Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI ECHIPAMENTE AFERENTE CONSTRUCTIEI?CENTRU DE AFACERI ORADEA? cod SMIS 19298


Anunt de participare numarul 146530/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC TRADECENTER SRL
Adresa postala: STR NUFARULUI NR 30, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410583, Romania, Punct(e) de contact: LUDOVIC DIOSZEGI, Tel. +40 259479141, Email: [email protected], Fax: +40 259479140, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate contractanta in sensul art 9 lit c din OUG 34/2006, respectiv, societate comerciala cu capital privat, care a obtinut finantare prin fonduri structurale
Activitate (activitati)
Altele: activitati comerciale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI ECHIPAMENTE AFERENTE CONSTRUCTIEI?CENTRU DE AFACERI ORADEA? cod SMIS 19298
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizarea si dotarea cu echipamente aferente constructiei (lifturi etc ), a unei cladiri si a spatiilor aferente cu regim de inaltime D+P+5E+ etaj tehnic (demisol, parter + 5 etaje + etaj tehnic) ce va avea o suprafata utila de 15.993, 54 mp- conform proiectului.
estimata a achizitiei :67.916.179, 86 lei fara TVA (15.513.145, 77 euro la cursul mediu leu/euro comunicat de BCE pentru aprilie 2013 reprezentand data semnarii contractului de finantare ? 1 Euro= 4.377976 lei )Din aceasta, ? Cota de cheltuieli diverse si neprevazute conform art 29 (2) indice 1 din OUG 34/2006 este de 8, 45 % = 5.740.000, 00lei.
Diferenta dintre valoarea estimata si cuantumul cheltuielilor neprevazute este de ? 62.176.179, 86 lei reprezentand valoarea estimata a executiei de lucrari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213150-9 - Lucrari de constructii de complexe de birouri (Rev.2)
42416100-6-Ascensoare (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform prevederilor proiectului/caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 67, 916, 179.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantum -1.243.523 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 .Se va constitui in prima etapa a licitatiei restranse.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la cursul de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate :90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor).Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara / societate de asigurari, se va utiliza modelul de document agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO84BTRL 0050 1202 7346 64 XX , al autoritatii contractante, deschis la banca: TRANSILVANIA ORADEA.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul respingerii unor contestatii ca nefondate sau in cazul retragerii contestatiei, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sume stabilite conform prevederilor ART. 278^1din OUG 34/2006.Pentru ca o asociere sa se poata prevala de prevederile art.16 din Legea 346/2004 , fiecare membru al asocierii va face dovada incadrarii in categoria IMM prin prezentarea documentelor stabilite de Legea346/2004 . 10%din valoarea fara TVA a contractului si se constituie prin una din urmatoarele forme1. scrisoare de garantie bancara2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-asigurare de garantii3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea TrezorerieiStatului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorateRestituirea garantiei de buna executie se va face: a ) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe bazaprocesului-verbal de receptie finala.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
val elig neramb 70% din val tot elig;cof. elig a benef. 30% . Val elig neramb. din FEDR89, 44% din val. elig. neramburs; val elig neramb din bugetul national10, 56% din valoarea eligibila neramb
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.6. ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal. In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38). Cazier judiciar al operatorului economic si Cazier judiciar al administratorului/directorului general care vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38).
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta 2 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica ca nu se incadreaza la prevederile art 181 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006. Autoritatea contractanta va considera ca se incadreaza la prevederile art 181 din OUG 34/2006 orice ofertant care are emise pe numele sau documente constatatoare care atesta neindeplinirea totala, partiala sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale fata de fosti beneficiari, deoarece orice neexecutare sau executare cu intarziere este considerata de autoritatea contractanta ca fiind de natura sa produca grave beneficii beneficiarului contractului.? In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. / In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul. / In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.7) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal. In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38).
Nota conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta 3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal. In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38).
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art 69^1 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.8 pt ofertant, asociat, Formular nr.19 pentru subcontractant, Formular nr.31-pentru tertul sustinator ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal. In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38).
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
Nr crt Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante
1 DIOSZEGI LUDOVIC administrator
2 DAVID SIMONA director economicCerinta 5 - DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5). Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal. In cazul in care este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38).
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).Cerinta 6 - Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva).Conditie de calificare: Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii exigibile inluna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului fixat ca limita pentru depunerea ofertei.
Modalitatea de indeplinire Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei- (Completare -formular 38).
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: documentele trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz). Cerinta 1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata-Conditie de calificare: informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelorsi sa ateste ca: ? la data limita de depunere a ofertei obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei si ca? la data limita de depunere a ofertei nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindicPentru persoanele juridice straine- Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
? In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat? In cazul in care din certificatul constatator reiese ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic, acesta va fi exclus din procedura autoritatea contractanta considerand ca se incadreaza la prevederile art 181 lit a din OUG 34/2006 actualizata.Modalitatea de indeplinire: Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei (Completare -formular 38). .
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011- documentultrebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Conditie de calificare : Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri globale, aferenta ultimilor 3 ani este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu 124 milioane lei.
Cerinta 1-cifra de afaceri-completare
Cerinta 2 - Conditie de calificare-ofertantul trebuie sa demonstreze ca la data semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare in valoare de 11 MILIOANE lei, pentru a realiza cash flow de executie a lucrarii pentru toata perioada de derulare a contractului.
In cazul ofertei castigatoare ofertantul va imobiliza suma de 11 MILIOANE lei pentru realizarea contractului pentru o perioada de 12 luni pentru proiectul propus, independent de angajamentele pentru alte contracte.
Suma de 11 milioane lei este aproximativ echivalentul a 2, 2 luni de contract, perioada estimata de autoritatea contractanta pentru emiterea/aprobarea/plata situatiilor de lucrari, calculata conform formulei instituite de Ordinul 509/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: 1. Fisa de informatii generale - (Formular 9- INFORMATII GENERALE si declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta ultimilor 3 ani) din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala anuala aferenta ultimilor 3 ani.2. Prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele pentru care nu este prevazuta expressis verbiso alta forma de prezentare se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost intocmite situatiile financiare respective .An Curs de schimb RON/EUR2010 4, 21222011 4, 23912012 4.4593NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Modalitatea de indeplinire: Pentru indeplinirea cerintei ofertantii vor prezenta in original : orice documente emise de banci care sa ateste ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit , confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow deexecutie a lucrarii pentru perioada si suma precizata.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Experienta profesionalaDeclaratie privind lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)-formular nr 10prin care sa se faca dovada ca, in ultimii 5 ani au executat contracte similare dupa cum urmeaza:
Nivel specific minim necesar:
Conditie de calificare : A)contracte avand ca obiect executarea de lucrari similare ca natura si complexitate, a caror valoare cumulata, sa fie mai mare sau cel putin egala cu 62 milioane lei fara TVA. Prin lucrari simlare ca natura si complexitate, autoritatea contractanta intelege executarea de lucrari constand in imobile (cladiri civile ) indiferent de destinatia acestora.
Cerinta 1: Experienta profesionala-completare
Cerinta 2 ? Utilaje:
Conditie de calificare - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere/alte forme de detinere)- formularul nr 46- operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari exclusiv. In cazul in care utilajele si mijloacele de transport de care dispune nu sunt in proprietatea ofertantului si vor fi inchiriate (sau alta forma de detinere), ofertantul trebuie sa nominalizeze proprietarul acestora si se vor prezenta antecontractele de inchiriere (sau alt tip) care sa ateste faptul ca utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se pun la dispozitie pentru lucrarea care face obiectul achizitiei, iar durata contractului trebuie sa acopere durata de executie.
NOTA: se vor lua in considerare prevederile contractului clauza 10.6 punctul 18 ?Executantul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe ?antier, Utilajele Executantului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor. Executantul nu va retrage de pe ?antier nici un Utilaj important fara consim?amantul dirigintelui de santier. Nu este necesar consim?amantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Executantului in afara ?antierului.?
Cerinta 2 ? Utilaje- completare
Asigurarea personalului de conducere si executie minim necesar pentru realizarea obiectului achizitiei Se va completa - Formular 13 - Personalul cheie utilizat/responsabil pentru executia contractuluiExpert 1.Lider echipa/responsabil contract/manager contract (proiect)1. Studiio studii superioare, absolvite cu diploma de licentasi certificare recunoscuta la nivel national sau internationalca manager proiect2. experienta specifica (in proiecte in care a avut atributii similare)cel putin un proiectavand ca obiect executia de lucrari de constructie civile/industriale/agricole in care sa fi indeplinit atributii similare cu cele aferente prezentului contract (a se vedea atributiile stabilite in cadrul contractului)
Expert 2.Sef de Santier1. studii superioare in domeniul arhitectura/ constructii si instalatii, absolvite cu diploma de licenta2. experienta generala in domeniul studiilor, respectiv, in domeniul arhitectura/ constructii si instalatii3.Experienta profesionala specificacel putin un proiectavand ca obiect executia de lucrari de constructie civile/industriale/agricole in care sa fi indeplinit atributii similare cu cele aferente prezentului contract
RTE- cu certificare recunoscuta la nivel national sau internationalPrevederea expresa din actul normativin baza caruia este obligatorie atestarea- art. 14 alin. (2) Legea 10/1995 dispune ca agentiieconomici care executalucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
Responsabil cu securitatea muncii pe santier -1. Studii
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta
- certificare recunoscuta la nivel national sau international
CERINTE PRIVIND PERSONLUL COMPLETARE
Cerinta 4: SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)
Se va completa Formularul nr. 18, 19
Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:
? fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv
? ofertantii trebuie sa indice in ofertele lor -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractant? ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzand subcontractantii;? In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus
? Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens? Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire ? formular 19
? In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multisubcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizitie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant ?i subcontractantii nominalizati in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta ?i se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Cerinta 5: ASOCIEREA (daca este cazul)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa i?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.- se va completa Formularul nr. 20; 21;22
Se va completa Formularul nr. 21 de catre liderul Asociatiei, din care sa rezulte:
- cine este liderul asociatiei si- partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric , procent din valoarea contractului si tipuri de activitati/lucrari etc. realizate de fiecare in parte, inclusiv modul de utilizare a resurselor umane)
- imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.
demonstrarea faptului ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, care trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.
demonstrarea faptului ca operatorul economic respecta standardelre de protectie a mediului, bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire : Se solicita1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- formular nr 102. Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)3. Se va completa Formularul nr. 12 fisa privind experienta similaraAutoritatea contractanta va aplica prevederile art 14 din Ordinul 509/2011 care prevede: ?(1) Prin formulele "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de lucrari finalizat" se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.(2). In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula "prezentarea unui contract de lucrari finalizat", respectiv "lucrare executata si dusa la bun sfarsit", va avea obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare din variantele prevazute la alin. (1).?NOTA: Se vor lua in considerare contractele semnate in ultimii 5 ani calculati pana la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Documentele reprezentand certificari de buna executie se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica ?i/sauprofesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere/alte forme de detinere)- formularul nr 46- operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari exclusiv.; antecontractele de inchiriere (sau alt tip) care sa ateste faptul ca utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se pun la dispozitie pentru lucrarea care face obiectul achizitiei, iar durata contractuluiacopera durata de executieNOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica ?i/sauprofesionala referitoare lautilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare lautilaje vor insoti angajamentul fermal persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.
Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1? Formular 14 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae- semnat in original de persoana in cauza
? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului
? Diploma de licenta? certificare recunoscuta la nivel national sau internationalca manager proiect
? Pentru demonstrarea experientei specifice- fi?a de post, contractul de munca sau orice alte documente similare justificative contrasemnate de beneficiarul contractului/proiectului in derularea caruia a fost implicat expertul sau, acestea pot fi eliberate inclusiv de executantul respectivei lucrari. Din documente vor reiesi atributiile avute .? Formular 12 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae- semnat in original de persoana in cauza
? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului
? Diploma de licenta
? certificare recunoscuta la nivel national sau internationalResponsabil sanatate si securitate inmunca - Documentul se va putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Certificat de Atestare RTE si Legitimatie vizate la zi- Documentul se va putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.? Formular 12 - Experienta profesionala a personalului cheie ? Curriculum Vitae- semnat in original de persoana in cauza? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Diploma de licenta? certificare recunoscuta la nivel national sau internationalResponsabil sanatate si securitate inmunca - Documentul se va putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica ?i/sauprofesionala referitoare lapersonal si utilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare la personal si utilaje vor insoti angajamentul fermal persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Se va completa Formularul nr. 18, 19Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, se va completa Formularul nr. 20; 21;22Se va ata?a o copie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, care trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.Se va ata?a o copie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardelre de protectie a mediului, bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
exp sim- 60 p;exp specifica a expertilor 1, 2- 20 p;media CA globala- 20 p. formulele de calcul-punctaj sunt cele din doc atasat-"criterii selectie", nefiind tehnic posibila redarea lor in ac sectiune
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantia tehnica acordata lucrarilor?
40%
Descriere: se puncteaza termenul de garantie tehnica ofertat
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S126-215153 din 02.07.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect Operational Regional 2007-2013; Axa prioritara nr 4- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local ; domeniul de interventie 4.1 dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.pretul din form de of va reprez pretul total fara tva pentru exec lucrarilor in conformitate cuCS La niv prop financ fiecare op ec va cuprinde ca elem constit si distinct al acesteia, valrezult in urma aplicarii proc de div si neprev (8, 45%) la valoarea prop financ constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). Adica, prop financ totala prez de fiecare op ec trebuie sa contina ca element constitutiv, val rezultata in urma aplicarii proc de diverse si neprev la prop financiara (fara diverse si neprevazute si fara tva) depusa.2. Etapa I: sedinta de deschidere a candidaturilor;analiza indeplinirii cerintelor de calificare. Ofertele care indeplinesc cerintele de calificare vor fi decl acceptabile;Ofertele acceptabile vor fi preselectate aplicandu-se criteriile de selectie mentionate in anunt si documentatie. Vor fi selectati primii 5 ofertanti Dupa selectarea celor 5 ofertanti (sau mai putini daca participarea nu va asigura aceasta cifra), se va elabora un raport de atribuire intermediar si se va comunica fiecarui participant rezultatul acestei etape ;ofertantii selectati vor fi invitati sa participe cu oferta tehnica si financiara la etapa a II a. In invitatia de participare se va mentiona si termenul limita de depunere a ofertelor.Etapa II-sed de deschid a of. In cadrul sed de desch se vor citii pt. fiecare of in parte preturile totale, si celelalte elemente ale criteriului de atribuire;comisia de evaluare va analiza ofertele depuse de ofertantii selectati in etapa I;dupa analiza ofertelor tehnice/financiare se vor stabilii care sunt ofertele conforme sau neconforme;Of care sunt conforme si acceptabilesunt of admise. Asupra acestora se va aplica criteriul de atribuire. Of cu pct cel mai mare este of castigatoare;Se va elabora - raportprocedura. Dupa aprobarea acestuia fiecarul ofertant i se va comunica rezultatul procedurii.3.durata de executie a lucrarilor va fi de 12 luni dar, fara a se depasi data de 30.09.2014.4.Detalierea criteriilor de selectie: CAPACITATE TEHNICA: experienta similarapentru acordarea punctajului aferent subcrit ?exp similara?, respectiv pentru acordarea a 60pct, se utilizeaza urm formula: L 2013 + L 2011 X 0, 4+ L 2012 X 0, 7 Pentru valoarea cea mai mare obtinuta in urma aplicarii formulei-punctaj maxim, respectiv 60 puncte. Pentru alte valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu punctajul maxim acordat Nota: intelesul sintagmei ?contracte similare? este cel definit la sectiunea criterii de calificare.;CAP TEHNICA: resurse umane- Pentru ac punct aferent subcrit ?resurse umane?, resp pt ac a 10 pct pentru fiecare dintre expertii 1, 2, (lider contract/sef echipa/) si in totalsubcriteriului ?resurse umane?-20 puncte -? se utilizeaza urmat form pentru fiecare expert in parte: Selectia candid se va realiza in functie de nr de proiecte avand ca obiect executia de lucrari de constructii civ/ind/agr in care a fost implicat expertul propus in decursul anului 2013 si in care a indeplinit atributii asemenatoare prezentului contract (a se vedea atributiile stabilite in contract).1 proiect ? 0 puncte;2 proiecte- 1 punct ;3 proiecte- 5 puncte; Mai mult de 3 proiecte? 10 puncte. Numarul total de puncte obtinut de un canditat la acest criteriu va fi egal cu suma punctelor obtinute in urma aplicarii criteriului pentru fiecare expert in parte respectiv: PT= PE1+PE2 Pt val cea mai mare obt se ac pct maxim, respectiv 20 puncte. Pt alte val se ac punctaje direct proportionale cu pct maxim acordat.CAP EC-FIN- media CA globala-Pt ac pct aferentsubcrit ?cifra de afaceri?, respectiv pt acordarea a 20 puncte- se utilizeaza urmat formula: CA 2012+ CA2011X 0, 7+CA2010X 0, 4 Pt val cea mai mare se ac pct maxim, respectiv 20 puncte. Pt alte val se ac pct direct proportionale cu punctajul maxim acordat In sit de egalitate de pct, va fi selectat candidatul care a primit pct cel mai marela crit de sel- exp sim
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
sc tradecenter srl
Adresa postala: STR NUFARULUI NR 30, Localitatea: oradea, Cod postal: 410583, Romania, Tel. +40 259479141, Email: la[email protected], [email protected], Fax: +40 259479140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 22:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer