Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari aferente proiectului ''Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi''


Anunt de participare numarul 142236/28.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Termure Gergeta, Tel. +40 0232/258190, Email: [email protected], Fax: +40 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari aferente proiectului ''Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari aferente implementarii proiectului Sistem de management al traficului in Municipiul Iasi, inclusiv prestarea serviciilor aferente punerii in functiune a sistemului, centru de comanda si control, sistem de comunicatii, sistem telesupraveghere timp real si inregistrare, lucrari la partea carosabila si intersectii semaforizate.
Valoarea estimata a lucrarilor supuse prezentei licitatii este de 69.633.671, 19 lei fara T.V.A Valoarea estimata totala este de 71.742.940, 94 lei fara T.V.A , din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 2.109.269, 75leifara T.V.A
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45316210-0 - Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)
35262000-8-Echipament de control al semnalizarii in intersectii (Rev.2)
45211350-7-Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari aferente proiectului "Sistem de Management de trafic in Municipiul Iasi, respectiv implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la fluidizarea traficului in polul de crestere Iasi ? reducerea timpului de stationare a autovehiculelor la traversarea intersectiilor, cresterea vitezei de circulatie, reducerea congestiilor, prin echiparea/reechiparea a 90 intersectii si treceri de pietoni cu instalatii de semaforizare configurate sa lucreze in regim de dirijare adaptiv;Imbunatatirea semnalizarii verticale prin montarea a 554 indicatoare de circulatie noi, tipul si semnificatia acestora fiind in functie de locul de amplasare si inlocuirea a 1425 de indicatoare neconforme tehnic;Imbunatatirea semnalizarii orizontale prin refacerea celei existente si completarea ei, acolo unde este cazul;Crearea unui sistem de supraveghere video a traficului - CCTV- prin instalarea a 59 de puncte de supraveghere; Crearea unei infrastructuri de comunicatie prin fibra optica a datelor inregistrate in trafic catre centrul de comand si control al traficului; Infiintarea centrului de comand si control al traficului in municipiul Iasi.Reabilitarea cladirii se va face inandu-se cont de normele si legislatia in vigoare privind necesitatile persoanelor cu handicap locomotor;Posibilitatea integrarii in cadrul sistemului de management al traficului din municipiul Iasi a unei componente de gestionare a transportului public de calatori.
Valoarea estimata a lucrarilor supuse prezentei licitatii este de 69633671, 19 lei fara T.V.A.Valoarea estimata totala este de 71742940, 94 lei fara T.V.A, din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 2109269, 75 lei fara T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: 71, 742, 940.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de catre ofertant, in cuantum de 1.392.673, 42 lei ( respectiv 696.336, 7 in cazul IMM).Garantia de participare se constituie, in conditiile legii, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare va avea ca termen de valabilitate minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, art. 16 alin. (2).Neprezentarea documentului de constituire a garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conform art. 33 alin. (3) si art. 36 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art. 278^1 lit. d) din OUG 34/2006, actualizata.In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil cu 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor 10% din valoarea contractului fara TVA(5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local 2%, Buget de stat 17, 65 %, Fonduri structurale 80, 35%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NotaCandidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectieCerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 12A-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/tert sustinator;Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati, pentru tert sustinator-declaratie art.181 lit.a), c1)si d) din OUG nr.34/2006 actualizata.Prezentare Formular 12B-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/tert sustinator;Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 12C-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati;Cerinta nr.4-Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006-Prezentare Formular nr.6-Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar - Gheorghe Nichita; Viceprimar - Mihai Chirica; Viceprimar - Marius Sorin Danga; Secretar - Denisa Liliana Ionascu; Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene - Cosmin Iuliu Coman; Director Executiv Directia Tehnica si Investitii - Petru Dumitru Tomorug; Director General DEFPL - Maria Simionescu; Director Executiv DEFPL - Maria Apetroaei;Letitia Palaga -Director DAPPP, Doina Florescu -Sef Serviciul Juridic; Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/subcontractanti/tert sustinator;Lista consilierilor locali: Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Bejan Victor, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Bulgariu Catalin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Grigoras Gheorghe, Grigore Gabriel, Harabagiu Gabriel, Leonte Constantin, Matasaru Petre Daniel, Navodaru Laurentiu, Ostaficiuc Marius Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Vranceanu Simona Elena;Birhala Constantin; Melenciuc Georgiana, Trandafirescu Sorin Alexandru, Nedelcu Vlad Nicolae, Axinia Constantin.Comisia de evaluare: Petru Dumitru Tomorug, Gherghel Dan, Bratu Vlad, Nucuta Cristina Paula, Zaharia Eduard, George Mocanu, Silviu Macovei .Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/subcontractanti/tert sustinator
Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP-PrezentareFormular 3-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Toate documentele intocmite/emise de ofertanti va respecta dispozitiile art.5alin3 din Ordinul 509/2011. Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de ONRC-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea in limbaromana.Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formularCerinta 2.Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii licentei de functionare in conformitate cu legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru efectuarea de activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?si trebuie sa fievalabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.Cerinta 3. Ofertantul va face dovada detinerii atestarii ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie) tip B, pentru proiectare si executie bransamente electrice. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de proiectare si executie bransamente electrice.Autoritatea contractanta solicita prezentarea respectivului certificat tinand cont de legislatia si reglementarile in vigoare pe care se bazeaza regulamentul de autorizare a respectivilor ofertanti.Ofertantul va face dovada ca este atestat conform Regulamentului si trebuie sa detina competente pentru urmatoarele categorii de activitati: proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0, 4 kV pentru care . se elibereza atestat de tip B.Categoriile de instalatii electrice pe care agentii economici atestati le proiecteaza sau le executa, in cadrulproiectului?Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi?, inclusiv prestarea serviciilor aferente punerii in functiune a sistemului, sunt urmatoareleinstalatiielectricedejoasa tensiune: bransamentesilinii electrice, aeriene sau subterane, de joasa tensiune, statii electrice si partea electrica (de joasa tensiune) a centralelor;Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de executie lucrari de semaforizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 4.Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.
Autoritatea Contractanta solicita completarea fisei pentru incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare(daca este cazul)
Cerinta 3. Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului. Se vor prezenta, numai documente in original, declaratii bancare corespunzatoare care sa ateste ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are resurse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace suficiente pentru a realiza executarea partiala a lucrarii. Suma solicitata trebuie sa fie in valoare de: valoare estimata contract/perioada derulare contract) X perioada solicitata de autoritatea contractanta =17.408.417, 79 lei pentru o perioada de 6 luniOfertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la/are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci, ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de executie a lucrarii pentru perioada precizata.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de BCE
Cerinta 2.Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie minim: 120.000.000 lei fara TVA. Pentru ofertantii nerezidenti si in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, sau orice documente doveditoare din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).Completarea Formularului - Informatii generale . Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, executanti de lucrari. In acest caz se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.In cazul IMM acestea beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri , garantia de participare si garantia de buna executie.
INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA (conf. art. 186 din OUG nr. 34/2006) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Se va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinta 1.-Informatii generale Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-( conf art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata aliniatul(1) litera b)?Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2010:1 euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012 1 euro= 4, 4593 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Bilanturile prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilantul contabil.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezenatre Formular 7Prezentare Se vor prezenta, numai documente in original, declaratii bancare corespunzatoare care sa ateste ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are resurse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace suficiente pentru a realiza executarea partiala a lucrarii. Suma solicitata trebuie sa fie in valoare de: valoare estimata contract/perioada derulare contract) X perioada solicitata de autoritatea contractanta =17.408.417, 79 lei pentru o perioada de 6 luniPrezentare Formular 8.Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2010:1 euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012= 4, 4593 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCEraport de audit/ raportul cenzorilor sau echivalent, sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile sau echivalent.Se va completa Formularul nr. 5a . Se va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1, si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se va prezenta un angajament fermincheiat in forma autenticaPrezentare documente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente/raport de audit/raportul cenzorilor sau echivalent)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele progesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.daca oferta se depune de o asociere de operatori economici , se va prezenta o fisa centralizatoare pt asociere in ansamblu semnate de reprezentantullegal al asociatului desemnat lidersi fise centralizatoare individuale pt fiecare asociat in parte semnate de reprezentantul legalal fiecarei asociat , inclusiv liderul;
Cerinta 2. Experienta similara . Ofertantii vor prezenta maxim 4 contracte de lucrari de o natura similara a carui valoare sau valori cumulate sa fie cel putin egala cu valoare de 50.000.000 lei fara TVA, care sa includa: intersectii integrate in sistem cu control centralizat, sistem de supraveghere video monitorizare trafic instalat in intersectii, sistem de comunicatii prin fibra optica aferent inelului redundant de comunicatii a sistemului de management trafic cu monitorizare centralizata, centru de monitorizare trafic cu sistem videowall pentru monitorizare in dispecerat.Se vor depune in acest sens: certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Documentele/ procesele verbale de receptie/certificarile de buna executie vor fi emise/contrasemnate de o autoritate contractanta/client privat Beneficiar(a) depuse in original/copie legalizata/copie cu mentiunea?conform cu originalul?.In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara afost executatin asociere, se va peciza valoarea ce va fi luata in calcul, in concordanta cu procentul valoric rezultat din asociere.
In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executatde ofertant in calitate de subcontractant, valoarea care se va lua in considerare va fi cea rezultata din contractul dintre contractantul general si subcontractant.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Pentru calculul valorilor exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de BCE pentru anii indicati.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, AC va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile exececutate in aceasta perioada.
Cerinta3.INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA (conf. art.190 din OUG 34/2006)Capac teh&prof a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina exclud din procedura de atribuire, conform prev art.180 si ale art.181 lit.a), c1)si d)
Cerinta 4.Informatii despre asociati ( daca este cazul) Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii
Cerinta 5.Informatii privind sub-contractantii Inf despre subcontractanti Resurse materiale&umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.In cazul in care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci auutoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prez contract incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contract prezen trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Cerinta 6.Lista persoanelor propuse pentru executia lucrarilor.Se va prezenta o declaratie privind Lista persoanelor propuse pentru implementarea contractului. Este strict necesara asigurarea tuturor expertilor prezentati mai jos, in conformitate cu prevederile legale in domeniul lucrarilor supuse procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica. Experienta profesionala specifica se va demonstra prin prezentarea CV-ului completat si declaratia de disponibilitate. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 190 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sustinatorul trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, precum si declaratia neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinta 6.Personal EXPERT CHEIE 1 Dir.de proiect: Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta- Experienta in calitate de Director de Proiect sau Manager de Proiect pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Competentein management confirmate de institutii abilitate (CNFPA, Ministerul Educatiei si Cercetarii sau echivalent);
- Detinerea de competente in domeniul managementului de proiect dovedita prin diploma de instruire sau certificare in management de proiect;
- Detinerea de competente privind rezolvarea problemelor dovedite prin participarea la minim 1 curs privind tehnici de rezolvare a problemelor sau echivalent;
- Detinerea de competente privind managementul prin obiective dovedite prin participarea la minim 1 curs privind tehnici de management prin obiective sau echivalent.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 2 - Manager de proiect: Cerinte minime: - Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Experienta dovedita in calitate de Manager de Proiect pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Diploma de instruire sau certificare in management de proiect.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 3 - Expert sisteme de comunicatii: Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta.
- Experienta specifica in calitate de Expert sisteme de comunicatii pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Competente privind proiectarea sistemelor de comunicatii complexe- Competente privind implementarea si integrarea infrastructurilor de comunicatii IP complexe- Competente privind planificarea, implementarea si mentenanta sistemelor de comunicatii WAN)
- Se vor pezenta certificari recunoscute national si/sau international in domeniile specificate.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 4 Expert securitatea comunicatiilor sistemului Cerinte minime:
- studii absolvite cu diploma de licenta sau studii postuniversitare sau cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international in domeniul managementului securitatii informatiilor - se vor prezentadocumentele doveditoare
- Experienta specifica in calitate de Expert securitate comunicatii pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Cunoasterea aprofundata a unei metodologii recunoscute international de auditare, control si evaluare a securitatii sistemelor informatice: se vor prezenta certificari/documente de participare la cursuri sau oricare alte documente de tipul Certified Information System Auditor (CISA) sau echivalent
- Cunostiinte avansate privind managementul securitatii sistemelor de comunicatii; cerinta se va demonstra prin prezentarea certificarilor de tipul Certified Information Security Manager (CISM) sau echivalent
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 5 - Analist sisteme informatice: Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta- Experienta specifica in calitate de Analist sistem informatic pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Certificare profesionala privind managementul cerintelor clientului;
- Expunerea la metodologii si unelte de modelare de tip UML sau echivalent
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 6 Arhitect de Sistem Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Experienta specifica in calitate de Arhitect de Sistem pentru realizarea a minim 1 proiect;
- Certificare profesionala in domeniul arhitecturilor enterprise (TOGAF sau echivalent); - Certificare profesionala privind managementul serviciilor IT (Information Technology Infrastructure Library ? ITIL sau echivalent);
- Certificare profesionala privind controlul si/sau managementului riscurilor in sistemele informatice- Cunoasterea aprofundata a unei metodologii recunoscute national/ international de auditare, control si evaluare a securitatii sistemelor informatice - se vor pezenta certificari recunoscute national si/sau international in domeniile specificate.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 7 Expert coordonare implementare si suport tehnic sistem IT&C Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Experienta specifica in calitate de Coordonator implementare pentru realizarea a minim 1 proiect
- Certificare recunoscuta international in tehnologii de nivel inalt privind managementul continutului;
- Certificare recunoscuta national si/sau international in administrarea serverelor de aplicatii;
- Certificare recunoscuta la nivel national si/sau international privind proiectarea de aplicatii in tehnologie SOA
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 8 Manager Asigurarea Calitatii: Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Experienta specifica in calitate de Manager sau Responsabil Asigurarea Calitatii pentru minim 1 proiect.- Curs sau certificare de Auditor pentru sistemul de management al securitatii informatiei in conformitate cu SR ISO/CEI 27001:2005 sau echivalent;
- Curs pentru auditarea sistemelor de management in conformitate cu SR EN ISO 19011:2011.
EXPERT CHEIE 9 Expert sisteme de alarmare la efractie Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Detinerea de competente de nivel avansat referitoare la sistemele de securitate (certificare Inginer Sisteme de Securitate, cod COR 214438 sau echivalent emisa de institutiile abilitate)
- Autorizare in conformitate cu Legea nr. 333 din 2003, pentru a desfasura activitati in domeniul sistemelor tehnice de alarmare impotriva efractiei emisa de Ministerul Administratiei si Internelor.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 10 - Inginer Instalatii Electrice: Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Atestat ANRE, minim II A plus II B;
- Prezentarea unor dovezi (documente/certificari/atestate/autorizari etc) din care sa rezulte instruirea personalului in sarcina caruia revine instalarea, punerea in functiune si intretinerea echipamentelor conform standardelor impuse de producator.
EXPERT CHEIE 11 Specialist Instalare si Punere in Functiune a instalatiilor de semaforizare(minim 3 persoane): Cerinte minime:
- Experienta specifica: minim 2 ani experienta in instalare (inclusiv realizarea de bransamente electrice) de echipamente.
- Diploma de studii/calificare/atestare in domeniul electric (meseria de electrician);
- Documente care sa demonstreze calificarea/autorizare in instalare echipamentelor ce urmeaza a fi furnizate/instalate.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 12 Specialist tehnic data center Cerinte minime:
- Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Certificat recunoscut national/international in domeniile: Data Center Power, Data Center Cooling, Data Center Eficiencyemise de catre o institutie independenta recunoscuta la nivel international (ex. Cnet sau echivalent).
EXPERT CHEIE 13: Specialist software 1 pentru componenta de integrare a aplicatiilor cu sistemul ERP SAP existent. Cerinte minime:
-Experienta profesionala specifica de minim 3 ani cu atributii de consultant si/sau administrator de sistem SAP.
Cerinta 6. Personal EXPERT CHEIE 14 Specialist software 2 pentru componenta de integrare a aplicatiilor cu sistemul ERP SAP existent. Cerinte minime:
- Experienta dovedita in calitate de consultant SAP ABAP- Absolvent de studii superioare
- Development consultant - SAP NetWeaver ABAP workbench (minim versiunea software 2003)
Cerinta 7. Informatii referitoare la echipamente si dotari tehnice Lista minima a echipamentelor, conform necesitatilor acestui contract este urmatoarea: - autoutilitara - auto-macara - buldoexcavator -masina de taiat asfalt - masini de interventie - remedierea situatiilor neprevazute - platforma autoridicatoare - aparat de etichetat industrial -grup electrogen - trusa sudura fibra optica - aparat de masura pentru fibra optica (OTDR) In cazul unei asocieri, demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind dotarile specifice este indeplinita prin cumul, acestea trebuind sa fie la dispozitia ofertantului, la intreaga capacitate, la momentul necesitatii utilizarii lor
Sistem de management al calitatii .Ofertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al calitatii respectiv ISO 9001 sau echivalent Certificatul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunerea ofertelor, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele emise in alta limba vor insotite de traducerea in limba romana
Sistem de management al mediului Ofertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.Certificatul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunerea ofertelor, cu posibilitatea de confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele emise in alta limba vor insotite de traducerea in limba romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare 12 DPrezentare 12 EPrezentare formular 5b, 5c, 5dPrezentare formular 12KPrezentare formular 12H- declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractantiPrezentare formular12 j, CV si declaratia de disponibilitatePrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare documente si atestate conform cerinteiPrezentare formular 12GPrezentare certificat ISO 9001 sau echivalentPrezentare certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de garantie oferit pentru sistem(P1)
7%
Descriere: Punctajul alocat pentru Termenul de garantie oferit pentru sistem
3.
Facilitati suplimentare la suport tehnic asigurat pe perioada garantiei(P2)
20%
Descriere: Punctajul alocat pentru facilitati suplimentare la suport tehnic asigurat pe perioada garantiei
4.
Gradul de integrare al sistemului informatic oferit(P3)
15%
Descriere: Gradul de integrare al sistemului informatic oferit
5.
Specificatii tehnice ofertate superior(P4)
8%
Descriere: Specificatii tehnice ofertate superior
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2013 13:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi, B-0dul Stefan cel mare si Sfant nr.11, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare , reprezentanti autorizati ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta recomanda vizitarea si inspectarea locului viitorului santier de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele reale din teren. Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 4) insotit de: - Declaratie privind calitatea de participant la procedura?formular 12C - Certificat de participare la licitatie cu oferta independent-formular 3 - Fisa de informatii generale-formular 8 Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 4 are obligatia de a prezenta/completa certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP. Algoritmul de calcul pentru criteriul de atribuire: T(total)=PO(punctaj financiar: 50 x pretul minim ofertat/pretul ofertat)+PT(punctaj tehnic=P1+P2+P3+P4: maxim 50puncte).In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu acelasi punctaj, departajarea se face avand in vedere primul factor de evaluare , respectiv pretul.In cazul in care egalitatea se pastreaza , autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele privind exercitarea cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul de Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si sfant nr 11 , Iasi, Localitatea: iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +040 0232267582/189, Email: [email protected], Fax: +040 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer