Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrare de constructie noua:,, Scoala generala cu cls.I-VIII, gradinita si sala de gimnastica' in localitatea Ideciu de Jos, jud.Mures


Anunt de participare numarul 33721/25.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALAGENERALACUCLS.I-VIII IDECIUDEJOS MURES
Adresa postala: IDECIUDEJOS, NR.233, jud.Mures, Localitatea: Ideciu de Jos, Cod postal: 547360, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA PETCA, Tel.0265716373, Email: [email protected], Fax: 0265716386
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrare de constructie noua: , , Scoala generala cu cls.I-VIII, gradinita si sala de gimnastica' in localitatea Ideciu de Jos, jud.Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Localitatea Ideciu de Jos, str.Principala, nr. 229, jud. Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrare de constructie noua inclusiv finisaje: scoala generala, gradinita si sala de gimnastica, instalatii termice, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termomecanice in CT, instalatii de ventilare adapost protectie civila, retea de apa si canal, amenajari exterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Constructia va avea o suprafata construita de 1399 mp si o suprafata desfasurata de 2481, 20 mp. Amenajarile exterioare vor cuprinde: parcari pentru autoturisme, spatii verzi plantate, locuri de joaca, teren de handbal, scuaruri cu flori si banci, imprejmuiri.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 454, 143RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.11.2007 pana la 29.05.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare- 34541 lei.Garantie de buna executie - 8 % din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de Stat- MECT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Platile se vor face partial, dupa prezentarea de catre executant a situatiei partiale de lucrari, dupa receptia partiala semnata de beneficiar, in 30 zile de la emiterea facturii de catre executant perioada necesara accesarii fondurilor de la bugetul de stat.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Declaratie privind eligibilitatea.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta nr.34/2006.
Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Certificat de atestare fiscala emis de Autoritatea Publica Locala.
Certificat constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pe 2006, vizat si inregistrat de organele competente.
Balanta contabila pentru ultima luna incheiata.
Cifra minima de afaceri in ultimii trei ani de 4.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu lucrari pe ultimii 5 ani care sa cuprinda cel putin o lucrare a carei valoare individuala este de 1.037.000 lei fara TVA.
Informatii privind angajatii societatii implicati in executarea lucrarii.
Declaratie referitoare la personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii.
Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic.
Lista cu partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
II
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la Sc.Gen.cls.I-VIII Ideciu de Jos, jud. Mures, nr.233 sau cu OP in contul RO55TREZ4775006XXX002086-Trezoreria Reghin
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2007 13:00
Locul: La sediul Scolii Generale cls.I-VIII Ideciu de Jos, jud.Mures, str.Principala, nr. 233
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, consultanti ai autoritatii contractante, reprezentantii legali ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: str.Bolyai, nr.30, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.265/260323, Email: [email protected], Fax: 0265/267856
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator asupra unui act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Scoala Generala cls.I-VIII Ideciu de Jos
Adresa postala: str.Principala, nr.233, Localitatea: Ideciu de Jos, Cod postal: 547360, Romania, Tel.0265/716373, Email: [email protected], Fax: 0265/716386
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2007 19:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer