Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lopeti de zapada?-lot 1, ?Maturi nuiele? -lot 2, ?Maturi de plastic cu coada ?- lot 3


Anunt de participare (utilitati) numarul 140093/01.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii nr.1, camerele P19-20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dospinescu, Adriana Mita, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Lopeti de zapada?-lot 1, ?Maturi nuiele? -lot 2, ?Maturi de plastic cu coada ?- lot 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala ?CREIR CF? Brasov, Depozitul Regional, str. Fundatura Harmanului, nr.3, Brasov, Livrarea produselor se va face prin grija furnizorului la destinatia finala pe cheltuiala sa.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 39, 100 si 97, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: durata celui mai mic contract subsecvent este de 3 luni cu o valoarede 39.100 lei fara TVA pentru cantitatea de 300 buc lot 1, 1800 buc. pentru lot 2 si 1600 buc. pentru lot 3, durata celui mai mare contrat subsecvent va fi de 9 luni cu o valoare de 57900 lei fara TVA, pentru cantitatea de 300 buc lot1, pentru cantitatea de 3200 buc lot 2, pentru cantitatea de 2400 buc lot 3,
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lopeti de zapada-lot 1, Maturi nuiele-lot 2 siMaturi de plastic cu coada-lot3, descrierea detaliata a acestora fiind prezentata in 3caiete de sarciniatasate separat in SEAP in 3 fisiere distincte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44511120-2 - Lopeti (Rev.2)
39224100-9-Maturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea necesara a se achizitiona este :
Cantitatile minime estimate pe fiecarelot in parte si tipul produselor sunt sunt Lot 1 ? Lopeti de zapada- 300 bucati, Lot 2 ? Maturi nuiele-1800 bucati , Lot 3 ? Maturi de plastic cu coada. ? 1600 bucati, iar cele maxime sunt Lot 1 ? Lopeti de zapada- 300 bucati, Lot 2 ? Maturi nuiele-3200 bucati , Lot 3 ? Maturi de plastic cu coada. ? 2400 bucati,
Valoarea estimata fara TVA: intre 39, 100 si 97, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se const. prin virament bancar sau printr-un instr. garant. bancara emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o societate de asig., care se prezinta in original, 300 lei pt. lot 1, 600lei pt. lot 2, 1040 lei pt. lot 3, pt 90 de zile de la data lim.depunere oferte.In cazul ofertarii mai multor loturi, GP se vor insuma coresp. lot. ofertate ca si valoare, insainstr. de garant emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig. se va emite separat, pt.fiecarelot ofertat in parte.Instr. de garantare sa prevada ca plata GP se va executa cond, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conform. cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.GP trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: vir. bancar in contul AC(CNCF«CFR» SA prin Suc.«CREIR CF»Bv CUI 15509275) nr. RO92BPOS08002606941ROL01 Bancpost Bv sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig., care se prezinta in original, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, sau depunere la caseria Suc.?CREIR CF? Bv a sumei in numerar. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri.AC are dreptul de a retine GP in condit.prevazute laart.87, alin.(1)HG 925/2006. In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata, avandu-se in vedere faptul ca autoritatea contractanta achizitioneaza produse defalcate pe loturi, aceasta va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu prevederile art.278^1 din OUG nr.34/2006 aplicate numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestatie.GP se va returna de catre AC conf.prevederilor art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.278^1 din OUG nr.34/2006. GBE 5% pret CS.IMM 50%.De regula, GBE se const.prin instr.de garant.emis in cond.legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig., GBE trebuie sa fie irevocabila.Instr.de garant.sa prevada faptul ca pl.garant.se va executa conditionat, respectiv neconditionat.Daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succ.din plata cuvenita pt.sit.de plata lunare pe per.de derulare a contractului.In acest caz, contr.are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la o banca agreata de ambele parti.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contract.Contul astefel deschis este purtator de dobanda in favoarea contract.GBE se va constitui in perioada de valab.a of.si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. AC are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, cf.art.91 din HG nr.925/2006.AC va elibera/restitui GBE cf.art.92, alin(1)din HG.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator);
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator ? pentru tertul sustinator doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c1) si lit.d) );Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale.
Certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv:
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Certificatele vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi depuse dupa caz, de catre fiecare ofertant/asociat.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OrdinuluiANRMAP314/ 2010 , Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta -(ofertant, asociat).
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura , Formularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant)
6.Acord de asociere, daca este cazul , Formularul 44 din fisierul « Modele de formulare »
7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , - Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).- Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti- Suc. ?CREIR CF? Brasovurmatorii: Oprescu Laurian, Nasulea Mariana, , Loga Roxana, Zetu Tatiana, Dospinescu Daniela, Mita Adriana., Ilas Florin, Volculet Roxana 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si livrarea unor produsesimilare cu cele supuse achizitiei, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar livrarea unor produse de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.- In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleOfertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), care sa garanteze posibilitatea de a sustine financiar furnizarea produselor.
Ofertantul va completa Formularul B3 din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, astfel: An 2009:1 euro=4, 2373 lei;An 2010:1 euro=4, 2099 lei;An 2011:1 euro=4, 2379 lei;
bilantul contabil la 31.12.2011
Cand ofertantul isi demonstreaza sit ec si financ invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financ invocate.Persoana ce asigura sustinerea financ nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din procedura de atribuire cf preved art.180 si art.181, lit. a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B si Formular 12C bis din «Modele de formulare »
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt AC sau clienti privati Lista va fi insotita de copii ale unuia sau cel mult 3 documente/contracte/PV de receptieprin care sa se confirme livrarea unor produse similare cu cele supuse achizitiei, pt acestea atasandu-se recomandari din partea beneficiarilor, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati (Formular B5 din «Modele de formulare»)
certificatele/documentele (recomandarile) beneficiarilor contractelor care sustin experienta similara, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati
Cand ofertantul isi demonstreaza capacit tehn invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si pers respectiva, ofertantul are obligat de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al pers respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Pers care asigura sustinerea tehn nu trebuie sa se afle in sit care determina excluderea din proced de atrib, cf preved art. 180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care va prezenta Formular 12A, Formular 12B si Formular 12C bis din « Modele de formulare »
Mostre pentru produsele din loturile pentru care se depune oferta.Mostrele se solicita in vederea stabilirii conformitatii cu produsul/produsele ce fac obiectul contractului de achizitie, respectiv cele care vor fi livrate.
Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008.
Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii cf ISO 9001:2008, eliberat de organisme acreditate, pt activ specifica obiectului contractului.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?cf cu originalul?.Cand ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in vederea obtinerii produselor ce se vor achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2012 11:00
Locul: Suc."CREIR CF" Brasov, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si patronii si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1)deoarececriteriul aplicat pentru atrib contract este ?pretul cel mai scazut?, daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul PF acelasi pret, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua PF in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua PF are pretul cel mai scazut.2)pt demonstr indepl criter de calif solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calif astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, modul concret de indepl a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin DA.Uzand de acest drept, ofertantul are obligat de a prezenta/completa certific/docum edificatoare care probeaza/confirma indepl cerintelor de calif, atunci cand primeste din partea AC o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3)in PAAP nr.9/3/2397/2012 al CNCF ?CFR? SA pe 2012 pt poz.9.A.2.5.2.49, poz.9.A.2.5.2.50, poz.9.A.2.5.2.67 este estimata o val a achizitiei peste 15.000 euro(respectiv 25.120 euro), iar proced de atrib propusa este ?cf. OUG 34/2006?.Cf art.12, alin.(2) din Dispoz nr.22/2008 a DirGen CNCF ?CFR?, la alegerea proced de atrib stab in PAAP pentru achizit produse si servicii destinate activ relevante se are in vedere val cumulata a produse si servicii incadrate in acelasi cod CPV nec pe parcursul unui an la Suc.?CREIR CF? 1-8 si pt Central CFR.Tinandu-se cont de tipul proced de achizitie specificat in PAAP, de preved din ?Manualul operat pt atrib contracte de AP? vol. I ? Sectiunea 6.5 side art.12, alin.(2) din Dispoz nr.22/2008 a DirGen CNCF ?CFR?, de NOTIF ANRMAP nr.59/22.02.2011 si Ord ANRMAP nr.553/2011, AC a ales pt atrib contract de furniz aproduselorprocedura de LD
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al AC pe care acesta il considera nelegal, cf. art.256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2012 08:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer