Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructie unitati de productie si procesare gaze (Solutie "la cheie") pentru locatiile Madulari si Burcioaia apartinand OMV Petrom SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148316/04.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Daiana Banulescu, Mihaela A. Milea, Tel. +40 372428817/+40 372448441, In atentia: Daiana Banulescu, Mihaela A. Milea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212063034, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de constructie unitati de productie si procesare gaze (Solutie "la cheie") pentru locatiile Madulari si Burcioaia apartinand OMV Petrom SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania
Madulari, Valcea siBurcioaia, Vrancea
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii de unitati de productie si procesare gaze (Solutie ?la cheie?) pentru locatiile Madulari si Burcioaia apartinand OMV Petrom SA.Obiectul contractului include si inginerie, proiectare, aprovizionare, fabricare, ambalare, constructie, punere in functiune, testare si transfer in conditii de siguranta si instruire a personalului OMV Petrom de operare a unitatilor de productie si procesare gaze. Valoarea maxim estimata a contractului (64.000.000EURO) include cheltuielile cu diverse si neprevazute in procent de aproximativ 3%. Valoarea estimata a cheltuielilor cu diverse si neprevazute estede2 (doua) milioane de EURO.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a atribui Contractorului, contracte pentru lucrari similare ce vor putea fi achizitionate in conformitate cu prevederile articolului 252 lit.( k) din OU 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea lucrarilor similare este estimata a fi de 200.000.000 EURO, ce include cheltuielile cu diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255800-7 - Lucrari de constructii de unitati producatoare de gaz (Rev.2)
31682210-5-Instrumente si echipament de comanda (Rev.2)
45223800-4-Asamblare si instalare de structuri prefabricate (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Doua unitati de productie si procesare a gazului, cate una pentru fiecare din locatiile apartinand OMV Petrom SA :
- Burcioaia- Madulari
Valoarea estimata fara TVA: intre 64, 000, 000 si 264, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Conf. art.252 lit.k din OUG34/2006. Descriere detaliata in Sectiunea VI.3. Alte informatii.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa prezinte o garantie de participare, la etapa a doua a licitatiei restranse in prezenta procedura, in valoare de 1.000.000 EURO.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din HG 925/2006.Garantia de participare va fi valabila 93 zile de la data limita de primire a Ofertelor.In cazul in care garantia de participare este prezentata de o asociere de operatori economici, vor fi specificati toti membrii asocierii in parte sienumerati in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ...................., ????......., si?????.....?.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea corespunzatoare a perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Garantia de participare va fi returnata Candidatului selectat de catre OMV Petrom conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta moneda se va realiza utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare la prezenta procedura.Operatorului economic ce a contestat deciziile Autoritatii Contractante la CNSC, dar caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondatata de catre CNSC, i se va retine o suma calculata conform prevederilor art. 2781 din OUG nr.34/2006 din cuantumul garantiei de participare la licitatie. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului, exclusiv TVA.Garantia de buna executie, va fi constituita in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Consortiu, conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa prezinte Formularul de candidatura, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Candidatului in cazul in care ofertantul este o asociere, conform formularelor furnizate in Sectiunea D.Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii? (formulare I.11, I.2 si respectiv, daca este cazul, I.3). In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.CERINTA NR. 1Candidatii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.Pentru a-si demonstra situatia personala, Candidatul trebuie sa prezinte:
i. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;In cazul in care vor exista terti sustinatori, acestia trebuie sa transmita:
(i) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele (a), (c1) si (d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor prezentate in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii? (formulare I.4.1. si I.4.2.).In cazul unei asocieri de operatori economici, se vor prezentadocumentele specificate mai sus pentru fiecare din membrii asocierii.Situatiile prevazute de articolul 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic va fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani pentru:
(i). participare la o organizatie criminala,
(ii). coruptie,
(iii). frauda,
(iv). spalare de bani.Situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006, aprobata cumodificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic poate fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care:
(i). acesta este declarat in stare de faliment;
(ii). nu si-a indeplinit obligatiile privind plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
(iii). a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru un act in contradictie cu normele acceptate ale eticii profesionale, sau pentru abateri profesionale
(iv). in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
(v). prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul de a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectieCERINTA NR. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de Atribuire, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
a) nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Candidaturilor/Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Candidat, Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
b) Ofertantul/Candidatul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Oferta in procedura.Persoanele cu functie de decizie in legatura cu aceasta procedura de atribuire sunt:
1. Mariana Gheorghe - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului, 2. Andreas Peter Matje - Director Financiar, Membru al Directoratului
3. Neil Anthony Morgan - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing
4. Gabriel Selischi - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie
5. Cristian Secosan - Membru al Directoratului responsabil cu cu activitatea de Gaze si Energie
6. Alina Gabriela Popa - Director Departament FinanciarPersoaneleresponsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt:
7. Thomas Repolust ? Director Departament Achizitii Proiecte si Inginerie
8. Franz Zisser ? Director Departament Dezvoltare Programe Gaze
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentareaCandidaturii? (formular I.4.3.).In cazul unei asocieri de operatori economici, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant in parte.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.CERINTA NR.3Candidatii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.
Candidatul/Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare ? ?II. Formulare pentru prezentarea ofertei? (formular II.5), atat la depunerea Candidaturilor cat si la depunerea Ofertelor. In cazul unei asocieri de operatori economici, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit. CERINTA NR. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Candidatii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare membru este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea de contract pe care o va executa.MODALITATEA DE INDEPLINIREPentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Candidatul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
(i) Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic). Din certificatul Oficiului Registrului Comertului trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document.
In etapa a doua de evaluare a Ofertelor, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea, de catre Ofertantul clasat pe primul loc, a certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru conformitate.(ii) Autorizatiei operatorului economic (roman sau strain) pentru activitatea de proiectare, eliberata de ANRE, in conformitate cu cerintele specificate in Ordinul nr. 89/2009 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor privind certificarea si verificarea persoanelor fizice si operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare a gazelor naturale, valabil la data limita de depunere a Candidaturilor. In cazul in care in perioada estimata de executare a contractului expira termenul de valabilitate a autorizatiei, aceasta va fi insotita de o declaratie a reprezentantului legal al Candidatului, care se angajeaza in fata Autoritatii Contractante sa reinnoiasca autorizatia atunci cand acesta va expira. In cazul unei Asocieri , membrul asocierii care va intreprinde aceste activitati trebuie sa aiba documentul mentionat mai sus.
(iii) Pentru activitatile legate de constructia si exploatarea unitatilor de productie si de procesare gaze Candidatul (operator economic singur sau membru al unei asocieri), trebuie sa prezinte o autorizatie eliberata de ANRE, in conformitate cu cerintele specificate in Ordinul nr. 89/2009 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor privind certificarea si verificarea persoanelor fizice si operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare a gazelor naturale, valabila la data limita de depunere a Candidaturilorr. In cazul in care in perioada estimata de executare a contractului termenul de valabilitate a autorizatiei expira, aceasta va fi insotita de o declaratie a reprezentantului legal al Candidatului, care se angajeaza in fata autoritatii contractante sa reinnoiasca autorizatia atunci cand acesta va expira.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA NR. 1Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012) ? minim 80.000.000, 00 EURO. In cazul in care cifra de afaceri este prezentata in bilanturile contabile / rapoartele financiare / contul de profit si pierdere/ raportul auditorilor pentru ultimii 3 ani financiari, si Declaratia privind cifra de afaceriin alta moneda decat EURO, Candidatii trebuie sa prezinte echivalentul in EURO.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca o asociere de Operatori economici depune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumulare) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare membru este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleaza ale acestora.
Modalitatea de indeplinire
Candidatul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
(i). Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani financiari/ contul de profit si pierdere/ raportul auditorilor pentru ultimii 3 ani financiari, din care sa reiasa cifra de afaceri;(ii) Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (conform Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentareaCandidaturii?, formular I.6.3.);Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Candidatilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.In cazul in care Candidatul este o asociere de operatori economici, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti membrii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).Candidatul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).In cazul in care Candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (terta parte), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante de catre Candidat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si autoritatea contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: (i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic;(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, lit. (a), (c1), si (d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic;(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic.
CERINTA NR. 2Acces la resurse financiare
Candidatul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de realizare a contractului, in suma de minim 3.000.000EURO pentru o perioada de minim 6 luni, incepand cu data de atribuire a contractului, estimata a fi martie 2014.
Pentru Autoritatea Contractanta si pentru prezenta procedura ?acces neconditionat la resurse financiare? se refera la solicitarea de confirmare a abilitatii Candidatului de a avea acces la resurse financiare negrevate sau acces la linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare care se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru o perioada de cel putin 6 luni ale contractului incepand cu data atribuirii contractului (preconizat martie 2014) si estimat de Autoritatea Contractanta in cuantumul sumelor mentionate mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Adresa / comunicarea / documentul original eliberat de o organizatie / institutie financiara/orice alt document legal care sa ateste faptul ca situatia financiara a Candidatului a fost evaluata si Operatorul economic care participa la procedura in mod individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru a obtine acces la resurse financiare. Acest document trebuie sa includa detaliile de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare si sa fie prezentat in forma inclusa in Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentareaCandidaturii? (formular I.6.4.).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA NR. 1Prezentarea de referinte/contracte/documente /certificari/etc de buna executie emise sau contrasemnate de beneficiari pentru lucrari executate, servicii prestate si produse furnizate in baza a unul, maxim 3 contracte, care sa cuprinda lucrari executate, servicii prestate si produse livrate, similare celor descrise in caietul de sarcini, pentru realizarea de instalatii de prelucrare a gazului (separare, conditionare, indulcire, compresie) - sistem integrat, inclusiv inginerie, proiectare, aprovizionare, fabricare, ambalare, constructie, punere in functiune si testare in ultimii 5 ani pentru executia de lucrari si livrarea de bunuri si ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare, pana la termenul limita de depunere a Candidaturilor, continand valori, perioade, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului lucrarilor referite , indiferent daca beneficiarii sunt autoritati publice sau clienti privati.Valoarea/valoarea cumulata a principalelor lucrari executate/servicii prestate/produse livrate pana la termenul limita de depunere a Candidaturilor, prezentate in documente /certificari, trebuie sa fie acoperita de unul sau maxim 3 contracte si trebuie sa fie in suma/valoare cumulata de cel putin 50, 000, 000.00 EURO.Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca lucrarile au fost executate sau sunt in curs de executie, produsele au fost livrate sau sunt in curs de livrare si servicii au fost prestate sau sunt in curs de prestare, la data limita de depunere a Candidaturilor.
In cazul in care referintele furnizate se refera lucrari care sunt in curs de executie, produse in curs de livrare, servicii in curs de prestare, Candidatul trebuie sa faca dovada cel putin a executiei/livrarii/prestarii partiale a lucrarilor/produselor/serviciilor si sa precizeze in document faza exacta de executie/livrare/prestare a lucrarilor/produselor/serviciilor.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Candidat.Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la indeplinirea cerintelor minime solicitate.
Dovada executiei lucrarilor/livrarii produselor/prestarii serviciilor se va face prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor lucrari (autoritate publica sau client privat).
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate/documente de la beneficiar, dovada executarii lucrarilor se va face printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru valorile exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int , si anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
(i). Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani calendaristici pana la data limita de depunere a Candidaturilor, din care sa rezulte ca, Candidatul a executat lucrari, prestat servicii si livrat produse similare celor descrise in caietul de sarcini prin cel putin un contract si maxim 3 contracte a carui / caror valoare cumulata a fost de minim 50.000.000EURO. Aceasta lista va fi insotita de documente/certificari emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de un client beneficiar (conform Sectiunea D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii?, formular I.7.1);(ii). Fisa detaliata privind experienta similara (conform Sectiunii D. Formulare - ?I. Formulare pentru prezentarea Candidaturii?, formular I.7.2);Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea D. Formulare ? I. Formulare de prezentare a Candidaturii (formulare I.7.1. si I.7.2.) .Daca o asociere de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Candidatului pentru indeplinirea contractului poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Candidat si entitatea respectiva.
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (tert sustinator), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractului.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, Autoritatea Contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
Tertul sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
(i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, lit. (a), (c1), si (d), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.3.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
CERINTA NR. 2
Candidatul trebuie sa demonstreze accesul la personalul necesar (resurse umane) si disponibil, sau a caror angajament de participare a fost obtinut de catre Candidat, pentru punerea in aplicare a functiilor legate de siguranta, sanatate si mediu, precum si de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
In scopul de a demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele documente pentru cerintele specificate :
(i). Organigrama Candidatului
(ii). Declaratie privind personalul mediu anual angajat si personalul de conducere in ultimii 3 ani, asa cum este indicat in sectiunea D. Forma - I. Formularele pentru depunerea Candidaturii (formular I.7.4).
(iii). Declaratie cuprinzand informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre Candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Daca o asociere de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
CERINTA NR. 3Candidatul trebuie sa demonstreze accesul la personalul necesar pentru administrarea / gestionarea adecvata a celor 2 proiecte Madulari si Burcioaia simultan. In acest sens, candidatul trebuie sa furnizeze Managerii de Proiect separat desemnati pentru fiecare proiect. Fiecare Manager de Proiect trebuie sa fi fost implicat in calitate de Manager de Proiect in cel putin un proiect in care el sau ea a realizat activitati de management de proiect similare cu cele care urmeaza sa fie desfasurate in cadrul contractului.
Modalitatea de indeplinire
In scopul de a demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru cerintele specificate o declaratie privind personalul de administrare / management al contractului propriu-zis.
Candidatul va furniza informatiile solicitate prin completarea formularului corespunzator cum este indicat, in Sectiunea D. Forma - I. Formularele pentru depunerea Candidaturii (formulare I.7.5).
Daca o asociere de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In etapa a doua de evaluare a Ofertelor, Autoritatea Contractanta va solicita prezentarea de catre Ofertanti a unui set de informatii complete, cu includerea de CV-uri si Declaratii de disponibilitate pentru personalul propus in echipele de administrare a celor 2 proiecte, Madulari si Burcioaia.
CERINTA NR. 4Candidatii/Ofertantii pot utiliza subcontractanti, insa sunt obligati sa-i nominalizeze si sa prezinte detalii referitoare la partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze, in etapa intai a procedurii de licitatie retransa, si sa-i reconfirme precizand partea din scopul contractului pe care acestia o vor realiza, in etapa a doua a procedurii de licitatie restransa, incluzand informatiile in Propunerea tehnica.
Modalitatea de indeplinire
In etapa intai a acestei proceduri de licitatie restransa, Candidatul are obligatia de a declara ce parti intentioneaza sa subcontracteze din contract, si sa nominalizeze subcontractorii propusi si partea din Scopul Lucrarilor pe care acesti subcontractanti o vor realiza (formular I.7.7.).
Candidatul va prezenta informatii despre subcontractori in conformitate cu formularul prezentat in Sectiunea D. Formulare ?I.Formulare pentru prezentarea Candidaturii, de catre Candidat sau, daca este cazul, de catre fiecare membru al asocierii (formular I.7.7).Aceste informatii vor fi reconfirmate de catre Ofertanti in etapa a doua a procedurii de licitatie restransa, utilizand formularul prezentat in Sectiunea D. Formulare (formular II.3.1.).
CERINTA NR. 1Candidatul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. In cazul unei asocieri de operatori economici, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i). Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Candidatului, emis de terta parte (daca este disponibil); sau
(ii). Manualul sistemului de management al calitatii in vigoare la data limita de depunere a Candidaturii sau ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de iunie 2012;In cazul in care Candidatul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
CERINTA NR. 2Candidatul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator de protectie a mediului prin implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu in conformitate SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent. In cazul unei asocieri de operatori economici, aceasta cerinta va fi indeplinita de catre toti membrii asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a demonstra aceasta cerinta, se prezinta urmatoarele documente:
(i). Certificat pentru Sistemul de Management de Mediu Candidatului, emis de catre o terta parte (daca este disponibil); sau
(ii). Manualul sistemului de Management al mediului in vigoare la data limita de depunere Candidaturii sau ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fi fost eliberate inainte de august 2012.
In cazul in care candidatul nu are documentele solicitate, atunci alte documente sau dovezi prezentate pot fi acceptate (inclusiv dosarul de prezentare pentru sistemul de management de mediu), in cazul in care astfel de dovezi confirma existenta unui nivelul corespunzator de management de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Timpul de executie
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EPCC M&B ? 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice doc. ref. la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 13:00
Locul: Petrom City, str. Coralilor nr. 22, Sector 1 Bucuresti, cod 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a atribui Contractorului, contracte pentru lucrari similare ce vor putea fi achizitionate conf. prev. art. 252 lit.( k) din OU 34/2006 cu modif. si complet. ult. Valoarea lucrarilor similare este estimata a fi de 200.000.000 EURO si include 3% cheltuielile cu diverse si neprevazute.Astfel, valoarea maxim estimata a contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedura, inclusiv a contractelor pentru lucrari similare ce pot fi achizitionate in viitor, este de 264.000.000 EURO.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute. Cand un ofertant isi stabileste propunerea financiara (fara diverse si neprevazute), va cuprinde in propunerea financiara totala si valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute (care reprezinta 3 % - procentul dat de Autoritatea Contractanta - din propunerea sa financiara). Propunerea financiara care va fi evaluata de Autoritatea Contractanta va fi cea reprezentand totalul dintre propunerea financiara si valoarea aferenta cheltuielilor cu diverse si neprevazute.Perioada minima de mentinere a valabilitatii Candidaturii/Ofertei: 90 zile calendaristice, incepand cu data limita de depunere a Candidaturilor/Ofertelor. Candidatura/Oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Anexele la Caietul de sarcini pot fi obtinute accesand site-ul ftp.omv.com, cu user: MBEPCC, parola MBEPCC.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Termenul de executie in cadrul contractului este de 18 luni. Perioada de garantie/notificare defecte este de 24 luni, ce decurg dupa punerea in functiune a lucrarilor executate in cadrul contractului.Informatii despre modalitatea de punctare (algoritmul de calcul) pentru limitarea numarului de candidati precizat in sectiunea IV.1.2: A. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari a Candidatului , pondere 20%? Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut de un candidat este de 50 de puncte, astfel: (i). Nivel de baza = 80.000.000 EURO(ii). Intre 80.000.001 EURO ? 100.000.000 EURO: 20 pct(iii). Intre 100.000.001 EURO ? 120.000.000 EURO: 30 pct(iv). Intre 120.000.001 EURO ? 140.000.000 EURO: 40 pct(v). Mai mult de 140.000.001 EURO: 50 pctB. Capacitatea tehnica a Candidatului in ultimii 5 ani calendaristici pt. lucrari si bunuri si 3 ani calendaristici pt. servicii de proiectare, pana la data limita de depunere a Candidaturii, pondere 80%? Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut de un candidat este de 50 de puncte, astfel: (i). Nivel de baza: experienta similara, in unul maxim 3 contracte, in zona de aplicare contractului in ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a Candidaturii = 50.000.000 EURO(ii). Intre 50.000.001 EURO 60.000.000 EURO: 20 pct(iii). Intre 60.000.001 EURO ? 70.000.000 EURO: 30 pct(iv). Intre 70.000.001 EURO ? 80.000.000 EURO: 40 pct(v). Mai mult de 80.000.001 EURO EURO: 50 pctPunctajul total va fi calculat utilizand urmatoarea formula: Total puncte = [(A) X20 %] + [(B) X 80%]Numar de candidati selectati: min 5, max 10. Cand pe locul 10 se claseaza mai multi Candidati, cu punctaje egale, Candidatii plasati pe acest loc vor fi departajati tinand cont de cel mai mare punctaj obtinut in urma aplicarii criteriului de selectie B. Capacitatea tehnica a Candidatului.Cand in etapa a doua a procedurii de licitatie restransa exista mai multe Oferte cu punctaj total egal, clasate pe locul I, in vederea departajarii in scopul semnarii contractului, Autoritatea Contractanta va declara castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.Documentele depuse trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM SA
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY") Directia Juridica, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer