Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii ? montaj pentru investitia de baza ?Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari - Susani ? limita judet Olt, km. 0+000 ? 23+850, judetul Valcea?


Anunt de participare numarul 149048/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: CompartimentAchizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/173, In atentia: Gabriel Tufeanu, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii ? montaj pentru investitia de baza ?Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari - Susani ? limita judet Olt, km. 0+000 ? 23+850, judetul Valcea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 677 Madulari - Susani ? limita judet Olt, km. 0+000 ? 23+850, judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului de achizi?ie publica este de reabilitare si modernizare a drumului judetean, lucrari ce vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta ? deci la asigurarea unor servicii de transport la standarde europene de siguranta, securitate, calitate si costuri.
Drumul jude?ean 677 are lungimea de 23, 63 km, cu originea km 0+000 la intersec?ia cu drumul na?ional DN 67B (Draga?ani ? Tg. Jiu).Pozi?ia kilometrica a DN 67B ce se intersecteaza cu DJ 677 este la km 99+100 dreapta. Aceasta por?iune de drum are o viabilitate buna. De la km 0+900 pana la km 23+630 drumul jude?ean are sectoare cu imbracaminte bituminoasa ?i sectoare pietruite.
Prin acest proiect se urmare?te: reabilitarea a 23, 630 km de drum jude?ean, realizarea a 220 m zid de sprijin, construirea a 384 pode?e acces la proprieta?i cu d=500 mm, 6 pode?e noi cu d=1000 mm, pode?e la drumuri laterale 72 buc cu d=600 mm ?i decolmatare pode?e existente 8 buc., amplasarea a 23 borne kilometrice ?i 213 borne hectometrice, realizarea a 71 km marcaj rutier longitudinal ?i 351 mp marcaj rutier transversal, montarea a 150 stalpi metalici ?i indicatoare de circula?ie, amplasarea de parape?i metalici de tip semigreu pe o lungime de 1360 m.
Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 46.447.990 lei cuprinzand inclusiv cheltuielile diverse si neprevazute (in conformitate cu devizul general intocmit de proiectant).Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara cheltuielile diverse si neprevazute): 5, 565067 % (conform documentatiei tehnico-economice).
Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute: 2.448.596 lei care reprezinta 5, 565067 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute ? 43.999.394 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform specificatiilor tehnice din documentatia anexata
Valoarea estimata fara TVA: 46, 447, 990RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei departicipare este de 879.980 Lei. Perioada de valablitate a acesteia este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire: conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006: - contul de virament bancar: RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trez Mun Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929; - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006. Garantia de participare este irevocabila.Mentiune: Deoarece procedura este online garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si incarcata in SEAP , in copie scanata si semnata electronic, pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda, cursul de referinta va fi cursul lei/valuta comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere aofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011, daca sunt aplicabileIn cazul scrisorii de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Garantia de buna executie va acoperi termenul de executie de 12 luni ?i perioada de garantie de buna executie de minimum 60 luni.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- 86, 5% din chelt elig ? FEDR- 11, 5% din chelt elig ? buget de stat- 2% din chelt elig si 100% chelt neelig ? bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Calitatea de participant la procedura: :- Formular nr.8 (original): Declaratie privind calitatea de participant la procedura (in cazul unei asocieri atat liderul asociatiei cat si asociatii sunt obligati sa prezinte acest formular;2.Declaratie privind eligibilitatea: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, (Formularul nr. 4). Se va completa de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere si de catre fiecare sustinator in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori. Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul nr. 5. Se va completa si de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in niciuna din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c^1), d) - Formular 5A Tert sustinator.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.4. Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: - cerinta obligatorie: se vor prezenta Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale si Certificatul privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Mentiune: in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.Neindeplinirea de catre operatorul economic a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.5.Certificat de participare cu oferta independenta: Se va prezenta Formular nr. 7 ? Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" potrivit Ordinului 314/2010 al A.N.R.M.A.P., semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului.Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.6.Se solicita prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevedrile art. 69¹ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care se va prezenta de ofertant, ofertantul asociat, subcontractant si de tertul sustinator.? Formular nr.6
Nota: In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Bogdan Alexandru Pistol, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director General Carmen Alexandrescu, Director General Mircea C-tin Predescu, Director General Bogdan Lastun, Director Executiv Florea Mierlus, Arhitect Sef Rozalia Harambasa, Director General Adj. Vasilica Mazilu, Director General Adj. Calianu Daniela; consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Ion Belciu, Romulus Bulacu, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Tiberiu Octavian Georgescu, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Mircea Iova, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Alexandru Oproaica, Gheorghe Pasat, Remus Petrescu, Constantin Pirvu, Mircea Constantin Poenaru, Laurentiu Popa, Victor George Popescu, Stefan Prala, Aurel Simion, Victor George Stanculescu, Dumitru Tarasenie si Teodor Tranca. A.Persoane juridice /fizice romane-1. Persoane juridice romane: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - document in : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
2. Persoane juridice /fizice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident - documente in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata).
Documentele doveditoare solicitate trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru conformitate, documentele prezentate in copie lizibila semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? vor fi prezentate obligatoriu in original / copie legalizata si traducere autorizata, dupa caz, de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea comisiei de evaluare.
Nota: Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3) din Ordinul Pretedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie de afaceri globala pentru anii 2011, 2012, 2013 sa fie cel putin egala cu 87.900.000 lei (cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau individual in cazul unui singur ofertant; 50% in cazul ofertantilor care se regasesc in categoria I.M.M. conform Legii 346/2004; in cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de
prevederile Legii nr.346/2004, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria I.M.M. - Se va completa Declaratie IMM)
Operatorii economici vor prezenta documente edificatoare care sa demonstreze indeplinirea cerintei (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului)avand in vedere prevederile art. 185 alin. (2) din O.U.G. 34/2006. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul ??Informatii generale??, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor de mai sus.Fiecare dintre documentele solicitate vor fi prezentate ca document original /copie document legalizata notarial/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Cerinta nr.2. Bonitate/acces la resurse
Suma solicitata pentru imobilizare in vederea realizarii contractului de lucrari, in cazul ofertei castigatoare, este de: 7.333.232 leipentru o perioada de 2 luni.(Calculul: (fara diverse si neprevazute 43.999.394:12luni x 2 luni = 7.333.232 lei).
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii (fluxul de numerar) pentru perioada precizata.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata / traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor
semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la
solicitarea comisiei de evaluare.
Cerinta nr. 3
- Declaratie privind asigurarile prin care operatorul economic se angajeaza ca, in cazul in care va fi declarat castigator, va prezenta asigurarea privind riscurile obiectului contractului .
Cerinta nr.4
Tert sustinator . Sustinerea financiara, daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime
privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor
relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei
respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in
cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de profesionisti isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi
acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare
nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) ´1, lit.d) si art .69´1 din O.U.G.nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: Informatii Generale ?Formularului nr. 11Echivalentul in euro sau leu/alta valuta se va determinacorespunzator cursuluimediu al pietei valutare, calculat de B.N.R. pentru anul la care safacut raportarea. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx.Se solicita : Documente doveditoare cu privire la accesul sau disponibilitatea la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.Se va completa Formularul nr. 26.Se vor completa: Declaratie privind eligibilitatea - Formular nr. 4Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, lit. a), c1si d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (conform art.186 (2) din O.U.G. nr.34/2006) - Formular nr. 5 ADeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr 6Angajamentul ferm al persoanei respective - Formular nr 9
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat lucrari similare in valoarea cumulata de minim 43.900.000 lei la nivelul a cel putin unui contract, maxim 3 contracte?.Pentru dovedirea experientei similare se solicita certificari de buna executie, cf. art.188 alin.3 lit.a)/OUG34. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Valoarea nu cuprinde cheltuieli
diverse si neprevazute.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani se vor avea in vedere doar lucrarile executate in perioada solicitata.
Cerinta nr.2
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.In cazul unei asocieri, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului de catre o alta persoana juridica prin inchirierea de utilaje, echipamente, instalatii.
Cerinta nr.3
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
Conditii de calificare
In acest sens, ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care
dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut ) considerat ca fiind minim necesar in executia contractului :
1. Coordonator de proiect cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
2. Sef de santier executie, cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
3.Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; se va prezenta copia certificatului de atestare RTE;
4. Persoana desemnata cu raspunderi specifice, in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
5.Responsabil cu asigurarea calitatii AQ/CQ, desemnat prin dispozitie
interna, cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care
fac obiectul procedurii.
NOTA: In cazul operatorilor economici care prezinta experti straini ce detin certificat / atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu este necesara prezentarea atestatului / certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul
depunerii ofertelor/candidaturilor.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).
Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute la art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11 alin. (7) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Cerinta nr.5Informatii privind asociatii
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica
si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul preliminar de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele
solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr.6 Tert sustinator
Sustinerea tehnica si profesionala, in conformitate cu art.190 din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul).Ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (3) (4), (5) si (6)
din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta si declaratia pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Capacitatea tehnica si profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
1.Dovada implementarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.In acest sens, se solicita prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile
la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti
(straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii si de protectia mediului, nu se
accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca
operatorul economic este in curs de certificare. In cazul unei asocieri, acest
certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care
o realizeaza.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calita?ii nu poate face obiectul sus?inerii acordate de catre o alta persoana.
2. Dovada implementarii Sistemului de Management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Nota: - Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.In acest sens, se solicita prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile
la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti
(straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana. Pentru demonstrarea indeplinirii
cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii si de protectia mediului,
nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificarea respectarii standardelor de protec?ie a mediului nu poate face obiectul sus?inerii acordate de catre o alta persoana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: - Formular 12, Anexa 1 la Formular nr. 12 ?iAnexa 2 la Formular nr. 12.Echivalentul in euro sau leu/alta valuta se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de B.N.R. pentru anul la care s-a facut raportarea. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx).Completare formular 13 si Anexa la formular 13.Se vor prezenta documente care probeaza/ confirma dreptul de proprietate sau de folosinta / angajamentul de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, etc., necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se pot prezenta contract / precontract sau angajament de inchiriere sau un contract cu clauza suspensiva.Se vor completa: Formularul nr. 14 Declaratie privind efectivele medii anuale al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniAnexa la Formularul nr.14? se va completa de fiecare asociat in parte si centralizat de lider, in numele asocierii.Angajamentul ofertantului privind resursele umane Formular 16Se vor prezenta: - CV-urile Formular 15;
- copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea rofesionala/formareaProfesionala;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata;
- angajament de participare alpersoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalulpropus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat si datat Formular 17;Doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.Se vor prezenta: - CV-urile Formular 15;
- copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea rofesionala/formareaProfesionala;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata;
- angajament de participare alpersoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalulpropus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat si datat Formular 17;Doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.Se va prezenta legitimatia si/sau atestatele valabile la data limitade depunere a ofertei, fara a prezenta copii ale documentelor deabsolvire si CV-uri.Se vor prezenta: - CV-urile Formular 15;
- copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea rofesionala/formareaProfesionala;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata;
- angajament de participare alpersoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalulpropus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat si datat Formular 17;Doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.Se vor prezenta: - CV-urile Formular 15;
- copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea rofesionala/formareaProfesionala;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata;
- angajament de participare alpersoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalulpropus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat si datat Formular 17;Doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.In baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente.Insa, tinand cont de prevederile art. 2 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului 925 /1995, si in care este mentionat ca, prevederile regulamentului de verificaresi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor sunt obligatoriipentru persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei, operatorul economic va intreprinde demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul recunoscut de autoritatile romane.Se vor prezenta : - Formularul 18: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati/subcontractanti- Formularul 6: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru fiecare subcontractant.In cazul in care pentru indeplinirea contractului, nu este necesara subcontractarea, operatorul economic (participantul in nume propriu, liderul asocierii si/sau asociatii) va face mentiunea ?nu este cazul? in cadrul formularului.Se solicita: In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta-Declara?ie privind partea/ par?ile din contract care sunt indeplinite de asocia?i ?i specializarea acestora - Formular 8A- Informatii despre asociere: : - Formular 8B: -Operatorii economici care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei, un Acord de asociere - Formularul nr. 8C (a se vedea modelul la Sectiunea ?formulare?)-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociere, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.-Documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentrufiecare din membrii asocierii.Se solicita: Pentru persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala ofertantulva prezenta: Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 4, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 5A, Angajament ferm al persoanei privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr. 10; Anexa 1 la Formularul nr. 10, Anexa 2 la Formularul nr. 10. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare - Formularul nr. 6.Prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabilela data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III.A 2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S238-413030 din 07.12.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 , ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale? , Domeniul de interventie 2.1 - ?Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei propunere financiara are pretul cel mai scazut.Termen de executie: 12 luni. Perioada de garantie de buna executie: minimum 60 luni.Orice potentiala modificare a prevederilor contractului de finantare ce vizeaza contractul care se va incheia pe baza prezentei documentatii se va aplica in mod corespunzator contractului de lucrari;Toate solicit. de clarif. facute in scris din partea op.ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin op.ec.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare;Pentru viz.docum. de atrib. incarcate in SEAP op.ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( programul disponibil gratuit pe site-urile furnizoare de semnatura electronica).Mentiune: propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) depusa.Se poate organiza vizita amplasamentului de la data publicarii in SEAP pana la data limita de solicitare de clarificari; persoana de contact Florea Mierlus ? Director executiv Consilul Jude?ean Valcea, tel.: 0746146726;+40 250732901 int 108; Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente intre oferta si situatia existenta pe teren in cazul in care nu participa la vizitarea ampl.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii eventualele contestatii, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC-ului, cu respectarea prevederilor art. 256^2 si 270-271 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer