Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LOT 1 - ROBINETI PENTRU CAPETE DE ERUPTIE GAZE; LOT 2 - ROBINETI CU SERTAR PANA


Anunt de participare (utilitati) numarul 137202/04.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 265402173, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LOT 1 - ROBINETI PENTRU CAPETE DE ERUPTIE GAZE; LOT 2 - ROBINETI CU SERTAR PANA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Barajului, nr.2, Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele sunt utilizate in cadrul sectiilor de productie si statiilor de comprimare pentru intretinerea instalatiilor tehnologice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131120-3 - Robinete-vana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produsele sunt utilizate in cadrul sectiilor de productie si statiilor de comprimare pentru intretinerea instalatiilor tehnologice.Lot 1 ? robineti pentru capete de eruptie gaze ? cantitate conform caiet de sarciniLot 2 ? robineti cu sertar pana ? cantitate conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 351, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare : Lot 1 ? 1.800lei; Lot 2 ? 1.800lei;.Perioada de valabilitate a gar.part.: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. 1. Modul de constituire a garantiei de participare : Garantia de participare la licitatie se va prezenta, la deschiderea licitatiei, va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: a. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. b.SGB in favoarea autoritatii contractante (conform Formular 8 ), in original. SGB vor fi elaborate de regula de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. c.Ordin de plata vizat de banca in contul autoritatii contractante. RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Targu Mures CUI 14056826 Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse . ( art. 33, alin. (3), lit.b din HG 925/2006). Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GP in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei . d) in masura in care CNSC respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu prevederile art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 si L 279/2011, adica ? lot 1 -1.735 lei; lot 2 - 1.782, 5 lei. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului de produse.b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? forma la zi , dupa cum urmeaza : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata prin HG 1045/2011Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; plata se face in maxim 30 zile de la primirea facturii de la furnizor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Se va completa Formularul nr.1 A
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Se va completa Formularul nr. 1 B
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 si Legea 279/2011 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Marcel Budan, Caraivan Viorica, Victor banu, Claudiu Ilinca, Ovidiu Ciurca, Camelia Pop, Stelian Suceava, Alin Moldovan, Calin Baraian, Florina Fratila- Se va completa Formularul nr. 1 CCertificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 - Se va completa Formularul nr.1 D Persoane fizice /juridice romane- Certificat constator emis de ONRC, care trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data limita a depunerii ofertei (copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa obiectele de activitate.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata
Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul nr.2.
Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs). Nivelul minim impus este : Lot 1 ? 347.000 lei.Lot 2 ? 356.500 leiPentru calculul in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parte.
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organisme competente, forma prescurtata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara Formularul 3. Orice fisa/fise referitoare la un contract incheiat cu un beneficiar/client trebuie sa fie insotita de un document care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant( ex. Document constator conf. Art.97^1 din HG 925/2006/ proces verbal de receptie/ etc).Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara depunereaunui contract de furnizare deproduse similare( in copie)cu o valoare egala sau mai mare de:
Lot 1 -40.000 lei
Lot 2 ? 40.000 leiPentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE. Pentru sustinerea fisei de experienta similara se solicita copie dupa parti relevante ale contractului si dovada indeplinirii acestuia.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privitoare la experienta similara trebuie sa fie indeplinita de cel putin unul dinasociati.
Se va prezenta obligatoriuFormularul nr.5
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani pentru verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale-Formular 4.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2012 11:30
Locul: str. Salcimilor, nr.23, Tg.Mures, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuitofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de executare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES - Serviciul contracte
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402173, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2012 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer