Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Linia 511 Darmanesti ? Dornisoara, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850


Anunt de participare (utilitati) numarul 124891/29.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Iasi, Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Punct(e) de contact:  Julieta Aghion, Tel. 0232273507, Email:  [email protected], Fax:  0232273507, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Linia 511 Darmanesti ? Dornisoara, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia CF 511 pod km 41+850
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de calibrare albie, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850 linia CF Darmanesti - Dornisoara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari de calibrare albie, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850 linia CF Darmanesti - Dornisoara
Valoarea estimata fara TVA: 3, 205, 375.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este de 32.000 lei sau16.000 lei (pt. IMM); Garantia de buna executie va fi de 10 % (5% pt. IMM) din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul restrans de achizitii publice al CNCF ?CFR? SA pe anul 2011 cu fonduri asigurate din fonduri proprii sifonduri FSUE conform OMT nr. 799/2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, cu toate documentele care dovedesc neincadrarea la art. 181 din OUG 34/2006 solicitate prin Fisa de date; Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea la art. 69^1; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ; Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si stat; Certificatde inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani de minim 6.400.000 lei ; Bilanturile contabile la data de 31.12.2008; 31.12.2009 ; 31.12.2010, insotite de Raportul de Audit/Raportul comisiei de cenzori; Scrisoare de recomandare bancara de 3.200.000 lei, cu termen de valabilitate egal cu cel al ofertei, si anume 90 zile.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani; Experienta similara cu Recomandari privind calitatea lucrarilor executate; Se va face dovada indeplinirii si finalizarii a: - unul sau doua contracte de constructie prag de fund in care participarea ofertantului sa fi fost in valoare cumulata egala sau mai mare de 1.350.000 lei (fara TVA);
- unul sau doua contracte de executie de coloane forate de minim 1080 mm in care participarea ofertantului sa fi fost in valoare cumulata egala sau mai mare de 1.150.000 lei (fara TVA);
- unul sau doua contracte contracte de calibrare albie pod in care participarea ofertantului sa fi fost in valoare cumulata egala sau mai mare de 200.000 lei (fara TVA);
- unul sau doua contracte contracte de constructie aparari maluri in care participarea ofertantului sa fi fost in valoare cumulata egala sau mai mare de 500.000 lei (fara TVA). Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere; Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului; Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru ?Consolidari terasamente CF?, ?Constructii, reparatii poduri CF?, ?Amenajari albii, decolmatari?; Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentele tehnice; Certificate SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 , OH SAS 18001/2008, SA 8000/2008; Planul propriu de securitate si sanatate, conf. HG nr. 300/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
propunerea tehnica
20%
Descriere:
3.
durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2011 11:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi, Piata Garii nr.1 - Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FSUE conform OMT nr. 799/2010
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene)
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP la sectiunea Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Tel. 0232215600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2011 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer