Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru proiectul REABILITARE STRAZI, PODURI SI PASAJE, MODERNIZARE PARCURI SI CREARE STATII MODULARE DE TRANSPORT IN COMUN IN MUNICIPIUL SUCEAVA


Anunt de participare numarul 112369/07.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala:  B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720224, Romania, Punct(e) de contact:  Luminita Chiru, Tel. 0230-212696, interior 167, In atentia:  Burca Gheorghe, Email:  [email protected], Fax:  0230-520593, Adresa internet (URL):  www.primariasv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucraride constructii pentru proiectulREABILITARE STRAZI, PODURI SI PASAJE, MODERNIZARE PARCURI SI CREARE STATII MODULARE DE TRANSPORT IN COMUNIN MUNICIPIUL SUCEAVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucraride constructii pentru proiectulREABILITARE STRAZI, PODURI SI PASAJE, MODERNIZARE PARCURI SI CREARE STATII MODULARE DE TRANSPORT IN COMUNIN MUNICIPIUL SUCEAVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
44212321-5-Adaposturi pentru statiile de autobuz (Rev.2)
45236290-9-Lucrari de reparare a spatiilor de recreere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 49, 442, 162RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 980000 lei;Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 80, 35 %Buget de stat: 17, 65%Buget Local :2 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl eligibilitate;Decl privind neancadrarea in art 181;Decl privind calit de part la procedura;Decl privind neancadrarea in art 69^1 din ordonanta;Certif de participare la licitatie cu oferta independenta;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
-pt.persoane juridice romane: Certif constatator emis de O.R.C.;Certif de inregistrare la O.R.C. ? copie
-pt.pers fiz romane: Doc edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca pers fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
-pt.Pers jur/fizice straine: Doc edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca pers juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul trebuie sa prezinte Anexa 4.3.1 - Fisa de informatii generale cudeclararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani;
2.Ofertantul trebuie sa prezinte Declaratii bancare corespunzatoare care sa ateste ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau are ca surse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace (Scrisori de confort din partea bancilor) suficiente pentru a realiza executarea lucrarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cerinta obligatorie privind cifra de afaceri: Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani(2007, 2008, 2009) trebuie sa fie de minim 90.000.000 lei2.Cerinta minima obligatorie privind declaratiile bancare: Ofertantul trebuie sa anexeze un document emis de banca prin care se confirma accesul la facilitatile de credit in suma de 7.350.000 leiprivind realizarea obiectivului de investitii a carui executie va fi incredintata in urma adjudecarii prezentei proceduri de achizitie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Experienta similara; Informatii privind dotarile specifice;Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;Lista cu personalul de specialitatece va fi disponibilizat pentru executia lucrarilor;Se vor prezenta Curriculum Vitae pentru persoanele direct responsabile cu executia lucrarilor;Informatii privind subcontractantii;Informatii privind asocierea;ISO 9001 sau echivalent;ISO 14001 sau echivalent;OHSAS 18001 sau echivalent;SA 8000:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cerinta minima obligatorie privind experienta similara: Ofertantii vor face dovada ca, in ultimii 5(cinci) ani, au indeplinit contracte similare in valoare de minim49.000.000 lei fara TVA, valoare rezultata din insumarea a maxim 3 contracte.2.Cerinte minime privind dotarile specifice: Ofertantul va dovedi ca detine sau are contracte de inchiriere pentru cel putin urmatoarele mijloace fixe: Statie preparare mixturi asfaltice fixa atestata si autorizata aflata la maxim 50 km de mun. Suceava;Statie preparare betoane de ciment(1 buc);Repartizator de asfalt(1buc);Placa vibratoare ptr. imbrac. beton de ciment(1buc);Masini de taiat rosturi(2buc);Cilindru compactor (1buc); Autofreza pentru frezat betoane asfaltice(1buc);Autogreder(1buc);Excavator pe pneuri(1buc);Autoincarcator frontal(1buc);Autobasculante(2buc);Perie mecanica pentru curatat fundatii de drumuri(1buc);Autocisterna cu dispozitiv de stropire(1buc);Utilaje pentru demolare betoane(2buc);Vehicul pentru stropire siemulsionare(1buc)3.Cerinte minime obligatorii privind personalul de specialitate: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajat sau are contract de colaborare pentru executia lucrarilor valabil pe toata durata Contractului de lucrari, cu cel putin 4 experti cheie cu competente si experienta, si anume: Expert cheie 1: Lider de contract;Expert cheie 2: Specialist RTE;Expertul cheie 3: Inginer in domeniul constructiilorspecializat in lucrari de drumuri si poduri;Expertul cheie 4: Inginer in domeniul constructiilorspecializat in lucrari de drumuri si poduri.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Numarul de runde: 1 (una). Durata unei runde: 1 (una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S155-239406 din 12.08.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2011 11:00
Locul: Primaria Municipiului Suceava, B-dul 1Mai, nr. 5A -Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Proiectul tehnic poate fi accesat de la adresa: ftp: //primariasv.ro/pub/achizitii_publice/documentatii/Proiect_tehnic_reabilitare_strazi/
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR STAVROPOLEOS NR 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SUCEAVA-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala:  STR STEFAN CEL MARE NR 62, Localitatea:  SUCEAVA, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230216321
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA-SERV CONTENCIOS ADM-JURIDIC
Adresa postala:  B-DUL 1MAI, NR 5A, Localitatea:  SUCEAVA, Cod postal:  720224, Romania, Tel. 0230212696, Fax:  0230520593
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2010 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer