Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - locuinte pentru tineri destinate inchirierii,judetul Neamt,Orasul Targu Neamt,Strada Stefan cel Mare nr.92


Anunt de participare numarul 82179/14.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala pentru Locuinte
Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Draica, Tel.021/307.67.11, Email: [email protected], Fax: 021/326.04.98, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Neamt, Orasul Targu Neamt, Strada Stefan cel Mare nr.92
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Neamt, Orasul Targu Neamt, Strada Stefan cel Mare nr.92
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
locuinte pentru tineri destinate inchirierii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
49 de apartamente din care 48 de garsoniere si 1 apartament cu 2 camere
Valoarea estimata fara TVA: 3, 955, 932.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
79.000 lei garantie de participare - scrisoare de garantie bancara, cu valabilitate 60 zile de la data depunerii ofertelor.Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA(5% -IMM-uri).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului
2. Certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie
3. Certificate privind plata datoriilor catre bugetul de stat si autoritatile locale aferente lunii mai 2009
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 11.867.797 lei
2. Solvabilitatea patrimoniala calculata conform bilant la 31.12.2008 (capital propriu/total pasiv x 100, total pasiv = datorii curente+datorii peste 1 an+provizioane+venituri in avans+capital propriu) trebuie sa fie mai mare de 30%
3. Lichiditatea generala calculata conform bilant la 31.12.2008 (active circulate/datorii curente x 100) trebuie sa fie mai mare de 100%
4.Cash-flow: Se solicitaprezentarea unui angajament din partea unei banci , propriu lucrarii supusa licitatiei , din care sa rezulte ca respectivul ofertant are posibilitatea, in cazul in care este declarat castigator, de a accesa, pentru o perioada de maxim 3 luni, calculata fata de data depunerii ofertelor, lichiditati, credite, linii de credit sau alte mijloace financiare a caror valoare este egala saumai mare decat valoarea de 950.000 lei , independent de angajamentele pentru alte contracte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Incheierea (data contractului) si indeplinirea (data procesului/verbal de receptie la terminarea lucrarilor) in ultimii 5 ani a unui contract cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea de 1.186.779 lei, exclusiv TVA, si care trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de lucrari:
- cod CPV45211000- 9 -constructii imobile colective si case individuale
- cod CPV 45214000-0 -constructii institutii de invatamant si centre de cercetare
- cod CPV 45212410-3 - constructii de cladiri pentru cazare (hoteluri sau pensiuni)
- cod CPV 45213120-0 - constructii de banci
- cod CPV 45213150-9 - constructii de complexe de birouri
- cod CPV 45216110-8 - constructii de institutii de ordine publica
- cod CPV 45215130-7 - constructii de clinici medicale
- cod CPV 45215140-0 - constructii de unitati spitalicestiNu se accepta lucraride consolidari , reparatii sau acelea a caror structura de rezistenta este metalica.
2.Certificat ISO 9001 sau echivalent
3.Certificat ISO 14001 sau echivalent
4.Certificat OHSAS 18001 sau echivalent
5.Resurse umane : Numarul de angajati proprii care se regasesc in nomenclatorul personalului muncitor pe meserii si categorii (declaratie pe proprie raspundere ) trebuie sa fie cel putin egal cu 23 angajati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2009 11:00
Locul: B-dul Unirii nr.61, Bloc F3, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Avand in vedere ca documentatia tehnica aferenta acestei proceduri nu poate fi atasata in format electronic anuntului de participare datorita volumului foarte mare al acesteia , aceasta se va ridica gratuit de la sediul ANL Bucuresti.Orice operator economic interesat trebuie sa transmita la nr.de fax-021/326.04.98 o scrisoare de interes aferenta acestei proceduri de achizitie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.16.74
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica, organizare si resurse umane din cadrul ANL
Adresa postala: B-dul Unirii nr.61, Bloc F3, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Tel.021/320.52.72, Fax: 021/320.52.74
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2009 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer