Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii Investii promovate prin FEADR ? Masura 3.2.2.


Anunt de participare numarul 116215/01.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ULMA (Primaria comunei Ulma)
Adresa postala:  localitatea Nisipitu, comuna Ulma, judetul Suceava, Localitatea:  Ulma, Cod postal:  727555, Romania, Punct(e) de contact:  CRISTINA IHNATIUC, Tel. 0230/574.942, Email:  [email protected], Fax:  0230/574.942, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BRM Terminal suceava
Adresa postala:  Str. Universitatii Nr. 15-17, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720229, Romania, Tel. 0230 521506, Email:  [email protected], Fax:  0230 520099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructiiInvestii promovate prin FEADR ? Masura 3.2.2.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Ulma , Judet Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii obiective investitionale:
- Modernizare DC Nisipitu-Lupcina
- Infiintare Centru After School
- Modernizare Camin Cultural
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Modernizare DC Nisipitu-Lupcina 10, 6 KM
- Infiintare Centru After School ( P+1E - suprafata desfasurata = 342 mp)
- Modernizare Camin Cultural (P, suprafata cdesfasurata = 441 mp)
Valoarea estimata fara TVA: 9, 152, 575RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 180.000 Lei; Garantie de buna executie = 10% din valoarea contractului fara TVA (IMM beneficiaza de reducere 50% conf Legii 346/2004)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si Fonduri europene ? FEADR ? M3.2.2 ? Renovarea si dezvoltarea satelor ? proiect integrat cu 3 actiuni de investitii, Contract de finantare Nr. C 322010913500134/2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere / Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat4.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul local
5.Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenta6.CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului 314/12.10.2010 al ANRMAP7.Declaratie pe propria raspundere referitor la incompatibilitatile prezentate de Art. 69.1 din OUG 34/2006.
8. Certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul contabilla la 31.12.2008 si 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente, Bilant contabil sau Balanta de verificare la 31.12.20102. declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
3. Declaratii / Documente bancare din care sa rezulte capacitatea de a sustine financiar (cash flow) - inceperea lucrarilor ? se vor prezenta Documente din care sa rezulte ca ofertantul detine/are acces la resurse certe alocate exclusiv pentru acest contract de minim 1.800.000 Lei (de la data semnarii contractului pana la primirea avansului din partea finantatorului)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. CMA = 18.000.000 Lei3. Cash-flow = 1.800.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani
- Contractele de lucrari, Recomandare/ Document constatator, Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor2. declaratie privind personalul tehnic de specialitate angajat in derularea contractului
Se vor prezenta ? CV-uri, Carti de munca / Lista cu personalul propriu vizata de ITM, Diplomele de studii si Atestarile/Avizele eliberate de institutii competente ce dovedesc capacitatea profesionala a acestora. Pentru CQ ? se va prezenta Autorizare MLPTLsau decizie de numire.
3. declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, se vor prezenta dovezi privind detinerea/accesul la resursele declarate.
4. declaratie privind subcontractantii5. declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii
6. declaratie pe propia raspundere referitoare la masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul implinirii contractului de lucrari
7. Certificari/Autorizari solicitate: - Certificat eliberat de catre organism independent, specializat/autorizat, pentru Statia de betoane; Statia de producere a agregatelor, Laborator grad II.
- Certificari privind calitatea betonului rutier ? utilizat in executia Lucrarilor de drumuri conform PT- emise de institutii abilitate, organisme independente
- Certificari privind calitatea Betonului aferent Constructie civila - utilizat in executia lucrarilor conform PT - emise de institutii abilitate, organisme independente
- Raport de inspectie emis de un organism independent, autorizat - pentru Repartizor vibrofinisor beton de ciment
- Atestat ANRE tip B - pentru operatorii economici privind executia de Lucrari instalatii electrice- Atestat ISCIR pentru montare, instalare, punere in functiune, revizii si reparatii Cazane sub presiunecu Puterea deminim 60 KW
8. Certificare ISO 9001; 14001 si 18001 sau documente similare, in termen de valabilitate, in domeniul similar procedurii:
- Lucrariconstructii drumuri- Lucrari de constructii civile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Cerinta minima ? Modernizare drumuri prin betonare (BA sau BCR) / Executie piste betonate valoare = minim 7.881.000 Lei fara TVA aferenta unui singur contract inceput si finalizat in ultimii 5 ani, cantitativ ? minim 10, 6 Km / 46.500 mpdrum executat/ pista betonata.Lucrare -Infiintare centru de asistenta dupa program scolar de tip After school ? Cerinta minima - 1 Contract construire cladire civila noua regim de inaltime minimP+1E, valoare contract minim 750.000 Lei fara TVA.Lucrare Modernizare Camin Cultural ? Cerinta minima Renovare/Modernizare cladiri civile ? 1 Contract cu valoare de minim 500.000 Lei fara TVA.2. RTE ? in domeniul constructii drumuri, constructii civile.RTE ? in domeniul instalatii/retele electrice ? Atestat MEC/MEFCQ? in domeniul constructii drumuri, constructii civile, produse pentru constructiiSef Santier ? inginer constructor ? Specializare CFDPSef Santier - inginer constructor ? Specializare Constructii civileInginer specializare ? Instalatii pentru constructii3. - Buldoexcavatoare / Buldozeresi Excavatoare, - Autogreder- Cilindru compactor- autobasculante, autobetoniere, autopompa beton- laborator specializat grad II- statie de betoane - certificata de organisme independente- statie de producere agregate ? certificata de organisme independente- repartizor vibro finisor pentru betoane ? Raport de inspectie intocmit de catre un organismindependent- automacara/instalatii de ridicat ? cu Raport de inspectie- Grup electrogen,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2011 10:00
Locul: Suceava, Str. Universitatii Nr. 15-17, cod postal 720229
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite din partea autoritatii contractantePersoane imputernicite din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect integrat finantat prin FEADR ? PNDR ? Masura 3.2.2, 1.Modernizare drum comunal Nisipitu - Lupcina , lungime10, 6 Km2.Infiintare si dotare Centru after school, suprafata desfasurata = 342 mp , regim inaltime ? P + 1E3.Modernizare si dotare camin cultural Ulma,
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos Nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre documentul pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Ulma
Adresa postala:  Str. Principala, Localitatea:  Nisipitu, Cod postal:  727140, Romania, Tel. 0230 542296, Email:  [email protected], Fax:  0230 542296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2011 17:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer