Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot II ? Fatada cladire ?CITY BUSINESS EXCELENCE CENTRE-Structura de Sprijin a Afacerilor?


Anunt de participare numarul 145872/15.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MODATIM BUSINESS FACILITY SA
Adresa postala: STR. CORIOLAN BREDICEANU 10, CITY BUSINESS CENTRE, A, ETAJ 6, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300 011, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU-SILVIU SANDOR, Tel. +40 256491042, Email: [email protected], Fax: +40 256491043, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
CAEN 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 6820-Inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lot II ? Fatada cladire ?CITY BUSINESS EXCELENCE CENTRE-Structura de Sprijin a Afacerilor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, 10, Piata 700, Cladirea City Business Centre
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructie cladire cu regimul de inaltime subsol, parter, mezanin si 6 etaje (S+P+M+5E+Ph)Lotul II : Fatada cladire tip cortina ?CITY BUSINESS EXCELENCE CENTRE- Structura de Sprijin a Afacerilor?, asa cum au fost ele descrise in Proiectul Tehnic. Nu sunt specificate cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45443000-4-Lucrari de fatade (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executantul va realiza: Lucrarile de executie fatada tip cortina Cladirea ?CITY BUSINESS EXCELENCE CENTRE-Structura de Sprijin a Afacerilor?. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici proiectul tehnic. Vor fi executate toate lucrarile din Proiectul Tehnic si din Listele de cantitati de lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 241, 203.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 144.824 lei.Per de valab a garantiei de particip va fi cel putin egala cu per min de valab a of, respectiv 90 zile, incepand cu data limita de primire a of.Modul de const a garantiei de particip: Garantia de particip se exprima si se constituie numai in lei intr-unadin urm forme: 1.OP, in contul RO 40RZBR 000006614849306RON, RAIFFEISEN BANK TIMISOARA, CUI RO16216494, cu cond conf ac de catre banca pana la data deschiderii of. 2.Printr-un instrum de gar emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari in fav aut contr, cF Form 15, in orig; In cazul in care of opteaza pT const g de partic printr-un instrum de gar emis in cond legii de o soC bancara ori de o soc de asigurari, aceasta se prezinta in orig, in cuantum si pt per prev in doc de atrib.Dovada const garantiei de participare este obligatorie la deschiderea ofertelor, se depune pe exteriorul plicului sigilat ce contine oferta, in original; Daca oferta nu este insotita de dovada constituirii garantiei pentruparticipare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitatesolicitate va fi respinsa la deschidere.Echi leu/alta valuta se va calcula la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor .In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie bancara de participare, poate fi emisa de oricare dintre asociati, in cuantumul total stabilit de autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul a depus contestatie la CNSC si aceasta a fost respinsa ( art 278 ^ 1 lit a din OUG 34/2006) ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare , autoritatea contractanta va retine contestatorului suma de 8.284, 12 lei. 1) Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, fara TVA, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-aprox 40% surse proprii ale soc si aprox 60% fonduri europene, in conf cu prev Contractului de finantare nr. 3633/15.02.2013.Fact se va emite trim. Plata la 60 zile.Nu se acorda avans.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?Declaratie privind eligibilitatea, completata in conformitate cu Formularul6- semnata si stampilata de ofertant;
2. Certificat de cazier fiscal al firmei si certificat judiciar al firmei3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completata in conformitate cu Formularul 7 ? semnata si stampilata de ofertant;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 7.1;5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul7.2 ? semnata si stampilata de ofertant.Lista cu persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante SCModatim Business Facility SA
1. Ovidiu Sandor ? Administrator unic
2. Catalin Barna ? Responsabil financiar
3. Nicoleta David ? Asistent responsabil financiar
4. Adina Szitar ? Responsabil tehnic
5. Cosmin Deman ? Asistent responsabil tehnic
6. Alisa Popa ? Consilier juridic.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ?semnata si stampilatade ofertant in conformitate cu Formularul56. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local .
a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al scadentei de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al scadentei de plata, in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;
Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare membru al asocierii;Mai multi operatori economici se pot asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara sa fie obligati sa isi autentifice din punct de vedere formal asocierea Se va completa Formularul 3 . Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata numai in cazul in careoferta comuna va fi declarata castigatoare. Oferta este semnata in mod egal de toti membrii asocierii.Unul din membrii asocierii trebuie numit ca lider- responsabil de contract si aceasta trebuie confirmata in scris , printr-o imputerncire semnata de fiecare partener in parte ?Formularul 2.Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana sub aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile /formularele solicitate nu este reprezentant legal al operatorului economic ( lider ) se va atasa o imputernicire ( Formularul2). Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se va face in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
1.Persoane juridicea) Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? (document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului; In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.
2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul) Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.In cazul unei asocieri - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare) - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare membru al asocierii. Ofertantului castigator i se va solicita prezentarea certificatului emis de ONRC in original sau copie legalizata , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se va declara cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani : cifrade afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 anitrebuie sa fie cel putin egala cu14.482.406lei
Se va completa de fiecare membru al asocierii.Cifra medie de afaceri , in cazul asocieriise va calcula prin cumulul cifrei medii corespunzatoare fiecarui membru al asocierii Pentru echivalenta cu alte monede se va folosi cursul mediu anual comunicat de BNR pt anii 2010, 2011, 2012.
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta bilanturile contabile la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 vizate si inregistrate de catre organele competente in conditiile art 185 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior . Toate documentele /certificatele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Cerinta nr. 3Acces la surse de finantareOfertantul va trebui sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii , linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pt a realiza cash flow de executie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni, in valoare de: 3.620.601 lei, in afara angajamentelor solicitate pt alte contracte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul8 - Informatii generale- Copii dupa bilanturile depuse in 2010, 2011, 2012 , cu prezentarea dovezii de depunere a bilanturilorPrezentarea unei scrisori bancare /adresa de bonitate sau orice alte dovezi privind mijloacele financiare solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii) vor prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 anidin care sa rezulte ca a fost executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca a fost dus la bun sfarsit 1 contract lucrari similar, din care lucrarile de fatada sa fi fost in valoare de minim 7.241.203 lei, insotit de certificari de buna executie. Prin lucrari duse la bun sfarsit intelegem lucrari receptionate insotite de process verbal de receptive finala.
Daca contractul prezentat ca experienta similara include si alte tipuri de lucrari, se vor prezenta detaliat documente din care sa reiasa valoarea lucrarilor de fatada cortina, in conditiile enuntate mai sus.Certificarile de buna executie indica beneficiarii indifferent daca acestia sunt aut contractante sau client privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost effectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 2
PersonalResurse umane:
Ofertantul va asigura personal autorizat /calificatin vederea indeplinirii contractului de executie lucraricare face obiectul procedurii de achizitie publica.Ofertantul va avea la dispozitie o echipa dimensionata astfel incat sa asigure indeplinirea obiectului prezentului contract.Ofertantul va asigura cu personal specializat atestat- 1 Responsabil tehnic cu executia RTE atestat in domeniul aferent prezentului contract;
- 1coordonator de proiect, care sa fi participat in cel putin un contract /proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de coordonare;
- 1 sef santier, care sa fi participat in cel putin un contract /proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de sef santier;
- Personal calificat in realizarea lucrarilor care necesita anumite calificari
Cerinta 3Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Informatii privind dotarile specificeOfertantul poate propune o metodologie de lucru care implica tipurile de echipamente considerate necesare in indeplinirea contractului . Lista de echipamente propusa de ofertant trebuie prezentata astfel incat sa fie corelata cu propriul program de lucru propus .Se va declara daca echipamentele /utilajele sunt in proprietate sau inchiriate , caz in care se vor prezenta contractele de inchiriere, folosite de un subcontractor si orice alta forma de dispozitie asupra utilajelorLista utilajelor prezentate de catre ofertant devine parte a contractului.
Informatii privind subcontractantii: Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii (daca este cazul), precum si acordurile de subcontractare;
Ofertantul este obligat sa precizeze partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;Informatii privind asociatii: In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici.Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si urmatoarele documente:
Formularul 7.2 - privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006
Cerinta 1Masuri de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in indeplinirea contractului de lucrari ?Certificari privind implementarea sistemului de protectie a mediului
Cerinta 2Standarde de asigurarea calitatii ? Certificari privind implementarea sistemului de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Formularul 9Fisa de experienta similaraSe vor prezenta: Formularul 16? Lista cu personalul tehnic de specialitate (expertii) propus pentru indeplinirea contractului, lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului. Forma de prezentare: in originalOfertantul va prezenta informatii referitoare la pregatirea profesionala (studii si calificare) a expertilor/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrariSe vor prezenta : copii diplome, certificari pt a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate doar pentru operatorul situat pe primul loc . Pt RTE se va prezenta legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertei siCV-ul completat conform Formularului17.Ofertantul va face dovada ca persoana nominalizata pt aceasta pozitia de coordonator de proiect indeplineste urmatoarele cerinte : - Studii superioare, a participat intr-un proiect avand pozitia de lider/coordonator de proiect. Se vor prezenta copii dupa contractul /contractele similare in care a fost implicat in calitate de coordonator de proiect, recomandari de la beneficiarii proiectelor.Se vor prezenta copii dupa contractul /contractelein care a fost implicat in calitate de coordonator de proiect , recomandari de la beneficiari proiectelor , Se accepta si prezentarea altor documente relevante prin care se face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate, doar pentru operatorul economic clasat pe primul loc .CV-ul completat conform Formularului17 ? se va depune o data cu depunerea oferteiOfertantul va face dovada ca persoana nominalizata pt pozitia de sef de santierindeplineste urmatoarele cerinte : - Studii tehnice in domeniul constructiilor , a participat intr-un proiect /contract executie constructiiavand pozitia de sef santier. Se vor prezenta copii dupa contractul /contractele similare in care a fost implicat in calitate de sef de santier, recomandari de la beneficiarii proiectelor.CV-ul completat conform Formularului17 se va depune o data cu depunerea oferteiDeclaratia de disponibilitatecompletata conform Formularului 22Ofertantul va prezenta o lista cu personalul muncitor implicat in derularea contractului care necesita autorizarea din partea autoritatilor statului . Pentru acestia va prezenta copie dupa atestate , certificari , valabila la data deschiderii ofertelor .Se va completa declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere ?Formularul 16.2Se vor prezenta: Informatii privind dotarile specifice ?Formularul11Se vor prezenta: Formular 4.Formularul 8Formularul 7.2- privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006Se vor prezenta: Formularul 6Formular nr. 3 ? Acord de Asociere- documentele pentru partea sa de implicare mentionate la capitolul III.2.3.a) (daca este cazul)- Toate documentele mentionate la cap III2.1Prezentarea certificatului ISO 14001 sau echivalentPrezentarea certificatului ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2013 12:00
Locul: Timisoara, str. C. Brediceanu, 10, cladirea A, City Business Centre, jud. Timis, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
In baza procurii emise de societatea-ofertanta care participa la procedura de achizitie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara ? ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? Domeniul de interventie 4.1Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea (prezentarea ofertei financiare) in plic inchis in vederea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari priv termenul de exercitare a cailor de atac: Termenele de ex a caii de atac sunt cele prev la art. 2562 din O.U.G. nr.34/2006 in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act al aut contr considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC MODATIM BUSINESS FACILITY SA
Adresa postala: STR. CORIOLAN BREDICEANU 10, CLADIRE A, ETAJ 6, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256491042, Email: [email protected], Fax: +40 256491043
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer