Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Lucrari de constructii noi, lucrari de finisare, de instalatii, de reparatii si renovare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6"


Anunt de participare numarul 120477/03.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Scolilor Sector 6
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 315-317, Sector 6, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060043, Romania, Punct(e) de contact:  Eugenia Daniela Dumitru, Tel. 0721288029, Email:  [email protected], Fax:  4305144, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Lucrari de constructii noi, lucrari de finisare, de instalatii, de reparatii si renovare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 16 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tipurile de lucrari prevazute pentru acest acord cadru sunt urmatoarele: lucrari de constructii noi, lucrari de finisare, de instalatii, de reparatii si renovare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sect 6, cf caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45400000-1-Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Lucrari de constructii noi, lucrari de finisare, de instalatii, de reparatii si renovare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6" pe durata de 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Daca vor fi indepl cond art 122 lit i din OUG34/2006 aut contr va aplica acest art pt ctr subsecv
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 500000 lei cf art 86 alin 1 din HG925/2006;Garantia de buna executie este de 5% din val ctr subsecv fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local al Sectorului 6, Credite, Bugetul de Stat, alte surse de finantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Cazierul judiciar al societatii;Cazierul judiciar al administratorului societatii;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;Cazier fiscal; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului;Certificat inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului, copie cu semnatura si stampila pt conformitate cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009) sa fie minim 2000000 lei;Bilantul contabil la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 vizate si inregistrate la AFP;copii bilant semnate si stampilate pt conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Decl pe proprie raspundere privind ctr de lucrari similare exec in ultimii 5 ani;Lista ctr de lucr similare exec in ultimii 5 ani;Fisa de exp similara pt contracte incheiate in ultimii 5 ani;Se solicita prezentarea unui ctr similar finalizat in ultimii 5 ani in val de cel putin 1000000 lei(fara tva);Atestat ANRE tip B pt exec de inst electrice interioare, pt constr civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4KV;Decl pe propr rasp privind nr mediu al pers angaj in ultim 3 ani; Lista privind personalul propus pt indepl celui mai mare ctr subsecv care trebuie sa cuprinda: a)Pers de conducere: 1responsabil ctr-inginer cu studii de lunga durata-constr civile cu o vech de cel putin 5 ani;1 sef santier-inginer cu studii de inginerie - constr civile cu o vechime de cel putin 5 ani;1 RTE Domeniul I cu o vechime de cel putin 5 ani in domeniul constructii civile;1 RTE Domeniul IX cu o vechime de cel putin 5 ani in domeniul constr edilitare si de gospodarie comunala;1 CQ in domeniul constructii civile;1 responsabil securitate si sanatate in munca-atestat nivel superior cf HG 1425/2006;1 coord de securitate si sanatate al santierului atestat cf HG300/2006;b)Pers de exec calificat: fierar betonist;zidar/pietrar;zugrav/vopsitor;tinichigiu;izolator termo/hidro;sudor;instalator;electrician;asamblator montator profile din aluminiu si mase plastice sau confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice;dulgher;schelar.Dotari tehnice: autocamion 8-10 t- 2 buc;autobasculanta 8-10 t - 2 buc;autobetoniera - 1 buc;incarcator frontal-1 buc;schela 1000 mp.ISO 9001 sau ech;ISO 14001 sau ech;copie contract colectare si depozitare a deseurilor cu o firma de salubrizare sau copia contractului cu o groapa de gunoi;OHSAS 18001 sau ech;Decl pe propr rasp priv respectarea legislatiei de sec si sanatate in munca;Decl cu priv la intentia de a subcontracta;Lista privind subcontr declarati
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Crearea de locuri noi in institutii de invatamant prin finalizarea investitiilor incepute si constructii de noi cladiri cu destinatia invatamant
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 16 ; numar maxim: 100
Cifra de afaceri 100%
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2011 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2011 11:00
Locul: Administratia Scolilor Sector 6, Splaiul Independentei nr. 315-317, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia poate fi accesata pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Scolilor Sector 6
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 315-317, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060043, Romania, Tel. 0214305143, Email:  [email protected], Fax:  0214305144
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.04.2011 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer