Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop


Anunt de participare (utilitati) numarul 148077/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 732671661, In atentia: SEF SERVICIU ACHIZITII - INT. 122726, 122773, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea licentelor se va face la sediul Autoritatii Contractante, din Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 738, 400 si 4, 055, 040RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va avea valabilitate pana la 31 ianuarie 2014, urmand ca celelalte contracte subsecvente sa fie semnate la un interval estimativ de 6 luni. Valorea primului contract subsecvent: minima - 738.400 lei, maxima - 1.974.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei C a Documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: intre 738, 400 si 4, 055, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de: 81.101 lei sau echivalentul calculat la cursul leu/valutastabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere al candidaturilor, conform modelului din Sectiunea Formulare, va fi constituita prin: - OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785R OL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR - este obligatorie mentionarea numarului procedurii pentru care se constituie;
- scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante;
- virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante.Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea Garantiei se face conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006 in baza cererii depuse conform formularului M.In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, suma aferenta. Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie. Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5% fara TVA din pretul contractului subsecvent.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare);
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
- retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular A din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular B din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model Formular 4 din Sectiunea Formulare;4. Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model Formular 9 din Sectiunea Formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU ? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU - DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC; Carmen POPESCU ? DIRECTOR ACHIZITII; Gabriel PROTOPOPU - DIRECTOR GENERAL ADJ MENTENANTA; Cristina MANTESCU ? DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL; Cornel MANTOIU ? DIRECTOR TEHNIC, Daniel NITU ? Sef Serviciu Gestionare a Aplicatiei Oracle; Alin RUSU ? Sef Serviciu IT, Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Achizitii; Cristina PECINGINE ? sef proiect.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator) Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.- se va prezenta in: original/copie legalizata notarial sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.(documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012, insotit de confirmarea depunerii acestuia
Modalitatea de indeplinire
Candidatul trebuie sa prezinte bilantul in copie.
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Curs mediu anual comunicat de BNR lei/valuta pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat care atesta implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, la furnizorul de produse.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 162/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori SA, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, et IV, Sala de Consiliu, sect.1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii.Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.Numarul de operatori economici preconizat este 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Note: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b.candidatul are obligatia de a comunica Autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii.c.candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.- Limba de redactare a candidaturii si a propunerii tehnice si financiare - Romana- Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.- In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG numarul 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma aferenta. Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0213199528/122961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 16:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer