pentru derulare proiecte-1 buc, Aplicatie Visual Studio Pro w/MSDN-1 buc, Server SharePoint-1 buc, Solutie de management pentru Outlook-50 buc, Aplicatie ForeFront TMG Standard-1 buc, Server SQL Standard-2 buc, Server System Control Configuration Manager-1 buc, Suport tehnic pentru licentele mentionate mai sus, incluse in pretul licentelor, in afara suportului de start-up, in limita a 200 de ore/an de consultant, livrate sub management-ul reprezentantilor producatorilor tehnologiilor oferite, cu scopul de a oferi asistenta tehnica si suport : instalare, implementare, training
Valoarea estimata fara TVA: 357, 708EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 30.854 lei/ 7.154 euro, garantie de buna executie in cuantum de 6%(3% pt. IMM) din valoarea contractului excl. TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII.Plata se va efectua in lei la cursul EURO din data facturarii, esalonat pe3 ani, inbaza pv de predare-primire si punere in functiune, in perioada 24-30/31 ale lunii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG34/2006, Decl.privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006, Certif.privind indepl.oblig.exigibile de plata a impoz.si taxelor catre stat precum si a contributiilor pt asig.sociale de stat, Certif.privind indepl.oblig.exigibile de plata a impoz.si taxelor locale, Decl.privind calitatea de participant la procedura, Certif.de participare la licitatie, Decl.privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG34/2006, Certif.constatator emis de Of.Reg. Comert din care sa reiasa cod CAEN 4741(principal sau secundar autorizat), Decl.privind incadrarea in categ.IMM(daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Statutul de Microsoft Certified Partner in 2010/2011 sau echivalent cu cel putin urmatoarele componente: -MidMarket Solution Provider sau echivalent
-ISV Software Development sau echivalent
-Identity and Security sau echivalent
2) Lista cu personalul de specialitate de care dispune, vorbitor de limba romana, care sa fie certificat conform standardelor producatorului pentru realizarea instalarii si asigurarea garantiei produselor instalate, pe tehnologiile utilizate de producator, cel putin asa cum este precizat in tabelul din CAIETUL DE SARCINI3) Listaprincipalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari
4) Recomandari din partea beneficiarilor nominalizati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
OVS 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.01.2012 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire poate fi accesata la adresa www.e-licitatie.ro.Informatii suplimentare se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213199565, Email: [email protected], Fax: 0213118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Autoritatii Navale Romane
Adresa postala: incinta port, Poarta 1, cladire A.N.R., etaj IX, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. 0241616124, Email: [email protected], Fax: 0241616229, Adresa internet (URL): www.rna.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2011 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer