Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de betonari si asfaltari drumuri carosabile,trotuare pietonale si camine termice


Anunt de participare (utilitati) numarul 76528/30.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de betonari si asfaltari drumuri carosabile, trotuare pietonale si camine termice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: punctele de lucru aflate pe perimetrul Municipiului Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 100, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacerea imbracamintii strazilor si trotuarelor afectate in urma lucrarilor de interventie , a reparatiilor capitale, a lucrarilor de modernizare , pentru a fi redate circulatiei urbane conformHCL nr.313/2005
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexa nr.1 - Caiet Sarcini.Exista posibilitateasuplimentarii cantitatilor , dar numai cu lucrarile specificate in Anexa
Valoarea estimata fara TVA: 2, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitateasuplimentarii cantitatilor , dar numai cu lucrarile specificate in Anexa.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie -5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii.Plata in termen de 60 zile de la efectuarea receptiei lucrarilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asopciere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in art.181-OUG 34/2006 , Certificat fiscal privind plata taxelor la bugetul local , Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat , valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat Constatator emis de ORC in anul 2009 , Certificat de inregistrere fiscalaeliberat de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la data de 31.06.2008 vizat si inregistrat de organele competente, Fisa de informatii general
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la utilajele , echipamentele tehnice, aflate in dotare : statie de betonare , statie asfalt , laborator autorizat pentru efectuare probe material , utilaje pentru pregatirea terenului si executarea lucrarilor de refacere strazi, Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii tri ani.Dovada ca detine personal calificat pentru executia lucrarilor de asfaltari si betonari , Lista care sa contina informatii despre cel mult 3ctr. de lucrari similare efectuate care dpdv fizic si sau valoric sa reprez.min 1.000.000 RON , Recomandari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2009 11:00
Locul: Timis-Triaj nr.6 - Corp Administrativ , et.II-Sala consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comosia de evaluare si reprezentantii ofertantilor pe baza de imputenicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravapoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: b- dul 15 Noiembrie 1987, nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 50097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 0268/418054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CET BRASOV S.A -OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str.Timis Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Fax: 0268/330530
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2009 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer