Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari complete pentru amenajare poligon pregatire pompieri civili


Anunt de participare (utilitati) numarul 104765/26.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala:  Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010494, Romania, Punct(e) de contact:  Departament Achizitii, Tel. +4 (021) 203 82 35, In atentia:  Rodica BOBOC - [email protected], Email:  [email protected], Fax:  +4 (021) 203 13 15, Adresa internet (URL):  http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SN Nuclearelectrica SA ? Sucursala CNE Cernavoda , Serviciul Achizitii, Pavilion 0, Cam P48
Adresa postala:  Str. Medgidiei Nr.2, Localitatea:  Cernavoda, Cod postal:  905200, Romania, Punct(e) de contact:  Elena Ontelus, Tel. 0241/80.21.51, In atentia:  Elena Ontelus, Email:  [email protected], Fax:  0241 / 236.006
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari complete pentru amenajare poligon pregatire pompieri civili
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a). - Lucrari de ridicari topografice pentru suprafata pe care urmeaza a fi construit poligonul.
b). - Servicii de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic, amemoriului de prezentare, a conditiilor tehnice, a listei cuprinzand cantitatile de lucrari, a documentatiei tehnice necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor cerute prin lege, respectiv plan urbanism de detaliu, autorizatie de construire, mediu, Electrica, Detacan, Romtelecom ? functie de cerintele impuse de certificatul de urbanism, detalii de executie.
c). ? Executia lucrarilor de constructie a poligonului.
Cartea constructiei si desenele ?as-constructed? vor fi inaintate Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor din Documentatia descriptiva
Valoarea estimata fara TVA: 944, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 18.000 Lei, conf. DA. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata la notariat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 180 din OUG 34/2006;
-Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al ofertantului, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta 34/2006- care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante la data depunerii ofertelor, insotita de certificate de sarcini fiscale.PERSOANE fizice/juridice Romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului contractului, in original sau copie legalizata, emis cu max. 30 zile inainte de data depunerii ofertei.
PERSOANE fizice/juridice Straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in original sau copie legalizata, insotit de traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil pentru 2009, vizat si inregistrat de organele competente.2. Declaratia pe proprie raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii trei ani ; Se accepta ofertanti care au cifra medie anuala de afaceri in domeniul de activitate minim 1.800.000 Lei.
3. Sustinerea financiara - In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajamentul ferm, incheiat in forma autentica, al persoanei invocate, respectiv prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani.2. Lista principalelor dotari tehnice necesare pentru executia lucrarilor.3. Lista cu personalul tehnic propriu de specialitate de care dispune candidatul pentru executarea lucrarii si pentru asigurarea controlului calitatii.4. Copii dupa autorizatii emise de organisme abilitate privind acreditarea candidatului pentru executia lucrarillor .- Executantul va face dovada ca are implementat un sistem de Managementul Calitatii certificat conform SR EN ISO 9001 / 2008.
5.Declaratia de conformitate
6. Informatii privind masurile de protectia mediului pe care candidatul le poate lua pentru indeplinirea contractului de executie lucrari.
7. Declaratia candidatului ca a luat la cunostinta de conventia de securitatea muncii si ca este de acord cu aceasta.
8.Sustinerea tehnica - In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajamentul ferm, incheiat in forma autentica, al persoanei invocate, respectiv prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.9. Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate.
10. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata lucrarilor executate
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD # 23254; PA# 23254-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2010 11:00
Locul: SNN SA, Str. Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de selectare / preselectareNumarul minim de candidati selectati de autoritatea contractanta este de 3 (trei).Dupa depunerea propunerilor de oferte impreuna cu documentele de preselectie, in baza criteriilor de preselectie din cap. V al fisei de date a achizitiei si dupa analizarea documentelor de calificare privind situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala, Autoritatea contractanta va realiza o preselectie a candidatilor. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie mentionate in paragraful anterior va fi mai mic de trei, autoritatea contractanta va continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate si va invita fiecare candidat preselectat, declarat eligibil conform cerintelor de calificare de la cap V al fisei de date, pentru negocierea propunerilor de ofertepreliminare.In invitatiala etapa a doua a procedurii de negociere se va preciza : referinte privind anuntul de participare publicat , data, ora si locul unde va avea loc negocierea; daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare; informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare.Tot in invitatie se pot solicita detalii asupra unor puncte din propunerea de ofertapreliminara si/sau se pot adauga cerinte necuprinse in documentatia descriptiva. In acest ultim caz cerintele suplimentare se vor include in invitatiile de participare catre toti candidatii.Documentatia este disponibila in SEAP, site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic, Contencios
Adresa postala:  Str. Polona nr. 65, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010494, Romania, Tel. 021 203 82 56, Fax:  021 203 13 15
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2010 17:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer