Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTIE RETELE DE CANALIZARE A APEI SI STATII DE EPURARE A APELOR MENAJERE


Anunt de participare numarul 16320/29.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DAIA ROMANA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR 326 LOCALITATEA DAIA REOMANA JUDETUL ALBA, Localitatea: Daia Romana, Cod postal: 517270, Romania, Punct(e) de contact: VASILE BRATU, Tel.0258 763101, Email: [email protected], Fax: 0258 763101
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTIE RETELE DE CANALIZARE A APEI SI STATII DE EPURARE A APELOR MENAJERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA DAIA ROMANA JUDETUL ALBA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE DORESTE CONSTRUCTIA UNEI RETELE DE CANALIZARE IN LOCALITATEA DAIA ROMANA JUDETUL ALBA IN LUNGIME DE 9000 M SI A DOUA STATII DE EPURARE PE RAZA COMUNEI DAIA ROMANA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
45252100-9-Statie de epurare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA DAIA ROMANA
2 STATII DE EPURARE CARE DESERVESC CANALUL COLECTOR
Valoarea estimata fara TVA: 3, 225, 712RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.08.2007 pana la 15.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. CAIETUL DE SARCINI IN VALOARE DE 500 LEI2. GARANTIA DE PARTICIPARE IN VALOARE 10000 LEI3. MAXIM 10% DIN VALOAREA INVESTITIEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT CONF og 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
PERSOANE JURIDICE SAU ASOCIATII. IN CAZUL IN CARE OFERTA COMUNA ESTE DECLARATA CASTIGATOARE ASOCIATIA TREBUIE LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SE CERE CERTIFICAT EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI, CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND ACHITAREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE FATA DE STAT (CONF FISEI DE DATE)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI, BALANTA DE VERIFICARE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALE TEHNICE DESPRE OFERTANT, CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITATII SI EXPERIENTA SIMILARA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1538/28.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: PLATA LA CASIERIA INSTITUTIEI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2007 12:30
Locul: SEDIUL INSTITUTIEI, STARADA PRINCIPALA NR 326 LOCALITATEA DAIA ROMANA JUDETUL ALBA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR SI AI INSTITUTIILOR AUTORIZATE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLES NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR I.C. BRATIANU NR.1 LOCALITATEA, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810286, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CMP. DE ACHIZITII PUBLICE SAU SECRETARIATUL PRIMARIEI DAIA ROMANA
Adresa postala: STR. PRINCIPAQLA NR.326, Localitatea: DAIA ROMANA, Cod postal: 517270, Romania, Tel.0258763101, Email: [email protected], Fax: 0258763101
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2007 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer