Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii montaj inclusiv serviciul de proiectare aferente obiectivului-Campus Social Henri Coanda-Zona I


Anunt de participare numarul 129287/27.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala:  Bd. 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  901123, Romania, Punct(e) de contact:  Elena Mumin, Tel. 0241-580523, Email:  [email protected], Fax:  02415820523, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii montaj inclusiv serviciul de proiectare aferente obiectivului-Campus Social Henri Coanda-Zona I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Constanta, str. Stefanita-Voda
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii montaj inclusiv serviciul de proiectare (PT, PAC, DDE) aferente obiectivului de investitii "Construire Unitati Locative Modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente Campus Social Henri Coanda-str. Stefanita Voda, Zona I
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii montaj inclusiv serviciul de proiectare (PT, PAC, DDE) aferente obiectivului de investitii "Construire Unitati Locative Modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente Campus Social Henri Coanda-str. Stefanita Voda, Zona I
Valoarea estimata fara TVA: 37, 241, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare-744.822 lei, Garantie de buna executie-5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local plus surse private si alte surse de finantare legal constituite-contract credit furnizor sau echivalent
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. priv calitatea de participant la procedura, Certif. de participare cu oferta independenta la licitatie, decl. priv eligibilitatea-formular nr.2, decl. priv neincadrarea in sit de la art.181 din OUG 34/2006-formular nr.3, certif de atestare fiscala priv plata datoriilor catre bugetul de stat consolidat si bugetul local, certif constatator emis de ORC, certificat de inregistrare-copie;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile (2008, 2009, 2010) vizate si inregistrate de organismul competent;
Dovada ca are access la linii de credit confirmate de banci, sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, sau alte mijloace financiarein cuantum de 5.000.000 de Euroechivalent in lei la cursul de schimb BNRdin datade 05.10.2011 pe o durata de 3 luni de la data depunerii ofertei, pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010)-55.861.680 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrari executate in ultimii 5 ani-formular nr.5, certificari de buna executie-recomandari, PV receptie, informatii priv modul de indeplinire a oblig. contractuale, informatii personal-decl. efective medii anuale personal angajat si cadre de conducere insotite de CV-uri pentru personalul de conducere si pt pers responsab pt. executia contractului: personal proiectare ( ingineri proiectanti si arhitecti), personal autorizat RTE si CQ ( atestate si legitimatii), autorizarea specialistului verificator de proiect, decl. priv. utilajele si echipamentele, atestat ANRE tip B, formular subcontractanti ( dc este cazul), certificate ISO9001, 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Se va face dovada executarii in ultimii 5 ani a maxim 2 contracte de natura si complexitatea lucrarilor care fac obiectul achizitiei, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 30.000.000 lei fara TVA-Se va demonstra prin prezentarea contractului/alte anexe, PV receptie semnat de ambele parti fara obiectiuni, recomandari sau informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata executie
20%
Descriere: Pt. cea mai mica durata fata de 13 luni-20 puncte
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2011 13:00
Locul: Sediul RAEDPP, Bd. 1 Mai nr.21, Bl.H18, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, observatorii UCVAP si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Surse de Finantare: Fonduri de la Bugetul Local, surse private si alte surse de finantare legal constituite; contract credit furnizor sau echivalent;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 02413104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  str. Traian nr.23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241606596, Fax:  0241606596
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de 10 zile incepand cu ziua imediat urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala:  Bd. 1 mai nr.21, bl.H18, parter, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900123, Romania, Tel. 0241580523, Fax:  0241580523
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2011 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer