Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii cu proiectare locuinte sociale, strada Crangului nr.2


Anunt de participare numarul 32416/14.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala: BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Punct(e) de contact: SORINA ENE, Tel.0244-322005, Email: [email protected], Fax: 0244-320752, Adresa internet (URL): http: //www.orasul-busteni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii cu proiectare locuinte sociale, strada Crangului nr.2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Amplasamentul obiectivului este in orasul Busteni, strada Crangului nr.2
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructii de locuinte sociale prevad realizarea a 9 apartamente (4 apartamente cu 1 camera, 5 apartamente cu 2 camere) intr-o cladire cu subsol + parter + 2 etaje.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211341-1 - Apartamente (Rev.1)
74222100-2-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de constructii de locuinte sociale prevad realizarea a 9 apartamente (4 apartamente cu 1 camera, 5 apartamente cu 2 camere) intr-o cladire cu subsol + parter + 2 etaje. Suprafata utile - 418 mp, suprafata desfasurata totala - 667 mm. Achizitia implica si servicii de proiectare fazele PT + DE, in baza studiului de fezabilitate existent.
Valoarea estimata fara TVA: 268, 907EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 10000 ron. Garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face de la bugetul local - Trezoreria Busteni
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie de neincadrare in art. 181 din OUG 34/2006; certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat; certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; statutul societatii din care sa reiasa ca este abilitat pentru lucrari de constructii civile; dovada de inscriere in Ordinul Arhitectilor din Romania - pentru proiectare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil intocmit, inregistrat de organele competente; rezultatul exercitiilor finaciare pe ultimii 3 ani; declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
nu este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se completeaza formularele privind:
-informatiile generale
-experienta similara
-recomandari din partea altor beneficiari
-declaratii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;
-lista principalelor executate in ultimii 5 ani
-declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
nu este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Operatorii economici trebuie sa fie abilitati pentru executia de lucrari de constructii civile, iar pentru proiectare se va face dovada de inscriere in Ordinul Arhitectilor din Romania.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7667/07.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la caseria Primariei Busteni sau prin OP in contul RO02TREZ5295006XXX000010
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2007 12:00
Locul: Primaria orasului Busteni, b-dul Libertatii nr.91, jud Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentanti sau imputerniciti ai ofertantilor;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel.0244542408, Fax: 0244529107
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Busteni, Oficiul Juridic
Adresa postala: b-dul Libertatii nr.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Tel.0244322005, Email: [email protected], Fax: 0244320752, Adresa internet (URL): www.orasul-busteni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2007 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer