Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE BOROZEL, CETEA, VALEA MARE DE CRIS


Anunt de participare numarul 93182/18.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOROD (PRIMARIA)
Adresa postala: LOCALITATEA BOROD NR.162, Localitatea: Borod, Cod postal: 417065, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PETRU SARCA, Tel.0259/315506, Email: [email protected], Fax: 0259/315506
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE BOROZEL, CETEA, VALEA MARE DE CRIS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA BOROD, SATELE BOROZEL, CETEA, VALEA MARE DE CRIS
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN SATELE BOROZEL, CETEA, VALEA MARE DE CRIS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM PROIECTULUI TEHNIC SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIREVALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 8.799.204 RON din care :
- lucrari de alimentare cu apa = 2.695.235
- lucrari de canalizare = 6.103.969
Valoarea estimata fara TVA: 8, 799, 204RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 90000 lei si Garantia de buna executie : pana la 10% din valoarea contractului, fara TVA-art.89(2)/HG925
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE - PROGRAMUL F.E.A.D.R. Masura 322 si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE DACA ESTE CAZUL
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea la art. 181Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statCertificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCopie certificat de inregistrareAutorizatie ANRE pentru lucrari
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 31.12.2006Bilant contabil la data de 31.12.2007Bilant contabil la data de 31.12.2008Fisa de informatii generale, profitul sa fie pozitiv pe ultimul an.
Dovada privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 16.000.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, cel putin o lucrare similarain valoare de 8.000.000 lei(inclusiv TVA).
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii trei aniDeclaratie privind utilajele, instalaliile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, specifice prezentei lucrariISO 9001 sau echivalentISO 14001 sau echivalentOHSAS 18001 sau echivalentDeclaratie privind partea / parlile din contract care sunt indeplinite de subcontractantii si specializarea acestora, inclusiv Anexa
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Obligativitatea prezentarii dovezii indeplinirii si finalizarii in ultimii 5 ani, a cel putin o lucrare similarain valoare de 8.000.000 lei(inclusiv TVA).Pentru aceasta conditie se vor prezenta contractul in copie si eventualele acte aditionale, procesele verbale de receptie si recomandari;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
47/14.01.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2010 10:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI BOROD, LOCALITATEA BOROD, NR. 162
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR CU IMPUTERNICIRE, REPREZENTANTI AI OJ-APDRP ORADEA, REPREZENTANTI CONSILIUL LOCAL BOROD.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FINANTARE - PROGRAMUL F.E.A.D.R. Masura 322 si bugetul local
VI.3) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE IMPREUNA CU PROIECTUL TEHNIC SE POATE RIDICA GRATUITDE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BOROD, LOCALITATEA BOROD, NR.162, TELEFON 0259/315506, mobil 0747/110168, INTRU-CAT DIN MOTIVE TEHNICE MARIMEA FISIERELOR REFERITOARE LA PROIECTELE TEHNICE NU PERMITE ATASAREA ACESTORA LA ANUNTUL DE PARTICIPARE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS , NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: Parcul Traian nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881, Fax: 0259/426881
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM art.256^2/OUG34/2006 CU TOATE MODIFICARILE ULTERIOARE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Borod
Adresa postala: Borod, nr. 162, Localitatea: Borod, Cod postal: 471065, Romania, Tel.0259/315506, Email: [email protected], Fax: 0259/315506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2010 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer