Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Locuinte pt tineri, destinate inchirierii, jud. Iasi, oras Harlau, str. V. Gheorghiu nr. 10, etapa 2


Anunt de participare numarul 17186/04.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala pentru Locuinte
Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Braescu, Nicoleta Cotoi, Tel.021-307.67.11, Email: [email protected], Fax: 021-.326.04.98
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Locuinte pt tineri, destinate inchirierii, jud. Iasi, oras Harlau, str. V. Gheorghiu nr. 10, etapa 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud. Iasi, oras Harlau, str. V. Gheorghiu nr. 10, etapa 2
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
60 u.l., din care 20 garsoniere si 40 apartamente cu 2 camere
Valoarea estimata fara TVA: 2, 019, 474EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
69000 lei (pt IMM 34500 lei) garantie de participare sub forma de scrisoare de garantie bancara, depusa in original alaturi de scrisoarea de inaintare si de imputernicire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat, credit extern
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de Inregistrare; certificate privind plata datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local, valabile la data de 30.04.2007
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani din activitatea de constructii-montaj trebuie sa fie de minim 3029211 EUR (pt IMM 1514606 EUR); solvabilitatea patrimoniala, conform bilantului la 31.12.2006, trebuie sa fie mai mare de 30%; lichiditatea generala, conform bilantului la 31.12.2006, trebuie sa fie mai mare de 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incheierea (data contractului) si indeplinirea (data procesului-verbal la terminarea lucrarilor), in ultimii 5 ani, a unui contract cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea de 605842 EUR; lucrarea trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de lucrari: cod CPV 45211000-9, cod CPV 45214000-0, cod CPV 45215000-7
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria ANL sau ordin de plata in contul RO77RNCB0081010404260001 deschis la Sucursala B.C.R. Izvor
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2007 10:30
Locul: B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridic, organizare si resurse umane din cadrul ANL
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2007 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer