Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lotul 1 ? Furnizarea de produse lactate si de panificatie, Lotul 2 ? Furnizarea de fructe


Anunt de participare numarul 105601/07.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala:  Piata Tricolorului, Nr. 1, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130060, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Publice - Servicii, Lucrari, Produse, Tel. +40-245-207.612, In atentia:  ing. Traian ICOBET - Director executiv, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lotul 1 ? Furnizarea de produse lactate si de panificatie, Lotul 2 ? Furnizarea de fructe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitatile scolare din judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 55, 224, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pentru fiecare lot se va incheia cate un acord-cadru: pentru Lotul 1 valoarea acordului-cadru este de 43.992.000 lei exclusiv T.V.A. , iar pentru Lotul 2 valoarea acordului cadru este de 11.232.000 lei exclusiv T.V.A. Fiecare acord-cadru va avea cate 4 contracte subsecvente - cate un contract subsecvent pe an scolar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 ? Furnizarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dambovita, in anii scolari 2010 ? 2011, 2011 ? 2012, 2012 ? 2013, 2013 ? 2014Lotul 2 ? Furnizarea de fructe pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat din judetul Dambovita, in anii scolari 2010 ? 2011, 2011 ? 2012, 2012 ? 2013, 2013 ? 2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
03222000-3-Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Pe durata acordului-cadru pentru perioada 2010-2014 se estimeaza ca se vor furniza si distribui pachete (lapte si corn) si fructe in fiecare an scolar pentru un numar maxim de 65.000 elevi/prescolari, dupa caz, cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.Durata unui an scolar a fost estimata la 180 zile scolare.
Totalul cantitatilor/Pretul acordului-cadru se poate modifica in functie de fluctuatia numarului de copii, de modificarile legislative sau de structura anului scolar (numarul de zile scolare).
Valoarea estimata pentru Lotul 1, respectiv a acordului-cadru pentru furnizarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dambovita, in anii scolari 2010 ? 2011, 2011 ? 2012, 2012 ? 2013, 2013 ? 2014 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de43.992.000 lei exclusiv T.V.A. (65.000 elevi/prescolari estimati/an X 180 zile scolare X 0, 94 lei/pachet exclusiv T.V.A. = 10.998.000 lei/an exclusiv T.V.A.), reprezentand echivalentul a 10.333.795, 30 Euro exclusiv T.V.A.Valoarea estimata pentru Lotul 2, respectiv a acordului-cadru pentru furnizarea de fructe pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat din judetul Dambovita, in anii scolari 2010 ? 2011, 2011 ? 2012, 2012 ? 2013, 2013 ? 2014 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 11.232.000 lei exclusiv T.V.A. (65.000 elevi estimati/an X 180 zile scolare X 0, 24 lei/elev exclusiv T.V.A. = 2.808.000 lei/an), reprezentand echivalentul a 2.638.415, 82 Euro exclusiv T.V.A..
Valoarea estimata fara TVA: 55, 224, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: Lotul 1 ? 870.000 lei, Lotul 2 ? 220.000 lei.Garantia de buna executie pentru fiecare lot este de 10% din valoarea contractului subsecvent, exclusiv T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea)Formularul nr. 2 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006)Certificatele/documentele: - in original sau copie legalizata valabile la data depunerii candidaturilor, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ? in cazul persoanelor juridice romane, sau - in original si traducere legalizata in limba romana valabile la data depunerii candidaturilor, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit ? in cazul persoanelor juridice straine.Formularul nr. 3 (Declaratie privind calitatea de candidat/ofertant la procedura de atribuire)Formularul nr. 4 (Imputernicire pentru semnatarul candidaturii/ofertei)
Copie dupa Certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.
Certificatul constatator, in original sau copie legalizata, emis de O.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente:
- Formularul nr. 5 (Informatii generale) completat.
- Persoanele juridice romane -- copii legalizate dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2007, 2008 si 2009, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente, din care sa rezulte respectarea cerintei minime obligatorii privind marimea cifrei de afaceri anuale medii si ca nu are contul de profit si pierderi pe minus.
- Persoanele juridice straine -- copie tradusa si legalizata (traducere autorizata) in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Candidatul trebuie sa dovedeasca indeplinirea in ultimii 3 ani (2009, 2008 si 2007) a unui nivel minim al cifrei de afaceri de: - Lotul 1:21.000.000 lei- Lotul 2:5.600.000 lei(pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in EURO la cursul B.N.R. valabil pentru data de 26.07.2010 (pentru persoanele juridice straine).Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai multi din anii 2009, 2008 sau 2007, cifra de afaceri se va lua in considerare in mod corespunzator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
B.1) Candidatii vor depune:
I. Formularul nr. 7 (Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani)
II. copii dupa contracte
III. copii dupa recomandari din partea beneficiarilor sau documentul constatatorB.2) Candidatii vor depune:
a) Formularul nr. 8 (Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru de furnizare)
b) pentru mijloacele de transport copie dupa:
- lista de inventar a obiectelor din dotare- cartile de identitate a autovehiculelor cu care vor fi livrate produsele.- autorizatiile sanitare a autovehiculelor cu care vor fi livrate produsele de panificatie si merele si dupa autorizatiile sanitar-veterinare a autovehiculelor cu care vor fi livrate produsele lactate;
c) pentru laboratorul de analize acreditat sau pentru contractul de prestare a serviciilor respective:
- Copii dupa documentele care dovedesc existenta laboratorului de analize acreditat sau dupa contractul pentru prestarea serviciilor respective, dupa caz.
d) pentru spatiul de depozitare ? copii dupa: - dovada ca dispune de spatii de depozitare (proprietate, inchiriere);
- certificatele emise de DSV si ASP;
- certificatul ISO 9001 sau echivalent;
- certificatul ISO 22000 sau echivalent.
B.3) copii dupa autorizatia sanitar-veterinara de functionare sau documentul doveditor.B.4) copii dupa licenta de fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare sau documentul doveditor.B.5) copii dupa documentele care dovedesc ca produsele lactate indeplinesc conditiile care se aplica alimentelor de origine animala, fiind marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar - veterinare.
B.6) Candidatii vor depune mostrele pe baza carora se va aprecia conformitatea produselor ofertate cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.
B.7) copie dupa documentele doveditoare prin care acesta sa demonstreze indeplinirea cerintei minime insotite de buletine de analiza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
A.1) Candidatul trebuie sa fi executat si finalizat, in ultimii trei ani: Lot 1: - cel putin un contract de achizitie publica/contract subsecvent (in cazul unui acord-cadru) avand ca obiect furnizarea de produse lactate si de panificatie (la pachet) pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, a carui valoare sa fie egala cu min. 10900000 lei fara TVA. Lot 2: - cel putin un contract de achizitie publica/contract subsecvent (in cazul unui acord-cadru) avand ca obiect furnizarea de fructe pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, a carui valoare sa fie egala cu min. 200000 lei fara TVA.A.2) Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice: - mijloc de transport si distributie: termoizolant, dotat cu instalatii frigorifice (transportul produsului lactat) ? min. 6 autov.; fara instalatii frigorifice (transportul produsului de panificatie si a merelor) ? min. 9 autov.;
- laborator de analize acreditat sau contract pentru prestarea serviciilor respective? in cazul produselor lapte-corn;
- spatiu de depozitare autorizat de catre organele de control sanitar si sanitar-veterinar competente ale jud. D-ta pentru depozitarea exclusiva a produselor de panificatie si/sau a produselor lactate din programul lapte-corn si pentru depozitarea produselor alimentare (in cazul fructelor).A.3) Autorizatie sanitar-veterinara de functionare eliberata de D.S.V si pentru Siguranta AlimentelorA.4) Licenta de fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare (Lotul 1)A.5) Candidatul trebuie sa dovedeasca ca produsele lactate indeplinesc conditiile care se aplica alimentelor de origine animala, fiind marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar - veterinare.A.6) Candidatul trebuie sa prezinte mostrele pe baza carora se va aprecia conformitatea produselor ofertate cu caietul de sarcini.A.7) Candidatul trebuie sa dispuna de min. 400 tone de mere din productie proprie sau prin subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
experienta anilor anteriori (contract semnat dupa inceperea anului scolar), necesitatea de a achizitiona produsele anual si natura exceptionala a situatiei economice actuale Ordinul ANRMAP nr. 51/2009
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Lot 1 Experienta similara40 pct, Utilaje 40 pct, Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 20 pctLot 2 Utilaje 40 pct, Resurse materiale 40 pct, Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 20 pct
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
O singura runda - initiata in doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor catre operatorii calificati. Durata rundei este de o zi. Procesul de ofertare se refera numai la preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.08.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2010 18:00
Locul: Prevederile art. 33 alin. 4 din H.G. 925/2006 nu sunt aplicabile
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se va realiza un clasament pentru fiecare lot in parte in ordine descrescatoare a candidatilor selectati pe baza aplicarii punctajului aferent criteriului de selectie al fiecarui lot.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stravopoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40-21-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40-21-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Independentei nr. 34, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40-245-612.344, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-611.893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita ? Directia Achizitii Publice ? Servicii, Lucrari, Produse
Adresa postala:  Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130060, Romania, Tel. +40-245-207.612, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2010 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer