Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari aferente obiectivului de investitii ?Promenada Turistica Mamaia?.


Anunt de participare numarul 142028/20.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari aferente obiectivului de investitii ?Promenada Turistica Mamaia?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul prezentei achizitii il reprezinta:
Executie lucrari aferente obiectivului de investitii ?Promenada Turistica Mamaia?, respectiv: 1. drumuri;
2. amenajari piatete;2. mobilier urban si peisagistica;
3. retele electrice ? instalatii electrice;
4. retele hidroedilitare: alimentare cu apa si canalizare
Nota: Avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre, termenul efectiv de executie a lucrarilor este de 11.5 luni, in interiorul duratei contractului care este de 18 luni.Conform Notei privind determinarea valorii estimate, valoarea totala estimata de 50.191.630 lei fara TVA, respectiv:
- investitia de baza are valoarea de 48.018.780 lei, fara TVA, din care constructii si instalatii 48.018.780 lei, fara TVA;
- organizare de santier are valoarea de 960.380 lei, fara TVA, din care lucrari de constructii si instalatii aferente OS - valoarea de 480.190 lei fara TVA si cheltuieli conexe OS in valoare de 480.190 lei fara TVA.- suma in valoare de 1.212.470 lei fara TVA reprezintacheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala de lucrari:
1. lucrari de drumuri: terasamente + constructii
2. amenajari piatete: terasamente, amenajari, scena Cazino si scena Perla
3. mobilier urban si peisagistica: amenajare
4. retele electrice - instalatii electrice
5. retele hidroedilitare:
- alimentare cu apa
- canalizare menajera
- canalizare pluviala6. Lucrari organizare de santier
Valoarea estimata fara TVA: 50, 191, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 750.000 leiPerioada de valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: 1.Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art.87 alin(1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 11.829, 79 lei, calculata conform prevederilor art. 278^1 alin(1) lit. d) din O.U.G. nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa pe fond de catre C.N.S.C.2. Depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631). Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004 IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM-urilor, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM-urilor alaturi de dovada constituirii garantiei de participare. Nota: Dovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul exterior. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta: curs leu/valuta comunicat de BNR la data constituirii garantiei. 1. Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA si reprezinta garantia furnizata de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa a lucrarilor si in perioada convenita a contractului.Garantia de buna executie se va constitui astfel: a.Conform art. 90 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator?.saub.se va constitui prin retineri successive din sumele datorate pentru facturile partiale cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA. Diferenta de 9, 5% din garantia de buna executie se va retine de catre achizitor din plata cuvenitafiecarei facturi. Garantia se va vira in contul deschis de executant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent.c) Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% din garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si bugetul local;Fonduri europene: Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 Domeniul major de interventie 1.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorCerinta nr.1: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.(completare si prezentre in original a formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?).
Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune acest certificat (fiecare membru al asociatiei).Cerinta nr.2: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in sectiunea Modele formulare, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia.Tabelul nu se completeaza olograf si se va anexa semnat si stampilat pe fiecare pagina. ANEXA
MAZARE RADU STEFAN Primar, FAGADAU DECEBAL Viceprimar, STAN GABRIEL Viceprimar, ENACHE MARCELA Secretar Municipiu, RACU CONSTANTIN Director executiv, DINESCU FULVIA Dir. executiv adjunct, MERLA VIORICA ANI Director executiv, membru comisia de evaluare, STAN MIHAELA Dir. executiv adjunct, membru comisia de evaluare, , PILAT IONEL Director executiv, TANASE LUIZA ELENA Arhitect Sef, rezerva comisia de evaluare DOSPINESCU DANIELA RAMONA Director executiv, MARICA ION Director executiv, NANU DANIELA Dir. executiv adjunct, FRIGIOIU MARCELA Director executiv , GHEORGHE GEORGETA Dir. executiv adjunct, BABUS CONSTANTIN Director executiv, PRIPISI IONUT Dir. executiv adjunct, TRASCA AURORA Director executiv, GHEONDEA DOINA Dir. executiv adjunct, STAMAT ADRIANA Director executiv, MUNTEANU PETRICA Director executiv, VELICA ECATERINA Dir. executiv adjunct, POPESCU CARMINA IONELA Sef serviciu, ANDRUSCA MARIA CARMEN Sef serviciu, BALTAG DAN Sef serviciu, BARDASU OCTAVIA Sef serviciu, BORALI VEAVEGHIUL Sef serviciu, membru comisie de evaluare, BRATU FELIX Sef.birou, BRATU DANIEL Director executiv adj, CONSTANTIN NICOLETA Sef serviciu, COMAN GHEORGHE Sef serviciu, CRACIUN ANA RODICA Sef serviciu, DUMITRU IONUT Sef serviciu, DUDAS DEZIDERIU Sef serviciu, DOBRE OANA Sef serviciu, DRECSAN DANIELA Sef serviciu, DUDAS CAMELIA Sef serviciu, PETCU LENUTA Sef serviciu, ENE SANZIANA Sef serviciu, FLORESCU NICOLETA Sef serviciu, HARPALETE DORU Sef serviciu, ITOAFA CRISTINA LAURENTIA Sef serviciu, LACIU MADALINA Director executiv, LIUTA MIHAELA Sef serviciu, DANCU ANTUANELA Sef serviciu, MIHAI MIHAELA Sef birou, MUTALAP GHIULNIHAL Sef serv., presedinte comisie de evaluare, MUNTEANU JENICA EUGENIA Sef serviciu, NUTU NICOLAI Sef serviciu, PATRASCU LIVIU Sef serviciu, PATRUTOIU MIHAELA Sef serviciu, BOBES LAURA Sef serviciu, PETCU MUGUREL LEONARD Sef serviciu, MILITARU CRISTIAN ANDREI Sef serviciu, RUSU GRATIELA Sef serviciu, TARAN STEFAN Sef serviciu, TESULEANU GABRIELA Sef serviciu, TRAMUDANA LIVIU Sef serviciu, UDREA VALERIA ELISABETA Sef birou, UNTARU ADRIAN CONSTANTIN Sef serviciu, VARLAN DOREL Sef serviciu, ZAHARICIUC IULIANA Sef serviciu, FETISLAM DAYAN Sef serviciu, SOARE GEORGIANA Sef serviciu, STANCU CRISTIAN inspector, membru comisie de evaluare, MOLAGEAN NEIDA inspector, membru comisie de evaluare, PINZARIU IRINA Sef Serviciu Serviciul Juridic, membru comisie de evaluare, NARCIS HALIL, memru de rezerva comisia de evaluare, VOICU IULIANA, consilier juridic, membru de rezerva.LISTA cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: ALI DENIS; CANDINDATU GABRIEL; CHESOI TUDOREL; CIORBEA VALENTIN; COJOC MARIOARA; DEDE PERODIN; DOBRE MIRCEA; FAGADAU DECEBAL; GEORGESCU DANIEL; GHEORGHE FLORIN; IBRAIM TEMUR; LIXANDRU ION-VIRGIL; ARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN; ONCIU CARMEN; PAPARI GEORGE-DANIEL; PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN; STAN GABRIEL-MARIUS; STROE FELIX; SURGHIE VALENTIN-MIHAI; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL; ROSU VASILE BOIAGIAN HARRY MICHELLE.Atentie: In cazul in care exista asociati/subcontractanti/terti sustinatori, fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original, insotita de tabelul semnat si stampilat pe fiecare pagina.Cerinta nr.3: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completare si prezentare in original a Formularului A - declaratie privind eligibilitatea.
Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si tertul sustinator).Cerinta nr.4: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta in original Formularul B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181.In cazul in care exista asociati fiecare membru al asocierii are obligatia de a completa si prezenta in original formularul B.Formularul B1 se va fi completat si prezentat in original de tertul sustinator (daca este cazul).Declaratia va fi insotita de:
a. Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat;b. Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local.Nota: Certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Din certificatele de atestare fiscala sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Din certificatele de atestare fiscala prezentate trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prev. Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei). III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr.1: Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.1.1 Prezentare certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include lucrari din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.2. Atestat ANRE de tip Be pentru ?Executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV? eliberat de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Energiei (ANRE) conform Ordinului ANRE nr. 24/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;Atestatul ANRE de tip Be, valabil la data limita de depunere a ofertelor, se va prezenta in copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Nota: . In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, sau in cazul subcontractantului, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati sau respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine atestatul solicitat si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata atestarea respectiva.Cerinta nr.2: Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?, cu precizarea ca inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea traducerilor aferente documentelor constatatoare in original, pentru verificarea conformitatii documentului depus odata cu oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara: Solicitat [x]Nesolicitat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta minima: Prezentarea de informatii generale si a declaratiei privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani care sa fie de minim 50.000.000 lei fara TVA.
Operatorii economici pot dovedi indeplinirea nivelului minim impus prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2010, 2011, 2012. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri.
In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri.
Prezentarea bilanturilor contabile (in forma prescurtata) pe ultimii trei ani financiari incheiati ( 2010, 2011, 2012) vizate si inregistrate de organele competente. Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, ofertantii pot prezenta si alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului, daca, din motive obiective justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea acestor bilanturi, acesta poate prezenta alte documente edificatoare in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare daca, din motive obiective justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate.Valorile CA vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR respectiv: pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379 lei, pt.2012 - 4.4560 iar pentru alte monede decat euro se vor utiliza ratele de schimb BCE
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, respectiv indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit a, c*1, d si art. 69*1 din OUG nr. 34 din 2006, fapt pentru care va prezenta declaratiile conform formularelor -formular A, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie olograf (scrisa integral de mana) pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.Gnr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului de lucrari va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 3 luni de executie a lucrarilor.Suma disponibila de care trebuie sa faca dovada este de 8163193 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare in original a Formular I, Se va prezenta Declaratia privind incadrarea in categoria intrprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut de lege, dupa caz.Se vor prezenta bilanturile contabile ( in forma prescurtata) pe ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) vizate si inregistrate de organele competente in copie lizibila semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, ofertantii pot prezenta si alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului, daca, din motive obiective justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea acestor bilanturi, acesta poate prezenta alte documente edificatoare in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare daca, din motive obiective justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate.Valorile CA vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR respectiv: pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379 lei, pt.2012 - 4.4560, iar pentru alte monede decat euro se vor utiliza ratele de schimb BCEIn cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, respectiv indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm, incheiat in forma autentica, prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta declaratii din care sa reiasa ca nu se afla in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit a, c*1, d si art. 69*1 din OUG nr. 34 din 2006 - formular A, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratia privind neinadrarea in prevederile art 69^1 (evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34 din 2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia. Tabelul nu se completeaza olograf si se anexeaza declaratiei semnat si stampilat pe fiecare pagina.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului de lucrari va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente asa cum sunt solicitate.Documentele se vor prezenta in copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?..
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, de la data limita de depunere a ofertelor continandvalori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta minima de calificare : Ofertantii vor face dovada executarii in ultimii 5 ani, in baza a cel mult 3 contracte de lucrari de natura si complexitatea celor care fac obiectul prezentei achizitii - lucrari de drumuri, pavare, instalatii electrice, alimentare cu apa/canalizare, in valoare cumulata de cel putin 45.000.000 lei fara TVA. Lucrarile vor fi certificate de documente (procese verbale de receptie partiala/la terminarea
lucrarilor/finala, semnate de ambele parti fara obiectiuni si/sau recomandari din partea beneficiarului / informatii privind modul de indeplinire al obligatiilor contractuale) din care sa reiasa ca, in ultimii cinci ani pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost executate lucrari de natura si complexitatea celor care fac obiectul prezentei achizitii - lucrari de drumuri, pavare, instalatii electrice, alimentare cu apa/canalizare, in valoare cumulata de cel putin 45.000.000lei fara TVA. Documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In cazul in care contractele au fost semnate inainte de perioada de cinci ani de la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate in ultimii 5 ani, lucrari care au fost duse la bun sfarsit, pentru care se prezinta certificari de buna executie a lucrarilor: procese verbale de receptie partiala/la terminarea lucrarilor/finala, semnate de ambele parti fara obiectiuni si recomandari din partea beneficiarului / informatii privind modul de indeplinire al obligatiilor contractualesi si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Certificarile de buna executie vor preciza daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru echivalenta preturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR respectiv: pt. anul 2008 - 3.6827, pt. 2009 ? 4, 2373 lei, pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560 iar pentru alte monede decat euro, se vor utiliza ratele de schimb BCE.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului)si a declaratiei tert sustinator tehnic si profesional, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate. Tertul sustinator va completa formularul A privind
eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care se depune oferta comuna resursele tehnice ale asociatilor se cumuleaza.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor; Pentru personalul de conducere si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari (inclusiv pentru personalul RTE si persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii) se vor prezenta CV-uri in original, semnate si stampilate de ofertant.
Cerinte minime de calificare: Din cadrul personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica vor face parte si : a) Responsabil/Responsabili tehnic /tehnici cu executia (RTE) atestatii in domeniile: ?Constructii rutiere, drumuri? si ? Constructii edilitare si de gospodarie comunala, "constructii civile?. Se va/vor
prezenta Certificatul/Certificatele de atestare tehnico-profesionala eliberat/eliberate conform Ordinului nr.777/26.05.2003 emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, valabil/valabile la data limita de depunere a ofertelor;b)Persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor.Se va prezenta decizia interna de numire.In cazul in care se depune oferta comuna resursele profesionale
ale asociatilor se cumuleaza.
Daca persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului (de ex. - responsabilul tehnic cu executia-RTE) nu sunt angajate permanent ale ofertantului, se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre acestea si ofertant.Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se vor prezenta contracte de colaborare (copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?) insotite de declaratii de disponibilitate semnate de aceste persoane sau se vor prezenta angajamente. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului si nu este inregistrat ca persoana fizica autorizata, inainte de semnarea contractului, se vor prezenta copii ale contractelor individuale de munca.(copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele profesionale invocate.
O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, inclusiv laboratoarele de specialitate necesare pentru executia lucrarii , de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari; Ofertantul va prezenta forma de detinere a laboratoarelor de specialitate.
Daca operatorul economic nu le detine in proprietate se va/vor prezenta contractul/ contractele / precontractul/ precontractele de inchiriere/ colaborare si/sau angajamente cu laboratoarele de specialitate cu care urmeaza sa colaboreze pe parcursul executiei lucrarilor.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului), prin care pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Se va completa si prezenta in original formularul E din sectiunea Modele de formulare.
7.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care operatorul economic doreste sa subcontracteze o parte din contract, acesta are obligatia de a prezenta o declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza ).
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa si prezenta in original Formularul C3 din sectiunea Modele de formulare.Se va completa si prezenta in original formularul S din sectiunea formulare. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara, ofertantii vor prezenta documente( procese verbale de receptie partiala/la terminarealucrarilor/finala, semnate de ambele parti fara obiectiuni si/sau recomandari din partea beneficiarului / informatii privind modul de indeplinire al obligatiilor contractuale) din care sa reiasa ca, in ultimii cinci ani pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in baza a cel mult 3 contracte de lucrari de natura si complexitatea celor care fac obiectul prezentei achizitii, au fost executate lucrari de natura si complexitatea celor care fac obiectul prezentei achizitii - lucrari de drumuri, pavare, instalatii electrice, alimentare cu apa/canalizare, in valoare cumulata de cel putin 45.000.000lei fara TVA. Documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In cazul in care contractele au fost semnate inainte de perioada de cinci ani de la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate in ultimii 5 ani, lucrari care au fost duse la bun sfarsit pentru care se prezinta certificari de buna executie a lucrarilor: procese verbale de receptie partiala/la terminarea lucrarilor/finala, semnate de ambele parti fara obiectiuni si recomandari din partea beneficiarului / informatii privind modul de indeplinire al obligatiilor contractualesi si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Certificarile de buna executie vor preciza daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pentru echivalenta preturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR respectiv: pt. anul 2008 - 3.6827, pt. 2009 ? 4, 2373 lei, pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560 iar pentru alte monede decat euro, se vor utiliza ratele de schimb BCE.Documentele care certifica executarea lucrarilor se vor prezenta in copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?..Tertul va completa angajamentul ferm incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului) si a declaratiei tert sustinator tehnic si profesional, conform model formular din sectiunea Modele de Formulare.Tertul sustinator va completa formularul A privind eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care se depune oferta comuna resursele tehnice ale asociatilor se cumuleaza.Fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul S.Se va completa si prezenta in original Formularul F din sectiunea Modele de formulare. Pentru personalul de conducere si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari (inclusiv pentru personalul RTE si persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii) se vor prezenta CV-uri in original, semnate si stampilate de ofertant.Pentru Responsabilul/Responsabilii tehnic/tehnici cu executia (RTE) in domeniile: ?Constructii rutiere, drumuri? si ?Constructii edilitare si de gospodarie comunala, constructii civile? se va/vorprezenta Certificatul/Certificatele de atestare tehnico-profesionala eliberat/eliberate conform Ordinului nr.777/26.05.2003 emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, valabil/valabile la data limita de depunere a ofertelor ? copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?;b)Persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor.Se va prezenta decizia interna de numire.In cazul in care se depune oferta comuna resursele profesionaleale asociatilor se cumuleaza.Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se vor prezenta contracte de colaborare (copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?) insotite de declaratii de disponibilitate semnate deaceste persoane sau se vor prezenta angajamente. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului si nu este inregistrat ca persoana fizicaautorizata, inainte de semnarea contractului, se vor prezenta copii ale contractelor individuale de munca.(copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunciacesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantuluiresursele profesionale invocate.Se va completa si prezenta in original formularul E din sectiunea Modele de formulare, inclusiv cu informatii privind laboratoarele de specialitate. Ofertantul va prezenta forma de detinere a laboratoarelor de specialitate.Daca operatorul economic nu le detine in proprietate se va/vor prezenta contractul/ contractele / precontractul/ precontractele de inchiriere/ colaborare si/sau angajamente cu laboratoarele de specialitate cu care urmeaza sa colaboreze pe parcursul executiei lucrarilor.Documentele se vor prezenta in copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?. In cazul in care se depune oferta comuna, resursele tehnice ale asociatilor se cumuleaza. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (incheiat in fata notarului), prin care pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.7.Se va completa si prezenta Formularul D. ? In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta; ? Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initialeSe va prezenta certificatISO 14001sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertelor ? in copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Se va prezenta certificatulISO 9001 sau echivalent valabil la data depunerii ofertelor ? in copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2013 13:00
Locul: Primaria municipiului Constanta, b-dul Tomis nr.51
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si observatori din partea UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1.Finantarea lucrarilor se va realiza atat din bugetul local cat si din fonduri europene.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Precizare nr.1: TERMEN DE EXECUTIETermenul de executie a tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic intocmit de S.C. HOUSE CONSULT S.R.L. Bucuresti, este de 11, 5 luni. Durata de executie este compusa din doua intervale de timp pentru realizarea lucrarilor, respectiv intervalul 16 sept 2013 ? 15 mai 2014 (8 luni) si intervalul 16 sept 2014 ? 31.dec 2014 (3, 5 luni).Intrucat lucrarile sunt finantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala(FEDR) ? ProgramulOperational Regional 2007 ? 2013 (POR), Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Precizarea 2 : Vizualizare documente semnate Electronic.Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip .Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului.c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click? pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare & Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastra care se va deschide.f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru a salva local documentul original.g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii considerat nelegal, conf.art.256^2alin (1)lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer