Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot nr.1: "Achiz. a 5(cinci) turbine eoliene cu o putere de 2,5 MW, instal. acestora in fund. aferente (serv. de livrare, instalare, transport, punere in funct. si service)"; Lot nr. 2: "Achiz. si realiz. compon. electrice: achiz. pct. de racordare 20 kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 142668/26.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Str. Ovidiu Cotrus, nr. 2A, camera nr. 2, etaj: 2, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300514, Romania, Punct(e) de contact: PERESCU Lucian Eugen, Tel. +40 0256434644, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.topsideservices.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Piata Unirii, nr. 3, cam.4, etaj: P, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Punct(e) de contact: Sediu secundar, Tel. +40 0256434644, In atentia: PERESCU Lucian Eugen, Email: [email protected], Fax: +40 0256495126, Adresa internet (URL): www.topsideservices.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Piata Unirii, nr. 3, cam.4, etaj: P, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Punct(e) de contact: Sediu secundar, Tel. +40 0256434644, In atentia: PERESCU Lucian Eugen, Email: [email protected], Fax: +40 0256495126, Adresa internet (URL): www.topsideservices.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Piata Unirii, nr. 3, cam.4, etaj: P, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Punct(e) de contact: Sediu secundar, Tel. +40 0256434644, In atentia: PERESCU Lucian Eugen, Email: [email protected], Fax: +40 0256495126, Adresa internet (URL): www.topsideservices.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lot nr.1: "Achiz. a 5(cinci) turbine eoliene cu o putere de 2, 5 MW, instal. acestora in fund. aferente (serv. de livrare, instalare, transport, punere in funct. si service)"; Lot nr. 2: "Achiz. si realiz. compon. electrice: achiz. pct. de racordare 20 kV in care se vor racorda la comun cele 5 eoliene de 2, 5 MW, achiz. transf.: 20/110 KV - 16 MVA, realiz. statie form. din doua cel. linie si o cel. trafo/masura 110 KV ptr. racordul in linia aeriana 110 kV a ENEL;Dotari afer. biroului de monitor."
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oravita-Poieni, jud. Caras-Severin pe amplasamentul indicat de catre S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot nr.1: Achiz. a 5(cinci) turbine eoliene cu o putere de 2, 5 MW, instalarea acestora in fundatiile aferente (servicii de livrare, instalare, transport, punere in functiune si service);
- Cheltuieli diverse si neprevazute: 82.520 lei.Lot nr. 2: Achizitia si realizarea componentelor electrice: achizitie punct de racordare 20 kV in care se vor racorda la comun cele 5 eoliene de 2, 5 MW, achizitie transformator: 20/110 KV - 16 MVA, realizare statie formata din doua celule linie si o celula trafo/masura 110 KV pentru racordul in linia aeriana 110 kV a ENEL; Dotari aferente biroului de monitorizare(dispecerat)?
Se vor achizitiona si realiza componentele electrice conform urmatoarelor proiecte tehnice si caiete de sarcini aferente celor doua componente(obiective):
1. "Racordarea la retea a unei centrale electrice eoliene Poieni-Oravita cu o putere totala de 12, 5 MW-Statia utilizator", valoare estimata: 7.345.870 lei
si
2. "Retea de distributie 20 KV parc eolian 12, 5 MW Oravita-Poieni", valoare estimata: 1.722.660 lei.- Cheltuieli diverse si neprevazute: 360.860 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121320-9 - Turbine eoliene (Rev.2)
42961200-2-Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
45251160-0-Instalatii cu energie eoliana (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor realiza:
Lotul nr.1: "Achizitia a 5(cinci) turbine eoliene cu o putere de 2, 5 MW, instalarea acestora in fundatiile aferente (servicii de livrare, instalare, transport, punere in functiune si service)";Lotul nr. 2: "Achizitia si realizarea componentelor electrice: achizitie punct de racordare 20 kV in care se vor racorda la comun cele 5 eoliene de 2, 5 MW, achizitie transformator: 20/110 KV - 16 MVA, realizare statie formata din doua celule linie si o celula trafo/masura 110 KV pentru racordul in linia aeriana 110 kV a ENEL; Dotari aferente biroului de monitorizare(dispecerat)?,
Valoarea estimata fara TVA: 69, 927, 030RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot nr. 1: Cuantumul garantiei de participare este de 608.585 Lei sau echivalent in Euro;Lot nr. 2: Cuantumul garantiei de participare este de 90.685, 30 Lei sau echivalent in Euro.In cazul in care acesta este exprimata in Euro, rata de schimb LEI/EUR utilizata, este cea comunicata de B.N.R. la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - prin virament bancar in contul S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L., cod fiscal RO 13419265, cont bancar: RO84 RNCB 0249 0492 7120 0002 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. ?Sucursala Timis-Centrul de Afaceri Corporate Timisoara, Calea Aradului, nr. 11, jud. Timis, cod postal: 300686, sau - prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara, care se prezinta in original(Formularul 17 din Sectiunea Formulare); sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.Garantia pentru participare va fi retinuta / restituita in conditiile prevazute la articolele 87 si 88 din HG. nr. 925/2006 , iar in cazul unei contestatii respinse ca nefondata de catre CNSC, ofertantului caruia i s-a respins contestatia i se va retine suma conform art. 278^ 1 din OUG 34/2006. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii , conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire cu conditia prezentarii dovezii de incadrare in aceasta categorie. In cazul unei asocierii, aceasta trebuie sa fie formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM pentru a beneficia de aceeasi reducere referitoare la garantia de participare Lot nr. 1: Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA;Lot nr. 2: Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA;Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Scrisoare de garantie bancara(Formular nr.18) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare, sau- Virament bancar prin ordin de plata sau depunere de numerar intr-un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante, sau- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, care se achita de catre autoritatea contractanta.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM-urilor, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de finantare nr. 17 RES/02.X.2012-Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006
- Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.Note: a). Acest document nu se solicita eventualilor subcontractantib). In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c). In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, respectiv completarea si semnarea Formularului 1.
2. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006
- Completare Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006.Pentru persoane romane:
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat de taxe si impozite locale privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
- Certificate constatatoare privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza.
Note:
a). Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
b). Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.c). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
d). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
3. Declararea calitatii de participant la procedura
- Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
4. Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta
- Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului
Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
5. Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006 (evitarea conflictului de interese)
- Completare Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
- PERESCU Lucian Eugen- Administrator;
- BRADU Mihaela- Director financiar;
- BOGDAN Cristian-Marcel- Inginer;
- GARBACEA Anton- Inginer;
- GRECEA Ioan-Adrian- Inginer;
- STANCIU Radu-Constantin- Inginer;
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci operatorul economic subcontractant are, la randul sau, obligatia depunerii acestei declaratii si a certificatului constatator emis de ONRC pentru verificarea eventualelor conflicte de interese.
Nota: Documentele prevazute la cap. III.2.1.a) "Situatia personala a candidatului sau ofertantului" se vor prezenta pentru fiecare lot. Ofertantul are capacitatea legala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului
Pentru persoane romane:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului.
Pentru Lotul nr. 2 operatorii economici participanti la procedura de achizitie trebuie sa prezinte atestate ANRE tip: C2B, E2, emis in conformitate cu Regulamentul nr. 24/2007, pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic national-valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea de contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Se vor astasa de catre operatorii economici participanti la procedura atestate eliberate de ANRE tip: C2B, E2, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabile la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de catre ofertant.
Pentru persoane straine:
- Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu entiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.
Note: a). Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti.
b). In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta referitoare la codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.c). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
d) Documentele prevazute la cap. III.2.1.b) "Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale" se vor prezenta pentru fiecare lot.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim:
60.858.500 Lei pentru Lotul nr. 1, respectiv 9.068.530 Lei pentru Lotul nr. 2.
Autoritatea Contractanta solicita ca ofertantul/operatorul economic sa prezinte situatia privind cifra globala de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Valoarea cifrei globale de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte(si anume: 2012:1euro=4, 4560lei, 2011:1euro=4, 2379lei, 2010:1euro=4, 2099lei).Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
- Completare Formular 6 ? Informatii generale, din Sectiunea Formulare.- Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 6 din Sectiunea Formulare- Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii
operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale la o data mai
recenta de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care
operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata
in limba romana sau engleza.Nota: In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de
autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care
autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care
acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a
ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
-
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi
sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant
sau de sustinator.Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce
priveste nivelul minim al cifrei de afaceri, trebuie sa dovedeasca aceasta
prin prezentarea: - unui angajament ferm (Formularul nr.7 din Sectiunea Formulare - completat
in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006) incheiat in forma
autentica, semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii
ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca, in cazul in care contractantul
intampina dificultati pe parcusul derularii contractului, persoana sustinatoare
se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directa;
Tertul sustinator nu are dreptul ca incadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrulunei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 7 din Sectiunea Formulare
- Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.- Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria
raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006,
din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a),
c^1) si d) din articolul 181;
- Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006. In Anexa
1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante; si
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 1 din Sectiunea Formulare- Formularul 2bis din Sectiunea Formulare- Formularul 5 din Sectiunea Formulare
- Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare(in masura in care acestea din urma reflecta o imagine fidela a
situatiei economice si financiare a tertului sustinator) din care sa reiasa
indeplinirea cerintei minime privind nivelul cifrei de afaceri.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential
castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii
de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau
copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
Modalitatea de indeplinire
- Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna,
atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate
demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor
grupului.Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea
economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost
stabilite pentru un singur operator economic.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 pentru Lotul nr. 1- Pe componenta livrareSe solicita prezentarea:
- Listei principalelor livrari in ultimii 3 ani - completare Formular 8 din
Sectiunea Formularesi
- Formular 9 din Sectiunea Formulare pentru fiecare dintre contractele
relevante, la care se vor atasa documente suport aferente.
In sustinerea experientei similare se va intocmi fisa de experienta similara,
conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare si se vor atasa documente
suport. Potrivit art. 188 alin. 1 lit. a) experienta similara se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care contin valori, perioade de livrare, beneficiari.
Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea unui contract
Modalitatea de indeplinire
- Formular 8 si Anexa din Sectiunea Formulare;
- Formularul 9 din Sectiunea Formulare
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientu beneficiar care contin valori, perioade de livrare, beneficiari
- Pe componenta de lucrari de instalare si punere in functiune
Se solicita prezentarea:
- Declaratiei privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) - completare Formular 8-bis din
Sectiunea Formularesi
- Formular 9 din Sectiunea Formulare pentru fiecare dintre contractele relevante, la care se vor atasa documente suport aferente. In sustinerea experientei similare se va intocmi fisa de experienta similara, conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare si se vor atasa documente suport.
Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea unui contract.
Valoarea cumulata acelor doua contracte prezentate in dovedirea experientei similare trebuie sa fie egalasau mai mare decat: 60.775.980 de lei fara TVA, pentru Lotul nr. 1. Cerinta se considera indeplinita si prin prezentarea unui singur contract al carui obiect include celedoua componente.
Modalitatea de indeplinire
- Formular 8-bis si Anexa din Sectiunea Formulare;
- Formularul 9 din Sectiunea Formulare- Se lasa la latitudinea ofertantilor ce documente sa prezinte in scopul cerintei de calificare, atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute de art. 188 alin(3) lit. a) din OUG 34/2006(beneficiari, valoare, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit)
In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna,
atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru experienta similara se
poate demonstra prin prezentarea de contracte de catre oricare dintre
membrii grupului.Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea
unui tert in ceea ce priveste experienta similara, in aceleasi conditii care au
fost stabilite pentru un singur operator economic.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta 2, pentru Lotul nr. 2Informatii privind dotarile specificeOperatorul economic are acces (proprietate, leasing, contracte/conventii de
inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.) la instalatiile,
laboratoarele, utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea
contractului.Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca
dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte
capacitati de productie care au fost declarate in Formularul 11 vor fi
disponibile pe perioada de derulare a contractului.Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are acces (are in dotarea sa
sau dispune) la echipamentele declarate pentru indeplinirea contractului prin
prezentarea de documente justificative cum ar fi: contracte de vanzarecumparare,
facturi de achizitie, contracte de leasing, contracte de inchiriere
etc.
Se solicita pentru Lotul nr. 2 ca Operatorul economic sa faca dovada ca are acces (are in dotarea sa
sau dispune) de: Laborator de analize si incercari in constructii grad II, pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator in profilurile: IAE-Instalatii si aparataje electrice.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 11 din Sectiunea Formulare
- Autorizatie Laborator de analize si incercari in constructii grad II, pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator in profilurile: IAE-Instalatii si aparataje electrice, emitent: Inspectoratul de Stat in Constructii, valabila la data depunerii ofertelor.
Cerinta 3 pentru Lotul nr. 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de cel putin de urmatorii specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului: 1.Minim doi manageri de Proiect atestati si calificati conform Cursului de specializare ocupatie manager de proiect COR/nomenclator 242101 sau echivalent;
Competente, aptitudini:
- Diploma universitara;
- Experienta de conducere in cadrul unui contract de complexitate similara;
- Certificat de absolvire-Manager de proiect.2. Minim doi ingineri, atestati ANRE, grupa IVB;
Competente, aptitudini:
- Diploma universitara;
- Atestat ANRE;3. Minim un "Responsabil tehnic cu executia" pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale in domeniul: 351, specialist atestat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului minstrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinului ministrului Economiei si Comertului nr. 323/2000, 88/2003 si 324/2005, care sa detina Certificat de atestare in domeniul care face obiectul Lotului 2;
Competente, aptitudini:
- Diploma universitara;
- Certificat de atestare in domeniul: 351.4. Minim un responsabil cu executia lucrarii(RTE) atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii(fost MLPAT) conform Legii 10/1995.
Competente, aptitudini:
- Diploma universitara;
- Certificat de atestare
5. Electricieni autorizati de ANRE. Se vor prezenta carnetele electricienilor autorizati, vizate la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 13 din Sectiunea Formulare-
- Certificat de absolvire- Manager de proiect;
- Certificate de atestare tehnico profesionala RTE;
- Certificat de atestare pentru activitatea "Responsabil tehnic cu executia" pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale in domeniul: 351.
- Carnet electrician;
Pentru fiecare specialist care nu este angajat al ofertantului se va prezenta
o declaratie-angajament de disponibilitate privind participarea la indeplinirea
contractului in temeiul Ordinului Presedintelui ANRMAP 509/14 sept. 2011, conform Anexei la Formularul 13 din Sectiunea Formulare, cu referire stricta la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata
sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul», dupa caz.Ofertantii au posibilitatea de a nominaliza mai multe persoane pentru
aceeasi pozitie, in functie de propriile estimari cu privire la volumul
activitatilor care vor intra in sarcina expertilor respectivi.
Modalitatea de indeplinire
- Anexa la Formularul 13 din Sectiunea Formulare
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre operatorul economic si persoana respectiva.Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, trebuie sa dovedeasca aceasta prin
prezentarea: - unui angajament ferm (Formularul nr.10,
completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006)
incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil
la data depunerii ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in
care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului,
persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa
- Formularului 1;
? Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006;
- Formularului 2bis ? Declaratie pe propria
raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006,
din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a),
c1) si d) din articolul 181;
- Formularului 5;
- Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006. In Anexa
1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante;
- Listei principalelor produse livrate in ultimii 3 ani - Completare formular 8;
- Formularului 9 pentru fiecare dintre contractele relevante, la care se vor atasa documente suport aferente.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 10,
- Formularul 1,
- Formularul 2bis, - Formularul 5,
- Formular 8 si Anexa.
-Cerintele privind dotarea tehnica pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste dotarea tehnica, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
- unui angajament ferm (Formularul 12 din, completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006) incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii
ofertelor si care trebuie sa precizeze explicit utilajele/echipamentele care
sunt puse la dispozitia operatorului economic si sa garanteze faptul ca
disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii
contractului;
- Formularului 1 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006;
- Formularului 2bis;
? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006 din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c^1) si d) din art.181;
- Formularului 5;
- Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006. In Anexa
1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante;
- Declaratia privind dotarea tehnica propusa a se utiliza pentru indeplinirea contractului de achizitie publica-Formular 11.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 12,
- Formularul 1,
- Formularul 2bis,
- Formularul 5,
- Formularul 11.
Cerintele privind resursele umane pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea: - unui angajament ferm (Formularul 14, completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr. 925/2006) incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor, care trebuie sa precizeze explicit personalul/specialistii care sunt pusi la dispozitia ofertantului si sa garanteze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului;
- Formularului 1;? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006;
- Formularului 2bis ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c^1) si d) din art.181;
- Formularului 5 din Sectiunea Formulare- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica-Formular 13.
- CV-urile specialistilor si documentele care sa ateste calificarile acestora, impreuna cu declaratiile de disponibilitate.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 14,
- Formularul 1,
- Formularul 2bis, - Formular 5,
- Formularul 13 si Anexa, CV-uri.
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna,
atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru personalul de specialitate
se poate demonstra prin prezentarea unei echipe formate din specialisti pusi
la dispozitie de oricare dintre membrii grupului, prin cumul (inclusiv de catre
eventuali subcontractanti).Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea
unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, in aceleasi conditii
care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta 4 pentru Lotul nr. 1 si Lotul nr. 2Informatii despre subcontractanti (daca este cazul)Se va prezenta (daca este cazul) lista cuprinzand subcontractantii,
Formularul 15 din Sectiunea Formulare, continand acordurile de
subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o
va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea
ofertelor.Subcontractantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile
art.69^1 din OUG nr.34/2006 (Formularul 5 din Sectiunea Formulare).
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 15 din Sectiunea Formulare- Formularul 5 din Sectiunea Formulare
Cursul leu valuta aferent ultimilor 5 ani pe care ofertantii il vor lua in calcul este cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte:
- 2012:1 euro= 4, 4560 lei;
- 2011:1 euro= 4, 2379 lei;
- 2010:1 euro= 4, 2099 lei;
- 2009:1 euro= 4, 2373 lei;
- 2008:1 euro= 3, 6827 lei.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta 5 pentru Lotul nr. 1 si Lotul nr. 2: Informatii privind asocierea (daca este cazul) - Formularul 16 din Sectiunea
Formulare, inclusiv AnexaForma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se
atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie legalizata?.Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in
parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si
Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de
grupul de asociati.Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate in Fisa de date la
capitolele: Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare); Situatia economico-financiara;
Capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Modalitatea de indeplinire
- Formularul 16 din Sectiunea Formulare, inclusiv Anexa
Cerinta nr. 1, pentru Lotul nr. 1:
Certificat ISO 9001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor. Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente
Atentie! In cazul in care ofertantilor persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Copii dupa documente
Cerinta nr. 1, pentru Lotul nr. 2:
Certificat ISO 9001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor. Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente
Atentie! In cazul in care ofertantilor persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Copii dupa documente
Cerinta nr. 2, pentru Lotul nr.2: Certificat ISO 14001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al mediului in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor. Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat.
Atentie! In cazul in care ofertantilor persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta, la cererea
comisiei de evaluare a ofertelor, documente suplimentare care sa ateste
experienta prezentata in CV.
Modalitatea de indeplinire
Copii dupa documente
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Nu este cazul
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 10:00
Locul: S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L., sediul secundar din: Timisoara, Piata Unirii, nr. 3, cam: 4, jud. Timis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.Reprezentantii desemnati ai Ministerului Finantelor(U.C.V.A.P.)-daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Proiectul nr. 630378/30.04.2010, avand codul SMIS: 20676, intitulat: "Centrala electrica eoliana cu o putere de 12, 5 MW prin instalarea a 5 turbine in Oravita-Poieni", contract de finantare: nr. 17 RES/02.X.2012
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. Anterior elaborarii ofertei, autoritatea contractanta recomanda candidatilor sa viziteze si sa examineze amplasamentul si sa obtina toate informatiile necesare in vederea elaborarii ofertei.Ofertantii/operatorii vor putea vizita amplasamentul, in vederea intocmirii ofertei, vor putea efectua si alte studii sau masuratori.Ofertantii/operatorii economici vor suporta toare costurile legate de vizitarea amplasamentului.In vederea vizitarii amplasamentului fiecare ofertant/operator economic isi va exprima in scris intentia de vizitare a amplasamentului.Cu ocazia vizitarii amplasamentului se va intocmi un proces-verbal de vizitare a amplasamentului.2. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, in urma aplicarii criteriului de atribuire au acelasi pret, in vedere departajarii ofertelor se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3. Solicitari de clarificari: fax: 0256-434644.Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: de regula 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificare si in masura in care solicitarea de clarificare a fost transmisa in timp util, cu 9 zile inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor.Atentie!Raspunsul la clarificari va fi postat pe SEAP prin crearea unui fisier electronic si atasarea acestuia la anuntul de participare, fara a fi dezvaluita identitatea ofertantului care a solicitat clarificarile respective. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul de participare si documentatia de atribuire, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri, pentru a lua cunostinta de eventualele clarificari/notificari aparute.4. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art.11 alin.4 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actulului si/sau recunoasterea dreptului ptrtins ori a interesului legitim in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. TOPSIDE SERVICES S.R.L.,
Adresa postala: Piata Unirii, nr. 3, cam.4, etaj: P, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Tel. +40 0256434644, Email: [email protected], Fax: +40 256495126, Adresa internet (URL): www.topsideservices.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2013 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer