Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii drumuri pentru 5 loturi:1. Tratament bituminos pe DC 118 Tatarani (DJ702B) Gheboieni (DN 72A) L=2,1 km 2. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti 0,700km 3. Modernizare drum in cartierul Costesti, oras Fieni 0,800 km prin bet


Anunt de participare numarul 88131/06.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel.0245-207612, In atentia: Director executiv, ing. Traian ICOBET, Email: [email protected], Fax: 0245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructiidrumuri pentru 5 loturi: 1. Tratament bituminos pe DC 118 Tatarani (DJ702B) Gheboieni (DN 72A) L=2, 1 km 2. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti 0, 700km 3. Modernizare drum in cartierul Costesti, oras Fieni 0, 800 km prin betonare DC136 4.Reabilitarea drumului de acces catre Taberele Cerbul si Vanatorul4, 7km 5.Asfaltare DC89 Petresti- Puntea de Greci 2, 4 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructiidrumuri pentru 5 loturi, conform caietelor de sarcini anexate, respectiv:
Lotul 1. Tratament bituminos pe DC 118 Tatarani (DJ702B) Gheboieni (DN 72A) L=2, 1 kmLotul 2. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti 0, 700kmLotul 3. Modernizare drum in cartierul Costesti, oras Fieni 0, 800 km prin betonare DC136Lotul 4. Reabilitarea drumului de acces catre Taberele Cerbul si Vanatorul4, 7kmLotul 5. Asfaltare DC89 Petresti- Puntea de Greci 2, 4 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 - Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.2)
45233223-8-Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatiei de atribuire (anexata acestui anunt de participare) ce poate fi descarcata gratuit de pe SEAP, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din OUG 34/2006.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 862, 428.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare pentru fiecare lot: 1 1360 lei, 2 6860 lei, 3 12560 lei, 4 12860 lei, 5 23360 lei. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Dambovita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea, - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, - Documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, - Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se va atasa Formularul nr. 4 (INFORMATII GENERALE) completat.- Copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierdere) pe anii 2006, 2007 si 2008, inregistrate la administratia financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2007 si 2006) sa fie pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza: Loturi1. Tratament bituminos pe DC 118 Tatarani (DJ702B) Gheboieni (DN 72A) L=2, 1 km-130.000 lei2. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti 0, 700km 680.000 lei3. Modernizare drum in cartierul Costesti, oras Fieni 0, 800 km prin betonare DC136 1.255.000 lei4. Reabilitarea drumului de acces catre Taberele Cerbul si Vanatorul4, 7km - 1.290.000 lei5. Asfaltare DC89 Petresti- Puntea de Greci 2, 4 km 2.345.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se va atasa Formularul nr. 5 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, completat.- Copii dupa contractele, recomandarile din partea beneficiarilor si procesele verbale la terminarea lucrarilor pentru contractele mentionate pentru indeplinirea cerintelor minimale.- Certificat ISO 9001 sau echivalent- Certificat ISO 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi executat si finalizat, in ultimii cinci ani, fie un contract de proiectare si executie de drumuri fie un contract de proiectare de drumuri si un contract de lucrari de drumuri. Valoarea acestuia din urma sau, dupa caz, valoarea contractului de proiectare si executie trebuie sa fie egala cu minimvaloarea pentru fiecare lot dupa cum urmeaza: :Loturi1. Tratament bituminos pe DC 118 Tatarani (DJ702B) Gheboieni (DN 72A) L=2, 1 km-67.200lei2. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti 0, 700km 342.700 lei3. Modernizare drum in cartierul Costesti, oras Fieni 0, 800 km prin betonare DC136 630.200 lei4. Reabilitarea drumului deaccescatre Taberele CerbulsiVanatorul4, 7km 647.400 lei5. Asfaltare DC89 Petresti-Puntea de Greci 2, 4 km 1.174.700 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Propunere financiara
60%
150
Descriere:
2.
Propunere tehnica
40%
100
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12129/02.10.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2009 18:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, CJD, Piata Tricolorului , nr.1, prin accesarea SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- membrii comisiei de evaluare, - reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor; - observatorii desemnati de catre UCVAP;
- alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.040-21- 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 040- 21- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Independentei nr. 34, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel.0245-612344, Email: [email protected], Fax: : 0245-611893
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita, Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel.040-245-207628, Email: [email protected], Fax: 040-245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2009 23:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer