Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LN1,2- Intretinere si asistenta tehnica specializata, tip service, pentru sistemul DCS aferent grupurilor energetice nr.3 si nr.4


Anunt de participare (utilitati) numarul 148915/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 212751286, In atentia: George Tanase, Email: [email protected], Fax: +40 212751406
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: BirouAchizitii, Tel. +40 212751286, In atentia: George Tanase, Email: [email protected], Fax: +40 212751406
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: BirouAchizitii, Tel. +40 212751286, In atentia: George Tanase, Email: [email protected], Fax: +40 212751406
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala care desfasoara activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LN1, 2- Intretinere si asistenta tehnica specializata, tip service, pentrusistemul DCS aferent grupurilor energetice nr.3 si nr.4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CTE Sud : str. Releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LN1, 2- Intretinere si asistenta tehnica specializata, tip service, pentrusistemul DCS aferent grupurilor energetice nr.3 si nr.4 - detalii in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312110-9 - Intretinerea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LN1, 2- Intretinere si asistenta tehnica specializata, tip service, pentrusistemul DCS aferent grupurilor energetice nr.3 si nr.4 - detalii in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 72, 949EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 1.350 euro sau echivalentul in lei la cursul de 4.4356 lei/euro euro/alta moneda, la cursul BNR afisat la data publicarii anuntului de participare;b) Contul de virament pentru garantia de particip. in lei este RO 47 CECE B 300 01 RON 206 3818 deschis la CEC BANK SA, iar pentru euro este RO53 BRDE 450 SV 057 3073 4500 deschis la BRD GSG SMCC.(echiv. leu/alta valuta, la cursul BNR afisat la data publicarii anuntului de participare)c)Perioada de valabilitate :60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.d)Mod de constituire : Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare pana la 5000 lei se poate constitui si prin numerar la casieria ELCEN. In cazul constituirii prin ordin de plata sau fila cec acestea vor fi confirmate de catre banca emitenta cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor. Documentul care dovedeste constituirea gar.de particip, se va prezenta in original la sediulELCEN cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor/candidaturilor.Restituirea garantiei de particip. se va face pe baza Form.1 care va fi prezentat la ofertare. Gar.de particip.va fi retinuta integral in situatiile prevazute la art. 87, alin (1) din HG 925/2006.In cazul respingerii unei contestatii de catre CNSC sau contestatarul renunta la contestatie, autoritatea contractantava respecta art.278^1 din OUG 34/2006 in sensul retinerii sumei corespunzatoare.;In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economiciGarantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea - Se va prezenta Formularul 3 si/sau cazier judiciar/certificat echivalent. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinatorin cazul in care sustinatorul este declarat in oferta.
2. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181- Se va prezenta Formularul 4. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator daca acesta este declarat in oferta; caz in care se vor avea in vedere situatiile prevazute la lit. a, c si d din Formularul 4.
3. Declaratie privind propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se va prezenta Formularul 5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 - Se va prezenta Formularul 6. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator si/sau subcontractantin cazul in care sustinatorul si/sau subcontractantul sunt declarati in oferta. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA sunt :
Dan Stefan Cetacli ? Director General ELCENSorin Vasilescu ? Director Comercial
George Ovidiu Voicu - Director Reparatii
Gabriel Gheorghita ? Director MAISG
Adrian Olteanu-Serv. Mentenanta
Iulian Vraciu-Birou Mentenanta
Gabriel Iosef-Director CTE SUD
Virginia Elena Ioanitescu-Serv. Contracte
Mioara Misloschi-Serv. Juridic
Petrica Stroe-Sef Sectie Cazane
Andrei Balescu? presedinte al comisiei de evaluare cu drept de vot
Anca Ordean? membru al comisiei de evaluare
George Tanase? membru al comisiei de evaluare
Mihai Volf ? membru al comisiei de evaluare
Alexandru Giosanu? membru al comisiei de evaluare
Ioana Untila ? membru al comisiei de evaluare
Vasile Ion? presedinte de rezerva al comisiei de evaluare cu drept de vot
Roxana Kedei ? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Gabriel Ivascu? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Rares Radulescu ? membru de rezerva al comisiei de evaluare
Aurelia Crisan- membru de rezerva al comisiei de evaluare
Cristina Volf- membru de rezerva al comisiei de evaluare 1. Persoane juridice/fizice romane - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente
2. Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalObservatie : In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani; prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se va prezenta Formularul 7 completat corespunzatorprestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data depunerii ofertelor.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 7 completat corespunzator
Informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
Se solicita nominalizarea personalului de specialitate pus la dispozitie de ofertant care sa detina competente tehnice pentru: asistenta tehnica on-line/ audit sistem/ mentenanta preventiva/ instalare/ punere in functiune/ interventie asupra software-ului, pentru sistemele automate de comanda si control distribuit, implementate pe instalatii de producere a energiei electrice si/sau termice. Se solicita dovezi care confirma/probeaza competentele tehnice /calificarea /instruireapersonalului propus pentru activitatile susmentionate.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita nominalizarea personalului de specialitate pus la dispozitie de ofertant care sa detina competente tehnice pentru: asistenta tehnica on-line/ audit sistem/ mentenanta preventiva/ instalare/ punere in functiune/ interventie asupra software-ului, pentru sistemele automate de comanda si control distribuit, implementate pe instalatii de producere a energiei electrice si/sau termice. Se solicita dovezi care confirma/probeaza competentele tehnice /calificarea /instruireapersonalului propus pentru activitatile susmentionate.
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta Formularul 8 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Informatii privind asocierea
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale pana la data incheierii contractului de achizitie publica.In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.2.1.a) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati iar la III.2.3.b) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
Certificat ISO 9001/2008
Se va prezenta certificatul ISO 9001/2008 eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei). Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.In cazul in care operatorul economic nu are un asemenea certificat se va prezenta orice alt document echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii lucrarilor; este acceptata comunicarea emisa de un organism de certificare prin care se atesta ca procesul de verificare s-a incheiat si urmeaza sa se emita certificatul.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul ISO 9001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2014 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 14:00
Locul: Splaiul Independentei nr.227, etaj 4, camera 401, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Etapa I ?PRESELECTIACANDIDATILORProcedura de preselectare a canditatiilor se va desfasura la data si ora indicate in anuntul de participare. Cu aceasta ocazie se vordeschide plicurile operatorilor economici care si-au depus candidatura. Documentele de calificare prezentatese vor consemna intr-un proces verbal semnat de toti participantii la procedura. Numarul ofertantiilor preselectati va fi de minim 3. Daca numarul candidatilor preselectati este < 3, autoritatea contractantaare dreptul de continua procedura, conform art. 117, alin.(2), lit.b) din OUG 34 / 2006.Dupa preselectia candidatiilor autoritatea contractanta va transmite invitatii de participare la etapa a-II-a a procedurii de negociere tuturor candidatiilor preselectati, precizand pentru fiecare operator economic informatii privind data de depunere si de negociere a ofertelor preliminare. Canditatiilor respinsi li se va transmite o notificare in carese vor preciza motivele respingerii.Etapa II-a - NEGOCIEREADerularea negocierilor se va face la data si ora indicate in invitatia de participare transmisa ofertantilor preselectati. Limba in care se va derula negocierea este limba romana.Termenii negocierilor se vor consemna in procese verbale de negociere intermediare semnate de ambele parti.In cadrul negocierilor se vor determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract. Negocierea va fi incheiata atunci cand fiecare participant la negociere declara ca oferta preliminara (negociata) nu mai poate fi imbunatatita.Oferta finala va reconfirma rezultatul negocierilor si se va depune in maxim 3(trei)zile de la notificarea facuta de autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respecta termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDICELCEN
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer