Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII A CORPURILOR C SI D LA SEDIUL I.P.J. GIURGIU


Anunt de participare numarul 65499/03.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu
Adresa postala: Str. Nicolae Balanescu, Nr. 9, Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080083, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Roxana Tranca, Tel.0246207239, Email: [email protected], Fax: 0246207231, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Inspectoratul de politie al Judetului Giurgiu
Adresa postala: Str. Nicolae Balanescu, Nr. 9, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080083, Romania, Punct(e) de contact: biroul A.P.I.I., Tel.0246207232, In atentia: COPOIU NICULAE, Fax: 0246207231
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIN SEAP si de la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Giurgiu
Adresa postala: str. Nicolae Balanescu, Nr. 9, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080083, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL A.P.I.I., Tel.0246207232, In atentia: COPOIU NICULAE, Fax: 0246207231
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GIURGIU
Adresa postala: str. Nicolae Balanescu, nr. 9, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080083, Romania, Punct(e) de contact: MARKETING SI ACHIZITII, Tel.0246207239, In atentia: TRINCA ROXANA, Email: [email protected], Fax: 0246207231
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII A CORPURILOR C SI D LA SEDIUL I.P.J. GIURGIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: GIURGIU, BULEVARDUL C.F.R., NR. 9, JUDETUL GIURGIU
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII A CORPURILOR C SI D LA SEDIUL I.P.J. GIURGIU, RESPECTIV: deviere cablu M.T. si J.T, rezistenta, arhitectura, instalatii electrice, sanitare, termice, de ventilatie, retele exterioare de apa, canal si termice, lucrari de amenajare drumuri si platforme.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216110-8 - Lucrari de constructii de institutii de ordine publica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE CONSTRUCTII A CORPURILOR C SI D LA SEDIUL I.P.J. GIURGIU situat in Bulevardul C.F.R., Nr. 9. Lucrarile ce urmeaza a fi executate, sunt precizate in Sectiunea II- Caietul de sarcini din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 225, 800.88RON
II.2.2) Optiuni
Da
Durata contractului poate fi modificata in functie de alocarea fondurilor de la bugetul de stat
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 50.000 RON. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE ESTE DE 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
DECONTAREA LUCRARILOR SE FACE ESALONAT, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT. PLATILE SE VOR EFECTUA ESALONAT PRIN VIRAMENT, CU ORDIN DE PLATA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- asociere/ subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Certificat de atestare fiscala
Certificat privind impozitele si taxele locale
Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului
Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv 2005-2007, min. 10.000.000 lei
Bilantul contabil aferent anului 2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Minim trei recomandari din partea beneficiarilor/clientilor pentru lucrari de constructii, din care cel putin una pentru o lucrare de executie cladiriPersonalul angajat pentru contract + CV-urile aferente+autorizatii valabile in domeniu pentru responsabilul RTE si pentru QA/QC Manager
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Declaratie pe proprie raspundere (+ copie contracte) ca in ultimii 5 ani operatorul economic a efectuat doua lucrari de executie cladiri, care insumate sa fie in valoare de minim 2, 5 milioane lei fara T.V.A.
Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Manualul calitatii vizat de catre un expert al Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si LocuinteiSistemul de management al calitatii si al mediului in conformitate cu seria de standardizare ISO sau echivalenteDeclaratie pe propria raspundere prin care veti indica faptul ca la elaborarea ofertei ati tinut cont de obligatiile legale referitoare la conditiile de mediu pe care le veti respecta si actualiza pe toata perioada de desfasurare a contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 149831 din 01.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2008 11:00
Locul: Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, BULEVARDUL C.F.R., NR. 9, JUDETUL GIURGIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STRAVOPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu - COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: BULEVARDUL C.F.R., NR. 9, JUDETUL GIURGIU, Localitatea: GIURGIU, Cod postal: 080121, Romania, Tel.0246/207102, Fax: 0246/219754
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2008 18:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer