Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructie a Centrului de Afaceri Pitesti, in cadrul proiectului ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"


Anunt de participare numarul 137551/21.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC FAST FINANCE FINDER SRL
Adresa postala: Mun. Pitesti, Str. George Cosbuc, nr. 33, camera 1, Jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA IONITA, Tel. +40 248281550, In atentia: CAMELIA IONITA, Email: [email protected], Fax: +40 248280167, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat, beneficiar de cofinantare din instrumente structurale
Activitate (activitati)
Altele: activitati comerciale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructie a Centrului de Afaceri Pitesti, in cadrul proiectului ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bld. I.C.Bratianu, nr. 48-52, Pitesti, Jud. Arges, Romania
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie la cheie a Centrului de Afaceri Pitesti (cladire de birouri cu spatii anexa multifunctionale), constand in: amenajarea terenului, racord la utilitati, constructie trei corpuri de cladire (3S+P+10E, 3S+P+3E, 3S+P+1E), dotarea cu echipamente tehnologice si mobilier.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cladire de birouri cu spatii anexa multifunctionale: amenajarea terenului, racord la utilitati, constructie trei corpuri de cladire (3S+P+10E, 3S+P+3E, 3S+P+1E), dotarea cu echipamente tehnologice si mobilier.
Valoarea estimata fara TVA: 54, 635, 510RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.090.000, 00 RON, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantii IMM sau asocierile de IMM-uri care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004) beneficiaza de reducere de 50% din valoarea garantiei de participare (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune completat Formularul I.2 precum si documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare).In cazul in care un ofertant depune contestatie, iar aceasta este respinsa ca nefondata de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Achizitorul va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma conform art. 278^1-alin. 1 din OUG 34/2006 actualizata. Executantul va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Modelul scrisorii de garantie bancara de buna executie se regaseste ca Formularul V.4.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prinPOR 2007-2013, Axa prioritara 4, Domeniul major de interventie 4.1 si fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat), se va atasa o imputernicire valabil emisa in forma autentica, pentru acesta in acest sens (Formular I.4).
Toate certificatele/documentele/formularele solicitate in prezentul capitol vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul si trebuie sa fie valabile la data depunerii candidaturilor.
In cazul candidatilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea criteriilor de calificare se verifica conform Anexei 2 a Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui candidat, achizitorul are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Nu se vor folosi prescurtari.Cerinta nr. 1
Candidatul/candidatii sa nu se afle in vreuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta obligatorie: prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (Formular II.1)
Cerinta nr. 2
Candidatul/candidatii sa nu se afle in vreuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta obligatorie: prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formular II.2).
Prezentarea certificatelor fiscale care sa ateste faptul ca operatorul economic ce depune candidatura nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile, respectiv: Certificatul fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social sau punctul de lucru cu care participa la procedura si Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.
Cerinta nr. 3
Candidatul/candidatii sa nu se afle in situatia descrisa la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.
Cerinta obligatorie: prezentarea Declaratiei neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (Formular II.3)
NOTA: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul achizitorului cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii, conform Ordinului 170/2012, art. 2: COCAN OVIDIU ALIN ? Administrator Unic, IONITA CAMELIA ? Responsabil Financiar.
Cerinta nr. 4
Sa indeplineasca conditiile conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind participarea la procedura cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: prezentarea Declaratiei de participare la procedura cu oferta independenta (Formular II.4). Cerinta obligatorie: Candidatul va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul. Ofertantul clasat pe primul loc va pune la dispozitia autoritatii contractante documentul in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Certificatul va fi emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a candidaturii si trebuie sa ateste faptul ca obiectele de activitate ale candidatului corespund obiectului procedurii, respectiv executarea de lucrari de constructii.
In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Risc profesional
Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca daca este declarat castigator ofertantul va asigura dotarile si personalul necesar realizarii contractului.
Bonitate/acces la resurse
Candidatul va dovedi accesul sau disponibilitatea de resurse financiare reale, negrevate de datorii, in cuantum de minim 13.650.000 RON exclusiv TVApentru a realiza fluxul de numerar pentru executia lucrarilor pentru o perioada de 4 luni (120 de zile, conform graficului de plati).
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma
indeplinirea cerintei de acces sau disponibilitate de resurse financiare.
Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati minim impusa este de 106.000.000 RON.Se vor prezenta in copie conform cu originalul bilanturile contabile cu viza Administratiei Financiare teritoriale pe ultimii trei ani financiari incheiati sau orice alte documente oficiale care contin datele necesare pentru a proba indeplinirea cerintei de calificare.
Pentru transformarea sumelor mentionate in alte monede decat RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv comunicat de BNR (http: //www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Candidatul trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani unul sau maxim 4 contracte de lucrari insumate (respectiv amenajarea terenului, racord la utilitati, constructie cladiri supraetajate, instalare de echipamente tehnologice si mobilier) in care participarea candidatului sa fi fost de minim 53.000.000, 00 RON fara TVA;
Experienta similara se demonstreaza prin prezentarea de documente relevante pentru contractele mentionate in formulare, precum:
- copii de pe paginile din contract din care sa rezulte: partile contractante, obiectul contractului, durata, pretul precum si pagina finala cu semnaturi si orice alte parti din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei sale similare;
- copii de pe Procese Verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
- recomandari de la beneficiarul contractului.
In cazul in care nu a actionat ca si contractant unic, candidatul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite de acesta si contravaloarea contractlui indeplinit de acesta conform cerintelor din formularele mentionate precum si sa depuna copii de pe acordul de asociere respectiv contractul de subcontractare.
Utilaje
Candidatul trebuie sa demonstreze ca dispune de utilaje si echipamente necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, care sa contina cel putin:
1. Macara turn cu brat de cel putin 60 m.
2. Echipament foraj.
3. Excavator pe senile de minim 22 tone.
4. Basculante 8X4, minim 2buc.
5. Mini-incarcator frontal.
6. Incarcator telescopic.
7. Buldoexcavator.
8. Automacara de cel putin 40 tone.
9. Pompa apa de cel putin 10 KW, minim 2 buc.
Ofertantul trebuie sa prezinte documente justificative edificatoare prin care sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de derulare a contractului cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor, conform cerintelor achizitorului.
Daca operatorul economic nu detine in proprietate sau nu are contract/precontract de inchiriere pentru utilajele minime solicitate, va putea prezenta un angajament ca va detine sau va avea drept de folosinta asupra acestora
In cazul in care operatorul economic clasat pe primul loc a depus angajamentul ca va detine sau va avea drept de folosinta asupra utilajelor solicitate, achizitorul va solicita acestuia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentelor doveditoare ca si-a indeplinit angajamentul asumat.
Personal
1.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al organelor de conducere in ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)2.Lista cu personalul de specialitate ce va fi alocat pentru executia lucrarilor (experti cheie) - cu specificarea numelor si a pozitiilor in cadrul echipei si prezentarea de informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala, experienta si calificarea persoanelor direct responsabile pentru executia lucrarilor.
3. Se va prezenta CV - pentru expertii cheie.
CV-urile vor purta numele in clar si semnatura in original si vor avea inscrisa mentiunea pozitiei pe care vor lucra in cadru contractului
4. Candidatul trebuie sa faca dovada ca are angajati sau are contracte de colaborare pentru executia lucrarilor valabile pe toata durata Contractului de lucrari.Expert cheie 1: Lider de contract (Manager proiect). Conditii obligatorii:
- studii de licenta in constructii? cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
- experienta profesionala generala:
> minim 5 ani (cinci ani) experienta in domeniul constructii civile in activitatile de proiectare si/sau lucrari de constructie si/sau supervizare lucrari de constructie si/sau management de proiect/contract de lucrari.
- experienta profesionala specifica:
> minim 3 ani (trei ani) experienta profesionala in calitate de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare
Expert cheie 2: Specialist RTE - responsabil tehnic cu executia, care sa indeplineasca cerintele:
- studii de licenta in constructii? cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
- experienta profesionala specifica:
> atestat MDRT pentru domeniul I, constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniereExperti cheie 3: Responsabili privind controlul tehnic de calitate in constructii, in domeniile:
a) constructii civile industriale si agricole;
b) lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare;
c) produse pentru constructii
Vor indeplini urmatoarele cerinte:
- studii de licenta in constructii;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza;
- experienta profesionala generala:
>minim 5 ani (cinci ani) experienta in domeniul constructii civile in activitatile de: proiectare si/sau lucrari de constructie si/sau supervizare lucrari de constructie si/sau management de proiect/contract;
- experienta profesionala specifica:
> decizia de numire
Expertii cheie 4 si 5: un Manager si Coordonator de Securitate si sanatate in munca atestat conform HG300/2006 si un Specialist SSM
Vor indeplini urmatoarele cerinte:
- studii de licenta in constructii;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza;
- experienta profesionala generala:
>minim 5 ani (cinci ani) experienta in domeniul constructii civile in activitatile de: proiectare si /sau lucrari de constructie si/sau supervizare lucrari de constructie si/sau management de proiect/contract;
- experienta profesionala specifica:
> minim 3 ani (trei ani) experienta profesionala in calitate de Manager si Coordonator de Securitate si sanatate in munca atestat conform HG300/2006 sau specialist SSM.
Se vor anexa copii ale diplomelor si certificarilor mentionate in CV, care sa probeze experienta declarata.
Se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea de angajamente, urmand ca, daca este declarat castigator, operatorul economic sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Informatii privind subcontractantii
Daca in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, candidatul are obligatia de a preciza partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.In lista vor fi inclusi toti subcontractantii, cu specificarea pe categorii de lucrari si procentul din valoarea contractului contractat de fiecare subcontractant Subcontractantii nedeclarati in momentul elaborarii ofertei nu vor fi acceptati ulterior. Daca in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, candidatul este obligat de a mentiona in anexa aferenta ?Nu este cazul". La incheierea contractului de achizitie publica prezent, achizitorul va solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati fara acceptul autoritatii contractante.
Informatii privind asociereaOperatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura comuna, fara a-si legaliza asocierea. Candidatii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa candidatura comuna, alte candidaturi in mod individual sau in alta asociere, ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea imputernicirilor semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. Candidatura trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului. Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si, ca platile se vor derula prin conturile liderului de asociere.
Intelegerea trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe durata a contractului. Daca oferta depusa de asociere este declarata castigatoare, se va prezenta acordul de asociere legalizat la notariat inainte de incheierea contractului de lucrari.
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind Situatia personala a candidatului/ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie indeplinite prin cumul.
Standard de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent.Candidatul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat de
organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.In cazul unei asocieri, cel putin un membru al asocierii va face dovada implementarii acestor standarde
Standard de asigurare a calitatii ISO 14001 sau echivalent.Candidatul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat de
organisme independente care atesta respectarea standardelor de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.In cazul unei asocieri, cel putin un membru al asocierii va face dovada implementarii acestor standarde.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 8
Candidati care prezinta contracte similare si insumate conduc la aceeasi valoare departajarea se va realiza: candidatul care a prezentat un numar mai redus de contracte similare va fi castigator.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: P(n) = pret minim / pret(n) x 35
2.
Eficienta energetica
65%
Descriere: Ofertantul va prezenta consumul total anual (energie electrica si gaze naturale) in kWh, cu justificarea detaliata a consumurilor, asa cum sunt ele prevazute in documentele (fise tehnice, agremente tehnice etc.) prezentate in oferta.P(n) = cel mai mic consum total anual in kWh/ consumul total anual(n) in kWh x 65
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 12:00
Locul: Pitesti, Str. George Cosbuc, nr. 59, Jud. Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si localDomeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si localaProiect ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1. Proces-verbal de vizitare a amplasamentului.Achizitorul organizeaza o vizita comuna in a 15 zi calendaristica de la data publicarii anuntului in SEAP. In vederea participarii, operatorii economici vor inainta Achizitorului o scrisoare de intentie, cu cel putin 2 zile de data stabilita pentru vizita comuna. Ofertantii care din motive obiective nu pot participa la vizita comuna, vor organiza pe cont propriu vizita in teren.Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. In cazul in care operatorul nu face vizita in teren, acesta isi asuma riscul de a elabora oferta fara a vizita locatia potrivit art. 36 (2) din HG 925/2006.2. In situatia in care doi ofertanti intrunesc acelasi punctaj, va fi declarat castigator ofertantul care a intrunit cel mai mare punctaj pentru factorul de evaluare Eficienta energetica. Daca si punctajul pentru factorul de evaluare Eficienta energetica este egal, departajarea se va realiza in urma solicitarii unei noi propuneri financiare in plic inchis de la ofertantii cu punctaje identice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC FAST FINANCE FINDER SRL
Adresa postala: Str. George Cosbuc, nr.59, Pitesti, Jud. Arges, Romania, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Tel. +40 248281550, Email: [email protected], Fax: +40 248280167
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2012 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer