Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lovitura 120mm cu bomba de iluminare


Anunt de participare numarul 145288/29.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Col. ing. Ionita Dorel; Lt.col. Nicoara Daniel, F.p.ing. Stroe Aurelia, Tel. +40 213136220/2288/2233/2344, Email: [email protected], Fax: +40 213149333, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lovitura 120mm cu bomba de iluminare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PRAHOVA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lovitura 120mm cu bomba de iluminare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35333100-8 - Bombe (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lovitura 120mm cu bomba de iluminare - 100 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 333, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare va fi de 33.320, 00 RON.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei: 125 zile de la data depunerii ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere.Mod de constituire si exprimare a garantiei pentru participare: lei sau euro, folosind cursul comunicat de B.N.R., valabil pentru data de: 03.09.2013, comunicat in data de 02.09.2013 dupa ora 13.00 sub forma de: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, conform modelului (Formular nr. 16)- virament bancar (ordin de plata) in contul autoritatii contractanteGarantia de buna participare se va prezenta autoritatii contractante in original, cel mai tarziu la momentul deschiderii ofertelor.Nota: In cazul instrumentelor de garantare emise de o societate bancara/de asigurari din strainatate, se va prezenta, in mod obligatoriu, originalul si in anexa traducerea autorizata si legalizata a acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului sau 5% din valoarea fara T.V.A. a contractului, in cazul ofertantilor din categoria I.M.M.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, in termen de maxim 7 zile de la data semnarii contractului de ambele parti, conform model (Formular nr. 23) sau prin OP (virament bancar), in contul autoritatii contractante. Instrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 155 din O.u.G. 114/2011, conform (Formular nr. 4) ? care va fi prezentat si de tertul sustinator (financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 156 din O.u.G. 114/2011, conform (Formular nr. 5)? care va fi prezentat si de tertul sustinator (financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
3. Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
4. Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
5. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 150 din O.u.G. 114/2011, conform (Formular nr. 6), se va prezenta si de subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform (Formular nr. 7);
7. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formular nr. 8);
- Personalul de conducere cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste prezenta procedura: Catalin MORARU, Marcel ARSEANU, Marian OPRISI.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? semnat si stampilat, cu exceptia celor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura care se vor prezenta doar in original/copie legalizata.Documentele depuse de ofertantii straini se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.
Ofertantii vor prezenta, daca este cazul, Declaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, precum si Modelul de asociere (Formular nr. 13 si nr.14 ? original).Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care se incadreaza in una din situatiile stipulate la art. 150, 155 si/sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Neprezentarea tuturor documentelor sus mentionate conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Cerinta de calificare: Candidatii vor face dovada ca au in obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul procedurii de achizitie. Documente solicitate:
a) persoane juridice romane: - Certificat constatator privind actionarii/asociatii, administratorii, sediul societatii, capitalul social, obiectul de activitate, sedii secundare si filiale, emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor ? in original sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnatura si stampila ofertantului;
- Dovezile pentru aplicare Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si anume:
declaratie in conformitate cu anexele nr. 1 si nr. 2 prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004, sau, dupa caz:
declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
b) persoane juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente).
Din documentele prezentate, trebuie sa reiasa ca operatorii economici au in obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul procedurii de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.
Sanctiunea neindeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu sunt inregistrati si care nu au in obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima de calificare: Candidatii trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca au realizat o cifra de afaceri medie pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011 si 2012) de minim 666.400, 00 lei, respectiv 144.870, 00 euro.
Candidatii trebuie sa prezinte date financiare, (cifra de afaceri) in baza bilanturilor contabile si a rapoartelor financiare pe anii 2010, 2011 si 2012.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 150, 155 si art. 156 (vor prezenta Formularele nr. 4 si 5).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta, obligatoriu, Fisa cu informatii generale - Formular nr.9.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa fi indeplinit contract/contracte al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare.
Documente solicitate: a) Declaratie/declaratii privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 5 ani (experienta similara) (Formular nr. 11)b) Autorizare pentru livrarea produselor (Formular nr. 10)
Nota: Autorizarea pentru livrarea produselor se prezinta numai daca ofertantul nu este producator.
Ofertantii trebuie sa fi efectuat, in ultimii 5 ani, livrari de produse similare celui care face obiectul procedurii de atribuire si care cumulat sa fie in cantitati cel putin egale (100 buc.) cu cantitatile de produse ce vor fi furnizate in baza contractului care urmeaza a fi atribuit.Nota: Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege numai produse livrate in baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea de munitii care se incadreaza la codul CPV 35331500-8.
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Sanctiunea neindeplinirii criteriului: ofertele depuse de operatorii economici care care nu fac dovada indeplinirii cerintei minime de calificare referitoare la asigurarea calitatii vor fi respinse ca inacceptabile.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta, obligatoriu, Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 5 ani - Formular nr. 11, in original.- ofertantii romani trebuie sa detina un certificat, in termen de valabilitate, care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardulISO-9001:2008 sau similar;
- ofertantii straini care nu au sediul in Romania trebuie sa detina o certificare sau o acreditare, in conformitate cu ISO-9001:2008, in termen de valabilitate, acordata de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra UE sau NATO.- Ofertantul va prezenta o copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata, dupa certificate emise de un organism independent care atestaimplementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, candidatul trebuie sa dovedeasca indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.- In cazul in care ofertantul nu detine un certificat astfel cum este solicitat, se voraccepta orice alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data depunerii candidaturilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza clasamentului intocmit de comisia de evaluare, conform documentului anexat "Criterii de preselectie"
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform prevederilor HG 1660/2006, vor fi 2 runde de cate o zi cu pauza de o zi intre ele. In cadrul etapei finale de licitatie electronica se va licita pretul fara tva aferent cantitatii solicitate.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/1/041-M din 22.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2013 10:30
Locul: La sediul U.M. 02635 Bucurestidin str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Procedura este organizata de M.Ap.N ? U.M. 02550 Buc. (prin U.M. 02635 Buc.).Data si locul deschiderii ofertelor ? vezi cap.din Anuntul de participare.Conform art.10 din H.G. 445/2003 , ,pentru a putea incheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina in prealabil codul de agent economic acordat de Biroul National de Codificare din tara de origine?.Ofertantul va prezenta certificatul de alocare acodului de agent economic (NCAGE) sau declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic, conform formularului din (Formular nr. 24).Ofertantul declarat castigatoreste obligat sa faca demersurile necesare pe langa Biroul National de Codificare, din tara de origine, in vederea obtinerii codului NATO de agent economic, inaintea semnarii contractului.Pentru agentii economici din Romania codul se poate obtine prin inaintarea Cererii de alocare a codului NATO de agent economic (NCAGE) (Formular nr. 25) la Biroul National de Codificare aflat in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 6-9, sector 6, tel. 021.410.78.80 int. 236 sau 307, fax 021.411.14.57.Informatii complete, detaliate, privind prezenta procedura se gasesc in Documentatia de atribuire, atasata anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac: 5 zile conform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile ulterioare.Cai de atac: conform cap. VIII , ,Cai de atac? din O.u.G. nr. 114 /2011 cu modificarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Nationale ? U.M. 02550 Bucuresti ? Biroul juridic
Adresa postala: B-dul. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel. +40 213136220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer