Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)


Anunt de participare numarul 137848/01.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA SIMA, Tel. +40 214042318, Email: [email protected], Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str.Reactorului nr.30, Magurele, Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia unui ansamblu de cladiri cu suprafata totala construita desfasurata de aproximativ 31.500 mp ce include cladiri cu caracteristici tehnice speciale (radioprotectie, protectie la impulsuri electromagnetice, protectie la vibratii, camere curate etc.) destinate instalarii echipamentelor de cercetare aferente proiectului ELI-NP. Echipamentele principale de cercetare care urmeaza a fi instalate in constructiile a caror executie reprezinta obiectul acestui contract vor fi doi laseri de mare putere (10PW) si un accelerator de electroni ca generator de fascicul gamma de mare intensitate. Achizitia acestor echipamente va face obiectul unor alte proceduri de atribuire.Investitia se compune din urmatoarele obiecte/constructii:
Cladire laser Spartial + P, Ac = 4448, 10 mp, Adc = 8659, 00 mp tip hala cu 3 deschideri (40, 50 m; 8, 10 m; 8, 10 m) si 7 travei de 10, 20 m.Cladire gamma Spartial + P, Ac = 6958, 80 mp si Adc = 12738, 70 mp, 2 deschideri (14, 45 m; 39, 00 m) si 15 travei de 8, 10 m. Cladirea va fi echipata cu pod rulant de 40 tf. Sistem de fundare indirecta pe (aprox. 1400) barete forate.Cladire laboratoare Spartial + P, Ac = 2593, 60 mp si Adc = 2884, 40 mp 3 deschideri (6, 20 m; 13, 10 m; 13, 10 m) si 8 travei (7x10, 20 m si 1x6, 20 m).Infrastructura pentru cladirile speciale se va realiza dintr-un radier amortizat cu mecanisme de amortizare microvibratii.
Cladire birouri S + P + 5E + Etaj tehnic partial, inaltime la atic de 28, 37 m, Ac = 738, 94 mp si Adc = 4528, 33 mp.
Cladire casa de oaspeti P + 2E + Etaj 3 partial, inaltime la atic de 16, 87 m, Ac = 735, 51 mp si Adc = 2290, 78 mp.
Cladire cantina P, suprafata construita/desfasurata 277, 62 mp.
Cabina poarta P
Constructii exterioare ? bazine
Imprejmuire
Drum acces ? 2100 m
Se vor executa cca. 3000 mp camere curate
Sursa termica utilizata pentru ansamblul de cladiri va fi energia neconventionala geotermala, captata prin intermediul unor puturi forate si utilizata prin intermediul pompelor de caldura, cu o putere instalata totala de 5 MW.
Sistem electronic de tipul Direct Digital Control (DDC) care comunica cu un centru unic de monitorizare (BMS).
Specificatia completa a lucrarilor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini, Proiectul Tehnic si in Detaliile de Executie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214620-2 - Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)
45212410-3-Lucrari de constructii de cladiri pentru cazare (Rev.2)
45212422-0-Lucrari de constructii de cantine (Rev.2)
45213150-9-Lucrari de constructii de complexe de birouri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii a infrastructurii de cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics) ce vizeaza executia unui ansamblu de cladiri cu suprafata totala construita desfasurata de cca. 31500 mp, care include cladiri cu caracteristici tehnice speciale (radioprotectie, protectie la impulsuri electromagnetice, protectie la vibratii, camere curate etc.) destinate instalarii echipamentelor de cercetare.
Valoarea estimata fara TVA: 270, 166, 334RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 5.000.000 lei sau echivalentul in euro, in acest din urma caz rata de schimb LEI/EUR utilizata fiind cea comunicata de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Modul de constituire a garantiei de participare - in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: 1. Scrisoare de garantie bancara intocmita conform Formular 17 din Sectiunea Formulare - Scrisoare de garantie bancara.2. Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate deasigurari.Oricare din documentele mai sus mentionate se prezinta in original la sediul autoritatii contractante (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.3. Virament bancar prin ordin de plata in contul: RO92BPOS70903296299ROL0B, deschis la BANC POST - Ag. Magurele.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge eventuala contestatie depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma prevazuta la art.278¹, alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in lei, exclusiv TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu art.90 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va acoperi intreaga perioada de executie si perioada de garantie a lucrarilor executate (lucrari efective, materiale, instalatii, subansamble, etc.) pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr. 2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006- Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.Note: a. Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, respectiv completarea si semnarea Formularului 1.
2. Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr34/2006- Completare Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006.Pentru persoane romane:
- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat de taxe si impozite locale privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata, sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
- Certificate constatatoare privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.
Note:
a. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
b. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.c. In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
3. Declararea calitatii de participant la procedura-Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci si operatorul economic subcontractant are obligatia depunerii acestei declaratii.
4. Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta-Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
5. Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG nr.34/2006(evitarea conflictului de interese) -Completare Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
- Dr. Nicolae Victor Zamfir - Director General
- Ec. Alexandru Popescu - Director Economic
- Dr. Constantin Ivan - Director Tehnic-Administrativ
- Dr. Mitica Dragusin ? Director Securitate Nucleara
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci operatorul economic subcontractant are, la randul sau, obligatia depunerii acestei declaratii. Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului
Pentru persoane romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data depunerii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor), din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabile la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.
Note: a. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti;b. In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta referitoare la codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.c. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Cifra de afaceri medie anuala in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 270.000.000 lei sau echivalent euro.
Valorile vor fi exprimate in LEI folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi:
An Curs de schimb LEI/EUR
2009 = 4, 2399
2010 = 4, 2122
2011 = 4, 2391
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int).
- Completare Formular 6 ? Informatii generale, din Sectiunea Formulare
- Bilanturile contabile sau extrasele de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente si alte documente considerate edificatoare in sprijinul indeplinirii cerintei.
(continuare Cerinta 1)Precizari:
In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale la o data mai recenta de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
(continuare Cerinta 1)Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste nivelul minim al cifrei de afaceri, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm - completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006) incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcusul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa;
(continuare Cerinta 1)b)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.c)? Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din art.181;
d)- Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e)bilanturilor contabile sau extraselor de bilant ori alte documente edificatoare (in masura in care acestea din urma reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a tertului sustinator) din care sa reiasa indeplinirea cerintei minime privind nivelul cifrei de afaceri.
(continuare Cerinta 1)Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficiade sustinerea economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului potential castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original sau copie legalizata, daca acestea nu au fost initial prezentate astfel.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Operatorul economic va prezenta Declaratia privind principalele lucrari executate in ultimii 7 ani si Anexa - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 7 ani din care sa reiasa ca a executat in ultimii 7 ani urmatoarele lucrari similare:
- cel putin o lucrare care a inclus montajul de echipamente si mecanisme de amortizare socuri si vibratii (amortizoare si izolatoare) pentru cladiri;
- fundatii indirecte: executarea a cel putin 400 de piloti sau barete;
- cel putin 1000 mp camere curate;
- cel putin 10 km de foraje geotermale;
(continuare Cerinta 1)
- cel putin o lucrare care a inclus instalarea de pompe de caldura geotermale cu o putere instalata minima de 0, 5 MW;
- cel putin o lucrare care a inclus executia unui sistem de automatizare Direct Digital Control (DDC) sau echivalent;
- cel putin o lucrare de executie a unei cladiri cu suprafata desfasurata de min. 5000 mp, inclusiv instalatii sanitare, electrice si ventilatie; si
- cel putin o lucrare de executie constructii civile care a inclus turnare beton in cantitate de minim 10.000 m3
Experienta similara: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a executat, in ultimii 7 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), lucrari cu grad similar de complexitate. Lucrarile executate trebuie sa includa cel putin tipurile de lucrari indicate mai sus, iar volumul acestora trebuie sa fie cel putin egal cu nivelurile minime precizate.
Se vor lua in calcul lucrarile executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant
(continuare Cerinta 1)
Pentru acest/aceste contract/contracte se va intocmi fisa de experienta similara, conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare si se vor atasa documente suport (recomandari/ certificari de buna executie/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emis de beneficiar si procesul verbal de receptie a lucrarilor executate).
Fiecare recomandare/certificare de buna executie/document va contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul, volumul si contributia ofertantului la lucrarile/activitatile executate;
- perioada in care s-au realizat aceste lucrari/activitati;
In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
(continuare Cerinta 1)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm (Formularul 10 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006)incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa
(continuare Cerinta 1)
b)Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.c)Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1) si d) din art.181;
d)Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
e)Listei principalelor lucrari executate in ultimii 7 ani - completare Formular 8 din Sectiunea Formulare.f)Formularului 9 din Sectiunea Formulare pentru fiecare dintre contractele relevante, la care se vor atasa documente suport aferente
(continuare Cerinta 1)
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru experienta similara se poate demonstra prin prezentarea de contracte de catre oricare dintre membrii grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficiade sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Cerinta 2
Informatii privind dotarile specifice
Operatorul economic are acces (proprietate, leasing, contracte/conventii de inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.) la instalatiile, laboratoarele, utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea contractului.
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, laboratorul autorizat pentru testare betoane si alte mijloace fixe care au fost declarate in Formularul 11 vor fi disponibile pe perioada de derulare a contractului.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are acces (are in dotarea sa sau dispune) la echipamentele declarate pentru indeplinirea contractului prin prezentarea de documente justificative cum ar fi contracte de vanzare-cumparare, facturi de achizitie, contracte de leasing, contracte de inchiriere, etc.
(continuare Cerinta 2)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerintele privind dotarea tehnica pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste dotarea tehnica, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm (Formularul 12 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006)incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor si care trebuie sa precizeze explicit utilajele/echipamentele care sunt puse la dispozitia operatorului economic si sa garanteze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului
(continuare Cerinta 2)
b)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.c)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la lit.a), c1) si d) din art.181;
d)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e)Documentelor justificative privind utilajele si echipamentele disponibilizate
(continuare Cerinta 2)
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru dotarea tehnica se poate demonstra prin prezentarea utilajelor/echipamentelor puse la dispozitie de oricare dintre membrii grupului, prin cumul.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea in ceea ce priveste dotarea tehnica, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic
Cerinta 3
Ofertantul va prezenta Declaratia privind numarul mediu anual de personal angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica si CV-urile expertilor in care va furniza informatii prin care sa se demonstreze ca dispune de cel putin urmatorii experti-cheie:
1.Manager General pentru Constructia ELI-NP-Studii sup. de lunga durata in constructii
-Exp. gen. in dom. studiilor de cel putin 5 ani
-Cunostinte bune de limba romana si/sau engleza
-Experienta prof. specifica demonstrata prin detinerea calitatii de manager de proiect (sau Adjunct), in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii civile sau industriale de complexitate similara.
2.Responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE) de constructii autorizat conf.Ordinului nr.777/2003 M.L.P.T.L.3.Sef de santier
-Studii sup. de lunga durata, inginer in domeniul constructiilor civile si industriale
-Exp. gen. in dom. studiilor de cel putin 5 ani
(continuare cerinta 3)
-Experienta prof. specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare de Sef de santier/Coordonator de santier (sau Adjunct) in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii civile sau industriale de complexitate similara.
4.Specialist in executia fundatiilor indirecte
-Studii superioare de lunga durata, inginer in domeniul constructiilor civile si industriale
-Exp.gen.in dom. studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii civile sau industriale
5.Specialist punere in sarcina pentru echipamente si mecanisme de amortizare socuri si vibratii (amortizoare si izolatoare), pentru cladiri
-Exp.gen.in dom. studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii civile sau industriale.
(continuare cerinta 3)
6.Inginer coordonator de sudare
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare, in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii.
7.Specialist instalare sisteme DDC sau echivalent-Studii tehnice superioare de lunga durata-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract care a inclus instalarea de sisteme DDC sau echivalent.
8.Specialist pentru montaj si punere in functiune pompe geotermale
-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract care a inclus montaj si punere in functiune pompe geotermale.
(continuare cerinta 3)
9.Coordonator instalatii electrice curenti slabi
-Studii tehnice superioare de lunga durata-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii de cladiri inteligente (BMS).
10.Specialist sisteme si instalatii semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
-Exp. gen. in dom. studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta prof. specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii civile sau industriale.
11.Ingineri instalatii electrice autorizati grad IIIB sau IVB (conform Ordinului nr.90/2009 al presedintelui A.N.R. in Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic) pt. curenti de medie tensiune - minim 2 persoane.
(continuare cerinta 3)
12.Responsabil cu controlul calitatii (RCC)
13.Coordonator instalatii sanitare
-Studii tehnice superioare de lunga durata
-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii.14.Coordonator instalatii de ventilatie (HVAC)
-Studii tehnice superioare de lunga durata-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii de complexitate sinilara.
15. Specialist in executie camere curate
-Studii tehnice superioare de lunga durata-Exp.gen.in dom.studiilor de cel putin 5 ani
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin executia de camere curate de complexitate similara.
(continuare cerinta 3)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerintele privind resursele umane pot fi indeplinite, prin cumul, de ofertant si sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm (Formularul 14 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art.11¹ din HG nr.925/2006)incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor, care trebuie sa precizeze explicit personalul/specialistii care sunt pusi la dispozitia ofertantului si sa garanteze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului;
(continuare cerinta 3)
b)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006;
c)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la lit.a), c1) si d) din art.181;
d)Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69¹ din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e)CV-urile specialistilor si documentele care sa ateste calificarile acestora, impreuna cu declaratiile de disponibilitate
(continuare cerinta 3)
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru personalul de specialitate se poate demonstra prin prezentarea unei echipe formate din specialisti pusi la dispozitie de oricare dintre membrii grupului, prin cumul (inclusiv de catre eventuali subcontractanti).
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficiade sustinerea unui tert in ceea ce priveste personalul de specialitate, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic.
Cerinta 4
Informatii despre subcontractanti (daca este cazul)
Se va prezenta (daca este cazul) lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor.
Ceinta 5
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie legalizata?.Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati
Operatorul economic implementeaza proceduri de asigurare a calitatii la un nivel echivalent cu cel pentru managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001.
Operatorul economic va prezenta Certificate privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 (sau certificari echivalente).
Operatorul economic implementeaza proceduri de asigurare a protectiei mediului la un nivel echivalent cu cel pentru managementul sistemului calitatii din seria ISO 14001, pentru activitatile de executie a lucrarilor
Operatorul economic va prezenta Certificatedin seria 14001 (sau certificari echivalente)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Durata de garantie a lucrarilor
10%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare ?Durata de garantie a lucrarilor? se acorda astfel: a) pentru o durata de garantie mai mare sau egala cu 10 ani se va acorda punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru o durata mai mica de 10 ani, punctajul se acorda astfel: PDg (n) = (Nani n/10 ani) x 10 unde: PDg (n) - reprezinta punctajul pentru oferta cu durata de garantie a lucrarilor mai mica de 10 ani;N ani n ? numarul de ani prevazut pentru garantialucrarilor in oferta n. Durata minima de garantie a lucrarilor este de 5 ani; nu se accepta oferte cu durata de garantie a lucrarilor mai mica decat aceasta perioada.
2.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare ?Pretul ofertei? se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim de 90 puncte; b)pentru un pret mai mare decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: Pfin(n) = (pret minim/pret n) x 90 undePfin(n) = punctajul pentru factorul de evaluare ?Pretul ofertei? pentru oferta care contine un pret mai mare decat pretul prezentat la lit.a); pret minim = pretul cel mai scazut pentru care se acorda punctaj maxim, conform lit.a); pret n = pretul prezentat, altul decat cel de la lit.a).Preturile care se compara sunt preturile totale prezentate in Formularul de oferta, exclusiv TVA.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D30/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-064410 din 28.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2012 13:00
Locul: Str.Reactorului nr.30, oras Magurele, jud.Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din bugetul proiectului?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr. 2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului.Potentialilor ofertanti li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.Solicitari de Clarificare/ObservatiiPotentialilor ofertanti li se solicita sa analizeze cu mare atentie toate cerintele din caietul de sarcini, precum si clauzele contractuale, si sunt incurajati sa transmita pana la data limita de depunere a ofertelor orice solicitari de clarificare sau observatii pe care le pot avea in legatura cu acestea.Proiectul Tehnic si/sau Detaliile de Executie, existente in SEAP, pot fi puse la dispozitie de autoritatea contractanta, gratuit, pe suport electronic. Acesta va putea fi ridicat de la sediul autoritatii (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) in urma transmiterii prin fax: +40 214574440 a unei solicitari scrise in acest sens.Stabilirea ofertei castigatoare in caz de egalitate de puncte: Oferta castigatoare va fi oferta care va obtine punctajul total cel mai mare in baza factorilor de evaluare aplicati.In caz de egalitate a punctajelor obtinute de ofertanti, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara depusa are pretul cel mai scazut.In cazul extrem in care si in aceasta situatie se pastreaza egalitatea, in vederea departajarii ofertelor se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ?Horia Hulubei? ? IFIN-HH - Biroul juridic
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042313, Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2012 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer