Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Lucrari aferente realizarii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Orasului Voluntari?


Anunt de participare numarul 121163/10.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS VOLUNTARI
Adresa postala:  B-dul Voluntari, nr.74, Oras Voluntari, Judetul Ilfov, Localitatea:  Voluntari, Cod postal:  077190, Romania, Punct(e) de contact:  Carmen Mariana Gavrila, Tel. 021270.4770, Email:  [email protected], Fax:  021270.4644, Adresa internet (URL):  www.primaria-voluntari.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Lucrari aferente realizarii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Orasului Voluntari?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Voluntari
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Lucrari aferente realizarii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Orasului Voluntari?in cadrul Programului Operational Regional / Axa Prioritara 1- Sprijinirea Dezvoltarii Durabile a Oraselor ? Poli Urbani de Crestere / Domeniul Major de Investie 1.1 ? Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana, subdomeniul Centre Urbane
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
34993000-4-Iluminat stradal (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 85, 000, 000 si 90, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare1.800.000 lei sau echivalent euro, respectiv438.244, 10 euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Comunitare;Buget imprumuturi interne al UAT Oras Voluntari
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;Certificat de inregistrare; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
;Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani;Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani;Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani;Fisa privind experienta similara;Declaratie privind dotarea cu echipamente specifice;Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului;Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cel putin 1 contract de complexitatea celui ce urmeaza a fi incheiat, de executie lucrari infrastructura si suprastructura rutiera urbana, in valoare de 90.000.000 lei, respectiv 21.945.672, 94 euro;Statie beton cu o capacitate de min 100 mc / h;Statie de asfalt cu o capacitate de min 160 t/h; Autobetoniera 9 mc?6 buc;Finisor asfalt?3 buc; Perie mecanica?2 buc;Instalatie aplicat emulsie ? 2 buc;Freza asfalt si beton?3 buc;Compactor lis-lis?4 buc;Compactor pneuri?4buc;Compactor lis-lis spatii inguste?2 buc;Compactor terasamente ? 4 buc;Autogreder?4 buc;Excavator?4 buc;Incarcator frontal?4 buc;Buldozer?4 buc;Buldoexcavator ? 2 buc;Autotractor+Semiremorca(Trailer)?4 buc;Masina marcaj?1 bucAutobasculanta?20 buc;Macarale?2 buc;Generator?4 buc;Motocompresor?4 buc;Aparat sudura cap?cap?2 buc;Laborator autorizat de gradul II;Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului: Project Manager;Sef santier - inginer/subinginer CFDP; Inginer/subinginer CFDP;Responsabil tehnic cu executia;Responsabil cu calitatea;Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
punctaj tehnic
40%
Descriere: mod abordare; org.;plan calitate; metode de lucru
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2011 12:00
Locul: B-dul Voluntari, nr.74, Oras Voluntari, Jud. Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional / Axa Prioritara 1- Sprijinirea Dezvoltarii Durabile a Oraselor ? Poli Urbani de Crestere / Domeniul Major de Investie 1.1 ? Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana, subdomeniul Centre Urbane
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Din motive tehnice plansele si caietele de sarcini au fost impartite in fisiere de maxim 10 MB, in conditiile in care apar probleme de citire a acestora, pot fi ridicate in format electonic de la sediul Autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30084, Romania, Tel. 021. 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021. 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cu termen de 10 zile din ziua urmatoare celei in care s-a luat la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal(OUG 34/2006)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer