Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de amenajare de amplasamente de telecomunicatii


Anunt de participare numarul 75996/23.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.021 326.55.55/ interior 219, In atentia: d-lui Salajan Mihai, Email: [email protected], Fax: 021 326 87 30; 021 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari deamenajare de amplasamente de telecomunicatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: La nivelul teritoriului Romaniei, conform caietului de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 030, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari deamenajare de amplasamente de telecomunicatii destinate extensiei retelei de comunicatii multiservicii existente (voce comutata, transport voce, video, date)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 - Cuprinde amplasamente in judetele: Bacau, Braila, Galati, Tulcea, Vrancea; include minim 12 maxim 20 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 25 maxim 33 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 2 - Cuprinde amplasamente in judetele: Bistrita Nasaud, Cluj, Harghita, Maramures, Mures; include minim 24 maxim 32 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 61 maxim 70 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 3 - Cuprinde amplasamente in judetele: Alba, Brasov, Covasna, Hunedoara, Sibiu; include minim 30 maxim 38 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 54 maxim 63 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 4 - Cuprinde amplasamente in judetele: Buzau, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita; include minim 26 maxim 32 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 29 maxim 36 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 5 - Cuprinde amplasamente in judetele: Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Timis; include minim 16 maxim 24 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 43 maxim 50 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 6 - Cuprinde amplasamente in judetele: Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui; include minim 23 maxim 29 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 41 maxim 48 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 7 - Cuprinde amplasamente in judetele: Caras Severin, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea; include minim 21 maxim 27 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 76 maxim 83 de amplasamente de telecomunicatii outdoor;LOTUL 8 - Cuprinde amplasamente in judetele: Arges, Bucuresti, Dambovita, Ilfov, Prahova, Teleorman; include minim 24 maxim 30 de amplasamente de telecomunicatii indoor si minim 34 maxim 41 de amplasamente de telecomunicatii outdoor.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 030, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.Garantie de participare (EUR) - Scrisoare de garantie bancara: Lot-valoare: 1- 9.500; 2- 19.000; 3- 18.500; 4- 12.000; 5- 14.000; 6- 14.500; 7- 19.500; 8- 12.500.2.Garantie de buna executie: 10 %
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile Facilitatea Schengen Proiect RO FSCH 15
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata, cu desemnarea unui lider de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
3. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;
4. Adresa de la Instanta Competenta/Curtea Districtuala/Agentia Guvernamentala unde isi are sediul compania/sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;
5. Certificat de atestare fiscala sau echivalent, privind plata obligatiilor la bugetul de stat valabil la data deschiderii ofertelor
6. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor
7. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;
8. Cazier judiciar pentru administrator(i), asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza Declaratie privind eligibilitatea;
9. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Media Cifrei de afaceri (CA) a ofertantului pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008)
b) Media profitului net anual al ofertantului pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Media CA a ofertantului pe ultimii 3 ani tb sa fie mai mare sau cel putin egala cu urmat niveluri, pentru fiecare lot (in Euro): 1:475.000; 2:965.000;3:930.000;4:600.000;5:705.000;6:730.000;7:985.000; 8:640.000b) Pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Resurse umane si structura managementului
b)Informatii privind dotarile specifice
c)Informatii privind programarea lucrarilor
d)Experienta similara
e)Declaratii angajament
f)Istoricul litigiilor
g)Cerinte privind protectia informatiilor confidentiale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Pozitii cheie: Ingineri si tehnicieni specializati in executarea site survey;Ingineri si tehnicieni proiectanti pentru confectii metalice;Electricieni autorizati ANRE;Electricieni calificati autorizati intern;Muncitori fierar-betonisti;Pilonisti;Tehnicieni atestati pt instalarea echip radioreleub)Ofertantul va prezenta inf ref la dotarile specifice lucrarilor de constr montaj pt amenajarea amplasam de telecom.Urmat categ de activitati fac obiectul lucrarilor: Site survey;Proiectare si executie confectii metalice;Zincare la cald a suportilor de antena si a dispozitivelor paragheata;Exec lucrari de electroalimentare;Turnare platforma de beton armat;Lucrari de amenajare in amplasament si pe pilon;Transport in amplasamente echipamente;Servicii de dezinstalare legaturi radioreleuc)Ofertantul va prezenta programul de lucrari, cu esalonarea in timp si resursele alocate pt un ritm mediu de primire a ordinelor de lucru, astfel: loturile 1, 4, 5, 83 ampl/sapt; loturile 2, 3, 6, 75 ampl/sapt.d)Ofertantul va prezenta lista princip lucrari de amenajare amplasam. Se iau in calcul doar lucr executate astfel: Romania (Orange;Vodafone;Cosmote;Telemobil;SNR;Romtelecom;RCS-RDS) si pt orice alta tara, operatori publici de telecom mobile sau fixe, cu acoperire nationala in tara respectiva.Cel putin una din recomandarile prezentate va atesta realizarea completa de amplasam noi de telecom.In recomandari se va specifica si val lucr executate in ultimii 5 ani. Val (EUR fara TVA) cumulata a lucr de amenajare de amplasam de telecom executate in ultimii 5 ani pt beneficiarii de mai sus, trebuie sa depaseasca sumele de mai jos, pt fiecare lot (Euro): 1:237.500;2:482.500;3:465.000;4:300.000;5:352.500;6:365.000;7:492.500; 8:320.000e)Decl pe proprie raspundere: resursele pe care ofertantul se angajeaza sa le aloce proiectului sunt suficiente pentru finalizarea executiei lucrarilorf)Ofertantul va prezenta o decl pe proprie raspundere ref la istoricul litigiilor din ultimii 5 anig)Lista locatiilor va fi comunicata potentialilor ofertanti numai dupa prezentarea unei scrisori de intentie insotita de acordul de confidentialitate si celelalte documente prevazute in doc de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
1. Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
2. Parametrii SLA pentru serviciile prestate
15%
Descriere:
3.
3. Durata garantiei pentru serviciile prestate
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S147-197681 din 31.07.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2009 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2009 12:00
Locul: OPCP - Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Facilitatea Schengen, Proiect RO FSCH 15: Extensia si consolidarea infrastructurii de comunicatii WAN-ATM a Serviciului de Telecomunicatii Speciale la nivelul oraselor pentru asigurarea fluxului de informatii necesar pentru autoritatile publice pana la nivelul structurilor lor teritoriale
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitie gratuit in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: B-dul Mircea Voda, nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.021 326.55.55 interior 614, Email: [email protected], Fax: 021 326.87.30; 021 326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in orice faza a procedurii de atribuire, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului considerat nelegal, conform art. 256 ^2 alin (1) lit.a) si 281 (1) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.021 326.55.55 interior 614, Email: [email protected], Fax: 021 326.87.30; 021 326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2009 14:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer